Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 24 april 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Toelichting: Henk Albers is voorzitter bij het Over-en-Weer
Bundel:
pdf Agendabundel (24.1MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-03 van de raadsvergadering
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten
B
RAADSVERGADERING
B.01
Opening
B.02
Vaststelling van de agenda
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken
pdf A0. Lijst ingekomen stukken ABCD 24 april 2018.pdf (57KB)
pdf A1. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Stimuleringsbeleid.pdf (1.4MB)
pdf A1a. Nadere regel Stimuleringsbeleid Ontwikkelgericht ondersteunen.pdf (308KB)
pdf A1b. Nadere Regel Stimuleringsbeleid lijn 2 Ondersteunen van allianties.pdf (301KB)
pdf A1c. Nadere Regel Stimuleringsbeleid lijn 3 Gemeente als partner.pdf (300KB)
pdf A1d. Nadere regel Stimuleringsbeleid Investeren in initiatieven.pdf (212KB)
pdf A1e Nadere regel Sponsoring van evenementen.pdf (202KB)
pdf A1f. Toelichting op Nadere Regels Stimuleringsbeleid.pdf (82KB)
pdf A2. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken project ViA15_speerpunt 3.B.1.pdf (2.9MB)
pdf A2a. RWS_factsheet ViA15 voorbereidende werkzaamheden_tcm21-116070.pdf (319KB)
pdf A3. College van B&W - Kennisgeving Stand van zaken Schuldhulpverlening.pdf (1.6MB)
pdf A4a. College van B&W - Kennisgeving aan gemeenteraad inzake stand van zaken doelgroepenvervoer .pdf (1.3MB)
pdf A4b. bijlage -Kennisgeving aan de gemeenteraad inzake Klanttevredenheidsonderzoek AVAN 2017.pdf (1.2MB)
pdf A4c. bijlage - De gebruiker aan het woord - publicatie rapportage.cleaned.pdf (1.1MB)
pdf A4d. bijlage -Presentatie rapport 'de gebruiker aan het woord'.pdf (819KB)
pdf A4e. bijlage -Presentatie enqueteresultaten Duiven.pdf (572KB)
pdf A5. College van B&W - Memo beantw vragen D66 inzake Hulp bij vechtscheidingen.pdf (360KB)
pdf A6. College van B&W - Memo beantw vragen Pro Duiven inzake wachtlijsten GGZ.pdf (491KB)
pdf C1a. Brief aan gemeenteraden van SDL De Liemers inzake zienswijzen op Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 SDL.pdf (1.1MB)
pdf C1b. Jaarstukken 2017 Sdl.pdf (1.6MB)
pdf C1c. MeerJarenBegroting 2019-2022 Sdl definitief dd 120318.pdf (1.9MB)
D
- BESPREEKSTUKKEN
D.04
Benoeming wethouders
De partijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD dragen voor ter benoeming als wethouder: mevr. Knuiman, mevr. Tiedink; de heer Goossen en de heer Spaargaren.
De benoeming geldt voor Mevr. Knuiman 100%, mevr. Tiedink 50% en de heren Goossen en Spaargaren 80 %.
D.05
Afscheid wethouder
15 mei zal het formele afscheid van de heer Van Groningen plaatsvinden
D.06
Toelating raadsleden-onderzoek geloofsbrieven
De heren Dijkstra, Arends en Koopmans zijn benoemd, na de benoeming als wethouder van Knuiman, Tiedink en Goossen.
D.07
Benoeming fractieassistenten
D.08
Benoemingen: plv. voorzitter; tafelvoorzitters; werkgeverscom.; klankbordgroep RDDW; Controlecom.fractiebudgetten
D.09
Benoeming 3de fractieassistenten
D.10
Sluiting en Besluitenlijst 24-04-2018