Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 5 juni 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Toelichting: Woensdag i.p.v. dinsdag
Bundel:
pdf Agendabundel (235.1MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Mededelingen
A.b
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond
A.c
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-04 van de raadsvergadering
A.d
Vragen raadsleden en fractieassistenten
B
- TECHNISCH BLOK
B
RAADSVERGADERING
B.01
Opening
B.02
Vaststelling van de agenda
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken
pdf 0. Lijst ingekomen stukken ABCD - 5 juni 2019 (280KB)
pdf A1. College van B&W - Kennisgeving Terugblik digitale dienstverlening 2018 (2.5MB)
pdf A2a. College van B&W - Kennisgeving Transformatieplan beschermd thuis 'Samen aan zet' 2019 - 2021 (1.4MB)
pdf A2b. Bijlage - Transformatieplan beschermd thuis Samen aan Zet 2019-2021 (2.5MB)
pdf A2c. Bijlage - Visiedocument beschermd thuis Regio Centraal Gelderland (559KB)
pdf A3a. College van B&W - Kennisgeving Energie transitie, programmering en consequenties (stap 2) (864KB)
pdf A3b. Bijlage - Raming (346KB)
pdf A3c. Bijlage - Infographic (6.9MB)
pdf A3d. Bijlage - Bijsluiter (170KB)
pdf A4a. College van B&W - Kennisgeving stavaza onderzoek aanvullende akoestische maatregelen tracédeel Aanlanding Oost-Schraleweidsestraat (A15A12).pdf (2.6MB)
pdf A4b. Bijlage 1 - Aanvullende geluidmaatregelen tracédeel Aanlanding Oost -Schraleweidsestraat A15.pdf (1.4MB)
pdf A4c. Bijlage 2 - Geluid in Tracébesluiten ViA15 2017 en 2019.pdf (693KB)
pdf B1. Gem. Renkum - Motie vreemd VVD GL GB PvdA D66 inzake tekorten sociaal domein (526KB)
pdf B2a. Sociale Alliantie - Brief aan gemeenteraden over energietransitie (179KB)
pdf B2b. Bijlage - Notitie maatregelen tegen energiekloof (248KB)
pdf B3a. Economic Board - Aanbiedingsbrief evaluatierapporten drie jaar The Economic Board aan GO (692KB)
pdf B3b. Bijlage - Brief AB procedure evaluatie EB (509KB)
pdf B3c. Bijlage - Definitief totaalrapport met bouwstenen Evaluatie drie jaar The Economic Board (Twynstra Gudde) (1.4MB)
pdf B4. Gem. Zevenaar - Motie tekorten sociaal domein.pdf (964KB)
pdf B5a. Gem. Hoekse Waard - Motie - onderzoek laagfrequent geluid windturbines-aangenomen.pdf (219KB)
pdf B5b. Bijlage - Verzoek onderzoek LFg Raad Hoekse Waard.pdf (246KB)
pdf B6a. NHK - Begeleidende brief rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit.pdf (498KB)
pdf B6b. Bijlage - 05-2019 Rapport Basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit NHK 2019.pdf (1010KB)
pdf C1a. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg - Raadsbrief Duiven begroting 2020 (522KB)
pdf C1b. Bijlage - Ontwerpbegroting Sald 2020 (2.9MB)
pdf C1c. Bijlage - Intentieverklaring deelname E_depot Duiven (1.3MB)
B.04
Toelating dhr. W.F. Smit tot de raad
C
- HAMERSTUKKEN
C.05
Verantwoording fractiebudgetten 2018
Jaarlijks ontvangen de fracties een financiële bijdrage ter ondersteuning van de fractie. In dit raadsvoorstel wordt verantwoording afgelegd over de besteding daarvan. Men mag een reserve aanhouden van 30%, als de fractie daarboven komt aan het einde van het jaar moet er terugbetaald worden.
C.06
Benoeming commissie Ruimtelijke kwaliteit
Voor deze welstandscommissie worden nieuwe leden benoemd en een lid herbenoemd.
