link naar deze pagina

Besluitvormende raadsvergadering - 25 januari 2021

Locatie: Nog nader te bepalen
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen
Bundel:
pdf Agendabundel (151.3MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Trekking stemmingsnummer
4
Inspreekmoment inwoners
5.a
Vaststellen besluiten- en actielijst vorige besluitvormende raadsvergadering d.d. 14 december 2020
5.b
Vaststellen besluiten- en actielijst vorige voorbereidende raadsvergadering d.d. 11 januari 2021
6
B2 Raadsvoorstel inzake beleidsnota Internationale Werknemers - Huisvesting (nr. 417198)
Het college vraagt de raad om een achttal beleidskaders vast te stellen voor de huisvesting van internationale werknemers, short stay en long stay. Onderdeel hiervan is dat er in de gemeente geen concentratie komt van woningen voor arbeidsmigranten in een straat of buurt. Hoe er vervolgens invulling kan worden gegeven aan deze kaders zal in de loop van 2021 vorm moeten krijgen. Er volgt binnenkort nog een informatiebijeenkomst over de problematiek.
7
B1 Raadsvoorstel inzake normering kamerbewoning (nr. 409048)
Het college stelt de raad voor de APV aan te passen om de kwaliteit van kamerbewoning te borgen met handhaafbare regels voor de exploitant, het pand en de huurders. Er zal voortaan een exploitatievergunning nodig zijn, die ook weer kan worden ingetrokken als voorschriften worden overtreden. Aan het raadsvoorstel zijn twee afzonderlijke conceptraadsbesluiten gekoppeld, een raadsbesluit aanpassing APV en een wijziging van de legesverordening.
8
B1 Raadsvoorstel inzake verlenging wegenbeleidsplan (nr. 415497)
Het college stelt voor om het bestaande wegenbeleidsplan uit 2016 nog niet te vervangen, maar nog twee jaar geldend te laten zijn.
9
A Raadsvoorstel inzake vaststellen Visie Maasheggen 2020 (nr. 412248)
Het college stelt voor ten behoeve van herstel van het oude cultuurlandschap met Maasheggen een streefbeeld vast te stellen voor de hele Maasoever, waardoor in potentie en tezamen met de buurgemeenten het grootste aaneengesloten Maasheggengebied van Limburg zou kunnen ontstaan.
10
A Raadsvoorstel inzake waterafvoerverordening (nr. 417478)
Het college stelt voor om de waterafvoerverordening te actualiseren in verband met de klimaatveranderingen en de bekostigingsproblematiek te wijzigen omdat die nu niet voldoende duidelijk is, soms onnodig duur voor inwoners en financiële risico's kent voor de gemeente. Hiertoe zijn aan dit voorstel twee afzonderlijke conceptraadsbesluiten gekoppeld.
11
A Raadsvoorstel inzake ondergrondse infrastructuren (nr. 413976)
Het college stelt voor om een hoofdzakelijk technische actualisering vast te stellen van de bestaande Telecommunicatieverordening uit 1999 in een nieuwe Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, de APV in verband hiermee aan te passen en ook een wijziging in de tarieventabel van de Legesverordening.
12
A Raadsvoorstel inzake verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2020 en aanwijzingsbesluit griffier (nr. 416380)
De werkgeverscommissie heeft een voornamelijk technische wijziging gemaakt van de verordening op de werkgeverscommissie met een beperkte aanpassing waar het gaat om het afleggen van verantwoording aan de raad, alsmede een nieuw aanwijzings- en delegatiebesluit. Vanwege de als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren formeel niet meer juiste aanstellingsformulering dient dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 gewijzigd te worden.
13
Motie vreemd aan de orde van de agenda
14
Het stellen van vragen
15
Sluiting