link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 23 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.W.G. van Bergen
Toelichting: Het presidium heeft besloten onderscheid te maken tussen akkoordstukken (A) en bespreekstukken (B).
Voor B1 stukken geldt een bespreektijd korter dan 15 minuten (1 termijn) en voor B2 stukken geldt een bespreektijd langer dan 15 minuten (2 termijnen).
Bundel:
pdf Agendabundel (175.3MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
5.a
Vaststellen besluitenlijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 1 juli 2019
5.b
Vaststellen besluitenlijst vorige voorbereidende raadsvergadering d.d. 9 september 2019
6
A Raadsvoorstel inzake benoeming leden rekenkamercommissie (nr. 346998)
U wordt gevraagd tot benoeming over te gaan van twee leden voor de Gennepse rekenkamercommissie. Met deze benoemingen is de commissie weer voltallig. Door de personele unie van de voorgestelde twee nieuwe leden met de rekenkamercommissie van Bergen ontstaat de mogelijkheid één of meer onderwerpen intergemeentelijk te onderzoeken. De nieuw te benoemen leden zullen in handen van de voorzitter de belofte afleggen.
7
A Raadsvoorstel inzake benoeming burgerraadslid A.A. van Est (nr. 347760)
Door de fractie D66 is de heer A.A. van Est voorgedragen als te benoemen burgerraadslid. Een commissie tot onderzoek van de geloofsbrief bestaat uit de heren Frentz, Knigge en Rutten. De heer Van Est legt de belofte af.
Zoals gebruikelijk komt een raadsvoorstel inzake benoeming van een burgerraadslid rechtstreeks in de besluitvormende raad.
8
B2 Raadsvoorstel inzake vaststelling omgevingsvisie gemeente Gennep ´Samen maken we Gennep´ (nr. 343305)
U wordt gevraagd nu de definitieve en in verband met eerder ingekomen zienswijzen gewijzigde omgevingsvisie vast te stellen. Deze omgevingsvisie is voor derden niet juridisch bindend, maar bindt wel de gemeente. De vaststelling wordt gevolgd door het werken aan een omgevingsplan, dat de status van een bestemmingsplan zal hebben.
9
B2 Raadsvoorstel inzake centrumvisie 2019 - 2023 (nr. 339770)
Op 2 september 2019 bent u geïnformeerd over de centrumvisie. In deze visie worden de contouren en uitgangspunten vastgelegd voor een compacter winkelgebied in het centrum van Gennep. U legt deze met uw besluit vast.
10
B2 Raadsvoorstel inzake vaststellen paraplubestemmingsplan kwetsbare gebiedskwaliteiten gemeente Gennep (nr. 337647)
Met dit paraplu-bestemmingsplan wijst u zeven zogenoemde kwetsbare dijkzones aan die bescherming behoeven en die door het bijbehorend regelkader beschermd kunnen worden.
11
A Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Kampveld ong Milsbeek' (nr. 338192)
Met de vaststelling van dit bestemmingsplan maakt u een zogenoemde meergeneratiewoning mogelijk waartegen in het voortraject geen zienswijzen zijn binnengekomen.
12
Het stellen van vragen
13
Sluiting