C.07
Economische visie De Liemers
In de gezamenlijke economische visie van de vijf Liemerse gemeenten wil men richten op drie thema’s binnen de Liemers: Logistiek, Maakindustrie en Vrijetijdseconomie (inclusief detailhandel). Ook wil men een Liemerse Ambassade oprichten. Hiermee wil men bijdragen aan een sterke regionale economie.
C.08
Privatisering Mondriaanstraat 14
Met de huidige huurder van het pand aan de Mondriaanstraat 14 is overeenstemming tot koop van het pand bereikt. Het restant boekwaarde dat overblijft na aftrek van de opbrengst uit verkoop moet afgeboekt worden. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit resterende bedrag eenmalig af te boeken ten laste van de Algemene Reserve.
C.09
Zienswijzen op jaarrekening en begroting gemeenschappelijke regelingen
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Ze werkt bijvoorbeeld samen in de regio om de veiligheid en gezondheid goed te regelen (VGGM) of om vervoer te regelen voor groepen mensen die niet met normaal openbaar vervoer kunnen (BVO-DRAN). Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeente Duiven zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.
C.09.1
- Zienswijze MGR begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023
C.09.2
- Zienswijze Begroting 2020 1Stroom (zienswijzeprocedue)
C.09.3
- Zienswijze begroting en jaarstukken VGGM
C.09.4
- Zienswijze Samenwerking de Liemers; Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023
C.09.5
- Zienswijze op ontwerpbegroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen
C.10
Rapport onderzoek RTV Favoriet
Hier wordt voorgesteld om de geheimhouding te bekrachtigen op het accountantsverslag over RTV Favoriet. Dit wordt voorgesteld zodat de raad het document kan inzien met de formele verplichting niks te mogen delen uit het verslag omdat het geheim is.
D
- BESPREEKSTUKKEN
D.11
Ontwerp VVGB twee windturbines RWZI InnoFase
Het waterschap Rijn en IJssel wil 2 windturbines plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie InnoFase. Hier is een omgevingsvergunning voor nodig. Omdat het afwijkt van het bestemmingsplan moet het college aan de gemeenteraad voorleggen of zij hiervoor een ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen wil afgeven.
Het besluit dat de gemeenteraad neemt over de Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen wordt na de raadsvergadering ter inzage gelegd. Dan kunnen er zienswijzen ingediend worden. Daarna moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Pas als er een definitieve (positieve) verklaring ligt kan er een omgevingsvergunning worden afgegeven voor de 2 windturbines.
pdf Behandeladvies ontwerp VVGB incl tafelopbrengst (346KB)
pdf 1a. Raadsvoorstel ontwerp VVGB windturbines InnoFase - getekend (4.7MB)
pdf 1b. Raadsvoorstel Ontwerp-VVGB twee windturbines RWZI InnoFase (149KB)
pdf 2. Concept Raadsbesluit Ontwerp-VVGB twee windturbines RWZI InnoFase (67KB)
pdf Bijlage 1 - Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen (201404354) (86KB)
pdf Bijlage 2 - Concept participatieplan WRIJ windlocatie Duiven (201405514) (95KB)
pdf Bijlage 3 - Advies Langhout & Wiarda planologische risicoanalyse 6 februari 2019 (201405516) (420KB)
pdf Bijlage 4 - Quick Scan SAOZ iov WRIJ planschade januari 2019 (201405522) (1.6MB)
pdf Bijlage 5 - E-mail Zorgen over en weerstand tegen de voorgenomen locaties nabij de AVR voor windturbines van het WRIJ (201405529) (167KB)
