link naar deze pagina

Voorbereidende raadsvergadering - 30 november 2020

Locatie: Vanuit huis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.W.G. van Bergen
Toelichting: De vergadering heeft digitaal plaatsgevonden. Twee vertegenwoordigers per fractie. Zoveel mogelijk één woordvoerder per onderwerp.

1
Opening
Aanwezig zijn: J.W.G. van Bergen (voorzitter), de heren R.A. Reinten en R.J.M. Rutten (CDA), de heer J.G. Frentz en mevrouw A.E.A.M. Janssen (SP), de heer H. Rodoe en mevrouw B.A. Bosten (VVD), De heren F.P.M. Pubben en P.H.B. Wessels (D66), mevrouw E.J.T. van Lieshout en de heer J.J. Hillebrand (PvdA). Van het college mevrouw J.A. van Hulsteijn en de heren J.M.T. Teunissen, R.T.M. Peperzak en R. Janssen en B. Nederveen. Verder aanwezig van de ambtelijke organisatie mevrouw J. Bouter en de heren E. de Maeyer en J.W.M. van der Knaap (griffier).
2
Mededelingen
3
Vaststellen van de agenda
4
Inspreekmoment inwoners
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
5
Lijst ingekomen stukken
6
B1 Raadsvoorstel inzake integrale visie op het sociaal domein in Gennep (nr. 409153)
Het college stelt u voor het nieuwe beleid OMO, wat staat voor Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen vast te stellen voor het sociaal domein, waarmee de transformatie van dit domein vorm kan krijgen. Het volgt op het in Gennep laten neerdalen van de decentralisatie van dit domein, de zogenoemde periode van de transitie. Het gaat om een vijftal beleidsdoelen, speerpunten: het vergroten van de kracht van de inwoners en de gemeenschap, het ondersteunen van kwetsbare inwoners, het investeren in preventie en positieve gezondheid en het werken aan een inclusieve samenleving. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit een integrale en samenhangende aanpak.
7
A Raadsvoorstel inzake vaststelling verordening beslistermijn schulddienstverlening (zaaknr. 408226)
Het college stelt voor om een uit slechts twee artikelen bestaande nieuwe verordening schulddienstverlening per 1 januari a.s. vast te stellen waarmee de termijn waarop een beslissing valt over een aanvraag zo kort mogelijk wordt en tot zes weken wordt beperkt.
8
A Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2021 (nr. 409322)
Het college stelt traditioneel voor om na de begrotingsvaststelling de tarieven voor de verschillende gemeentelijke diensten, alsmede de OZB vast te stellen. Alle gehanteerde tarieven worden geïndexeerd met het inflatiepercentage. Alleen bij de afvalstoffenheffing is er sprake van een forsere stijging als gevolg van hogere kosten en de afspraak om kostendekkende tarieven te hanteren. Voor de OZB zijn vooralsnog voorlopige tarieven opgenomen omdat er in verband met corona nog geen betrouwbare prognose vanuit de BsGW gegeven kon worden. Vóór de besluitvorming zullen die definitieve tarieven bekend zijn.
pdf 409322 RV belastingverordeningen 2021.pdf (385KB)
pdf 409322 RB belastingverordeningen 2021.pdf (153KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 1 verordening onroerende zaakbelastingen Gennep 2021, aangepaste versie.pdf (235KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 2.1 verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gennep 2021, incl. tarieventabel reinigingsheffingen.pdf (247KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 2.2 kostendekkingsberekening reinigingsheffingen.pdf (159KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 3.1 verordening rioolheffing Gennep 2021.pdf (212KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 3.2 kostendekkingsberekening rioolheffing.pdf (159KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 4 verordening hondenbelasting Gennep 2021.pdf (203KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 5 verordening forensenbelasting Gennep 2021.pdf (200KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 6 verordening toeristenbelasting Gennep 2021.pdf (208KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 7.1 verordening begraafplaatsrechten Gennep 2021.pdf (198KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 7.2 tarieventabel begraafplaatsrechten gemeente Gennep 2021.pdf (218KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 7.3 kostendekkingsberekening begraafplaatsrechten.pdf (202KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 8.1 verordening marktgeld Gennep 2021, incl. tarieventabel.pdf (202KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 8.2 kostendekkingsberekening marktgeld.pdf (131KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 9.1 verordening leges Gennep 2021.pdf (203KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 9.2 tarieventabel leges Gennep 2021.pdf (461KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 9.3 overzicht normatieve bouwkosten 2021.pdf (1.2MB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 9.4 kostendekkingsberekening leges 2021.pdf (261KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 10.1 verordening eenmalig rioolaansluitrecht Gennep 2021, incl. tarieventabel.pdf (209KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 10.2 kostendekkingsberekening eenmalig rioolaansluitrecht.pdf (116KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 11 regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Gennep 2021.pdf (187KB)
pdf BIJLAGE BIJ 409322 RB 12 intrekkingsbesluit verordening baatbelasting winkelerf kern Gennep 1980.pdf (149KB)
9
A Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan 'Teelebeekstraat ong., Milsbeek' (nr. 407671)
Het college stelt voor het bestemmingsplan Teelebeekstraat Milsbeek vast te stellen opdat één woning gerealiseerd kan worden. Er zijn zienswijzen binnengekomen van het waterschap en Rijkswaterstaat. Deze zijn verwerkt.
10
A Raadsvoorstel inzake toestemming toetreding gemeente Mook en Middelaar bij BsGW (nr. 403627)
De gemeente Mook en Middelaar wenst ook toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling voor de belastingsamenwerking van gemeenten en waterschap in Limburg. de BsGW. U dient daar als raad (raden) een besluit over te nemen.
11
A Raadsvoorstel inzake bedrijveninvesteringszone Centrum Gennep 2021 - 2025 (nr. 409764)
Om freeridersgedrag te voorkomen heeft een werkgroep van ondernemers en pandeigenaren centrum gevraagd om een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) aan te wijzen. Het voorliggende voorstel maakt een formele draagvlakmeting hiertoe mogelijk, doordat er een verordening wordt aangeboden. De BIZ zou dan per 1 januari a.s. kunnen ingaan en voor maximaal vijf jaar gelden. De BsGW int de bijdrage, welke lager is of vergelijkbaar met de bijdrage die nu geldt voor het lidmaatschap van de Ondernemersvereniging Gennep. De totale begroting bedraagt € 58.000. De gemeente zal maximaal de helft daarvan voorfinancieren. De BIZ wordt geactiveerd als minimaal de helft heeft gestemd en tweederde vóór heeft gestemd.
12
Ingediende verzoeken tot agendering
13
Het stellen van vragen aan het college
14
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur.