link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 9 november 2020

Locatie: digitaal vanuit huis
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen
Toelichting: De vergadering heeft digitaal plaatsgevonden.

1
Opening
Aanwezig: burgemeester Teunissen (voorzitter), raadsleden Van Bergen, Van Essen, Frentz, Janssen (deels), Knigge, Mulder, Nijst, Pubben, Reinten, Reintjes, Rodoe, Rutten, Sonnemans, Sutmuller en Wessels, wethouders Van Hulsteijn, Peperzak en Janssen en gemeentesecretaris Nijland en raadsgriffier Van der Knaap.
Niet aanwezig de raadsleden Brouwers, Hillebrand en Mulder.
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
5.a
Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 12 oktober 2020
5.b
Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst vorige voorbereidende raadsvergadering d.d. 26 oktober 2020
6
A Raadsvoorstel inzake benoeming lid rekenkamercommissie mw. drs. A.C.C. Hubens (nr. 404688)
De rekenkamercommissie heeft na het ontstaan van een vacature in de zomer een wervingsprocedure gestart, welke heeft geresulteerd in het voorstel om mevrouw Hubens te benoemen in de ontstane vacature.
7
B2 Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 (nr. 398438)
Het college stelt voor om de programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen, welke met inachtneming van de resultaten van de tweede trimesterrapportage een structureel positief beeld geven. Het college vraagt om kredieten beschikbaar te stellen tot een bedrag van ca. € 1,9 miljoen en om van de algemene reserve grondexploitatie een bedrag van €2 miljoen over te hevelen naar de algemene vrije reserve, alsmede om een bestemmingsreserve Regiodeal te gaan vormen voor €1,7 miljoen.
8
A Raadsvoorstel inzake 2e trimesterrapportage 2020 (nr. 404018)
Het college stelt voor kennis te nemen van de tweede trimsterrapportage 2020, waaruit volgt dat er een positief saldo voor de meerjarenbegroting ontstaat dat fluctueert van € 156.000 in 2021 en € 42.000 in 2022 en € 81.000 in 2023. U wordt tevens voorgesteld in te stemmen met de betreffende begrotingswijziging.
9
A Raadsvoorstel inzake instellen verbod op afsteken vuurwerk, 1e wijziging van de APV gemeente Gennep (nr. 404265)
Het college stelt u voor de APV te wijzigen om een door de raad vastgesteld algemeen vuurwerkverbod ook juridisch mogelijk te maken.
10
A Raadsvoorstel inzake wijziging bebouwde komgrens Goorseweg Ottersum (nr. 405892)
Het college stelt voor om vanwege de nieuw geplande woonwijk in Ottersum de komgrens te verleggen.
11
A Raadsvoorstel inzake zienswijze aangepaste begroting 2021-2024 MGR (nr. 407066)
Het college stelt de raad voor om de begrotingswijziging van de MGR voor kennisgeving aan te nemen, er zijn geen financiële consequenties en er is evenmin een reden om een zienswijze in te dienen.
12
Het stellen van vragen
13
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 20.00 uur.