pdf Bijlage 6 - Ontwerp Omgevingsvergunning (201397339) (740KB)
pdf Bijlage 7 - aanvraagformulier, ontvangstdatum d.d. 5 maart 2019 (201397245) (116KB)
pdf Bijlage 8 - bijlage 1 toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning en melding activiteitenbesluit (201397243) (566KB)
pdf Bijlage 9 - Bijlage 2 bestektekening aanzichten windturbine (201397246) (351KB)
pdf Bijlage 10 - Bijlage 2 bestektekening situatietekening (20139738) (1.2MB)
pdf Bijlage 11 - Bijlage 3 machtigingsformulier (201397236) (57KB)
pdf Bijlage 12 - Bijlage 4 tekening inkoopstation (201397241) (237KB)
pdf Bijlage 13 - bijlage 5a, ruimtelijke onderbouwing Pondera consult (201405478) (3.5MB)
pdf Bijlage 14 - Bijlagen bijlage 5b, diverse bijbehorende bijlagen behorende bij de ruimtelijke onderbouwing (201405479) (43.3MB)
pdf Bijlage 15 - Bijlage 6a afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397240) (88KB)
pdf Bijlage 16 - bijlage 6b, afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397239) (88KB)
pdf Bijlage 17 - bijlage 6c, afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397242) (88KB)
pdf Bijlage 18 - Bijlage 6d,Ontheffing Roeken (201405441) (1.6MB)
pdf Bijlage 19 - verzoek aanvrager tot toepassen coordinatieregeling (201397429) (1.1MB)
pdf Bijlage 20 - toestemming leidingbeheerder i.v.m. bouwen op dubbelbestemming Leiding-Riool (201397428) (204KB)
pdf Bijlage 21 - afzien bevoegdheid provincie / overdracht bevoegdheden Gedeputeerde Staten/Provincie aan gemeente Duiven (201394284) (2.4MB)
pdf Bijlage 22 - afschrift melding activiteitenbesluit, ontvangen 14 maart 2019 (201403772) (76KB)
pdf Bijlage 23 - memo Fugro, toelichting op de grond en de constructies, ontvangen 10 april 2019 (201403267) (311KB)
pdf Bijlage 24 - beoordeling memo Fugro door Lievense adviseurs ontvangen 17 april 2019 (201404559) (35KB)
pdf Bijlage 25 - verzoek tot later indienen constructiegegevens (Waterschap) ontvangen 11 april 2019 (201403735) (111KB)
pdf Bijlage 26 - toelichting op de aanvullende gegevens (Pondera), ontvangen 10 april 2019 (201403266) (63KB)
pdf Bijlage 27 - bouwbesluittoets, Bris toets (201401579) (136KB)
pdf Bijlage 28 - geschreven welstandsadvies, datum advies 12 april 2019 (201404173) (181KB)
pdf Bijlage 29 - situatietekening met welstandstempel 1 april 2019 (201404219) (3.6MB)
pdf Bijlage 30 - aanzichttekening windmolens met welstandstempel 1 april 2019 (201404218) (949KB)
pdf Bijlage 31 - tekening inkoopruimte met welstandstempel 1 april 2019 (201404220) (1.1MB)
pdf Bijlage (bij bijlage 5) Email - Re_ 2nd opinion effecten windmolens op verspreiding emissie AVR.pdf (210KB)
pdf Dhr Van Orden -Tekst Windturbines Waterschap.pdf (128KB)
pdf Presentatie Stichting Duurzaam Lathum.pdf (2.9MB)
pdf Brief aan WRIJ principebesluit 21-12-2017.pdf (11.7MB)
pdf CDA SP VVD LA - Motie Windturbines RWZI InnoFase (392KB)
D.11.a
CDA SP VVD LA - Motie Windturbines RWZI InnoFase - aangenomen
D.12
Instellen werkgroep opstellen profielschets burgemeester per december 2019
Omdat de huidige burgemeester aangekondigd heeft zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn, moet de gemeenteraad opzoek naar een nieuwe burgemeester. Om te komen tot een goede invulling van de vacature moet er een profielschets vastgesteld worden door de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit nu om een werkgroep in te stellen die deze profielschets gaat voorbereiden.
