Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 29 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Bundel:
pdf Agendabundel (35,6MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht.
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond.
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-04 van de raadsvergadering.
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten.
B
- RAADSVERGADERING
B
TECHNISCH BLOK
B.01
Opening.
B.02
Vaststelling van de agenda.
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
pdf 0. Lijst ingekomen stukken ABCD 29 jan 2019 (279KB)
pdf A1a. College van B&W - Beantwoording schriftelijke vragen D66 over Sociaal Domein - vervolg (1,3MB)
pdf A1b. Bijlage - Werkafspraak zorgval Wmo – Wlz (189KB)
pdf A2a. College van B&W - Kennisgeving Prestatieafspraken Vivare en Woonzorg NL 2019 (984KB)
pdf A2b. Bijlage - Prestatieafspraken Vivare (348KB)
pdf A2c. Bijlage - Prestatieafspraken Woonzorg Nederland (214KB)
pdf A3. College van B&W - Beantwoording schriftelijke vragen D66 over herinrichting Vergertlaan (651KB)
pdf A4a. College van B&W - Kennisgeving Evaluatie Zomerschool Duiven 2018 (591KB)
pdf A4b. Bijlage - Evaluatie Zomerschool Duiven 2018 (306KB)
pdf B1a. Ned. Ver. Voor Raadsleden - Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieleden (251KB)
pdf B1b. Modelverordening rechtspositie raadsleden en commissieleden-Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (618KB)
pdf B2. Mevr. Rutjes - Brief inzake arbeidsmarkt-bemiddeling- onderwijs regio Arnhem (199KB)
pdf B3a. Gezamenlijke Rekenkamer DDW- Aanbieding onderzoeksplan Rekenkamer DDW (57KB)
pdf B3b. Bijlage - Onderzoeksplan bijlage A (140KB)
pdf B3c. Bijlage - Onderzoeksplan bijlage B (35KB)
pdf B3d. Bijlage - Onderzoeksplan bijlage C (33KB)
pdf B3e. Bijlage - Onderzoeksplan-def (77KB)
pdf B4a. Euregio - Raadsmemo Resultaten Euregioraadsvergadering 22 nov 2018 (578KB)
pdf B4b. Bijlage - Diagram (178KB)
pdf B5. NLS - Brief Werelderfgoednominatie Limes (595KB)
pdf B6a. VGGM - Begeleidend schrijven bij Kaderbrief 2020 (109KB)
pdf B6b. Kaderbrief 2020 (1,7MB)
pdf B7. Mevr. Van der Meer - 5G-netwerken (43KB)
pdf B8. Eurgio Rijn-Waal - Verslag Euregioraadsvergadering d.d. 22 november 2018 (77KB)
pdf C1. Dorpsraad Groessen - Brief Toekomst Dorpsraad (143KB)
pdf C2a. Right to Challenge - Brief gemeenteraad Routeplanner R2C (186KB)
pdf C2b. Bijlage - Routeplanner Right to Challenge-LR (403KB)
pdf C3. Bezwaar over berekening Woz waarde (305KB)
C
- HAMERSTUKKEN
C.04
Opheffen benoeming fractieassistent
C.05
Verwerkingsregister AVG en aanstellen FG
In dit voorstel wordt voorgesteld om het verwerkingsregister van de griffie vast te stellen. In dit register verantwoord de griffie hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van inwoners en politici. Daarnaast wordt voorgesteld om als gemeenteraad een functionaris gegevensbescherming aan te stellen: dat is een toezichthouder die toeziet op de naleving van de nieuwe privacywet (AVG).
C.06
Regeling gegevensverstrekking BRP Duiven 2018
In deze verordening wordt omschreven onder welke voorwaarden de gemeente gegevens uit de Basisregistratie Personen mag verstrekken.
C.07
1e Wijziging begroting 2019 ODRA
De ODRA staat voor ‘Omgevingsdienst Regio Arnhem’ en zij voeren taken uit voor Duiven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wettelijk moet de ODRA als gemeenschappelijke regeling haar begroting sturen naar de deelnemende gemeenten. Het college stelt voor om geen inhoudelijke reactie te sturen op de gestuurde begroting.
C.08
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODRA
De ODRA staat voor ‘Omgevingsdienst Regio Arnhem’ en zij voeren taken uit voor Duiven op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wettelijk moet de ODRA als gemeenschappelijke regeling toestemming krijgen van de gemeenteraden als de regeling wordt gewijzigd. Zodra de gemeenteraad toestemming geeft kan het college van burgemeesters en wethouders namens Duiven de wijziging vast te stellen.
C.09
Reglement van Orde gemeenteraad Duiven 2019
In het Reglement van Orde staat de werkwijze van de gemeenteraad omschreven. Zoals de manier waarop zij vergaderen en de momenten waarop inwoners kunnen meedoen aan het debat.
D
- BESPREEKSTUKKEN
D.10
Duiven energieneutraal 2050
Hier wordt voorgesteld om de ambitie vast te stellen dat Duiven in 2050 net zoveel duurzame energie opwekt als de hoeveelheid energie die binnen Duiven wordt verbruikt (energieneutraal). Dit betekent dat Duiven minder energie moet gaan gebruiken (energie-besparing) en er meer duurzame energie opgewekt moet worden.

Behandeladvies volgt.
D.10.a
Amendement energieneutraal Duiven
D.11
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
D.12
Sluiting.
E.100
Geluidsopnamen raadsavond 29 januari 2019