D.12.a
Amendement Werkgroep Profielschets Burgemeester- verworpen
D.13
Burgerbegroting: voorlopige evaluatie en voorstel vervolg
De gemeenteraad van Duiven heeft eerder aangegeven een experiment te willen met een burgerbegroting. In een burgerbegroting krijgen inwoners (van bijvoorbeeld een wijk) de gelegenheid om zelf publiek geld te verdelen. Als proef is er eerst een kleiner experiment opgestart in Duiven en nu wordt voorgesteld om in het najaar 2019 een tweede proef te starten. Er wordt voorgesteld dat de huidige raad na deze twee proeven definitief beslist of zij een experiment met een burgerbegroting wil.
D.13.a
Amendement PvdA Burgerbegroting - verworpen
D.14
Zienswijze Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2019-2023
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Bij de BVO-DRAN werkt ze samen om vervoer te regelen voor groepen mensen die niet met normaal openbaar vervoer kunnen. De financiële stukken van BVO-DRAN zijn naar de gemeenteraad gestuurd en het college stelt voor om hier d.m.v. een brief een mening/zienswijze over te uiten.
D.14.a
Amendement LA - Conceptbrief Zienswijze BVO DRAN - aangenomen
D.15
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen
D.16
Sluiting en besluitenlijst
E.100
Geluidsopnamen openbare raadsvergadering 5 juni 2019
overig Aa. Opening en mededelingen (voorzitter weths Goossen Tiedink hrn Smit Walraven sr).mp3 (3.9MB)
overig Ab. Bespreking lijst van toezeggingen (vz).mp3 (114KB)
overig Ac. Bespreken ingekomen stukken (hrn Smit Feenstra weths Goossen Spaargaaren Knuiman).mp3 (10.7MB)
overig Ad. Vragen (hr Stam weth Spaargaren hr Koopmans hr Feenstra burgemeester).mp3 (5.3MB)
overig B01. Opening en mededelingen (voorzitter).mp3 (1.8MB)
overig B02. Vaststelling agenda (voorzitter).mp3 (1.8MB)
overig B03. Vaststelling lijst ingekomen stukken (voorzitter).mp3 (242KB)
overig B04. Toelating dhr Smit als raadslid (voorzitter hr Knol hr Smit).mp3 (2.3MB)
overig C05a. Aankondiging stemverklaringen (voorzitter).mp3 (705KB)
overig C05b.Verantwoording fractiebudgetten 2018 (voorzitter).mp3 (147KB)
overig C06. Benoeming commissie Ruimtelijke kwaliteit (voorzitter).mp3 (125KB)
overig C07. Economische visie De Liemers (voorzitter hr Smit).mp3 (803KB)
overig C08. Privatisering Mondriaanstraat 14 (voorzitter).mp3 (163KB)
overig C09. Zienswijzen op jaarrekening en begroting gemeenschappelijke regelingen (voorzitter hr Smit).mp3 (2.1MB)
overig C10. Rapport onderzoek RTV Favoriet (voorzitter hr Smit).mp3 (932KB)
overig C11a. Ontwerp VVGB 2 windturbines RWZI (hrn Stam Walraven sr).mp3 (13.8MB)
overig C11b. Ontwerp VVGB 2 windturbines RWZI (hrn Schrijner Walraven sr Baltjes weth Spaargaren).mp3 (10.9MB)
overig C11c. Ontwerp VVGB 2 windturbines RWZI (hr Walraven weth Spaargaren hrn Baltjes Stam).mp3 (12.7MB)
overig C11d. Ontwerp VVGB 2 windturbines RWZI (hrn Walraven Smit Stam voorzitter ).mp3 (7.3MB)
overig D12. Instellen werkgroep opstellen profielschets burgemeester (hrn Smit Albers Schrijner Dijkstra).mp3 (9.3MB)
overig D13a. Burgerbegroting (hr Walraven mw Bouwmeister Daams hrn Albers Schrijner Baltjes weth Goossen).mp3 (9.4MB)
overig D13b. Burgerbegroting (mw Daams hr Walraven).mp3 (3.7MB)
overig D14. Ziensw Ontw meerjarenbegroting BVO-DRAN 2019-2023 (mw Bouwmeister hr Schrijner weth Knuiman hr Walraven mw Daams).mp3 (11.2MB)