Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 18 december 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Toelichting: Najaarsnota
Bundel:
pdf Agendabundel (75.5MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht.
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond.
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-04 van de raadsvergadering.
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten.
B
- RAADSVERGADERING
B
TECHNISCH BLOK
B.01
Opening.
B.02
Vaststelling van de agenda.
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
pdf A0. Lijst ingekomen stukken ABCD 18 december 2018 (282KB)
pdf A1a. College van B&W - Kennisgeving zienswijze begroting en outputfinanciering ODRA (625KB)
pdf A1b. Bijlage - Verzonden zienswijze gem. Duiven d.d. 25-6-2018 (2.7MB)
pdf A1c. Bijlage - Ontvangen reactie ODRA op zienswijze Initiele begroting 2019 d.d.24-10-2018 (814KB)
pdf A1d. Bijlage - Eindrapportage Buiten Organisatieadvies (684KB)
pdf A2a. Commissie Bezwaarschriften - Kennisgeving Jaarverslag 2017 (17KB)
pdf A2b. Bijlage - Jaarverslag Duiven 2017 - commissie bezwaarschriften (240KB)
pdf A3a. Burg. De Lange - Brief gemeenteraad inzake nieuwe verdeling politiesterkte (160KB)
pdf A3b. Bijlage - Persbericht sterkteverdeling polite (67KB)
pdf A4. College van B&W - Reactie op verzoek familie Hoeree (84KB)
pdf A5. College van B&W - Kennisgeving Mogelijke samenwerking inzameling afvalstromen AAS gem WTV en DVN (630KB)
pdf A6a. College van B&W - Kennisgeving inzake uitnodiging raadsinformatieavond Samenhangende besluiten region (2.2MB)
pdf A6b. Bijlage - Terugblik conferentie Samen Verder (140KB)
pdf A6c. Bijlage - Projectplan Samen verder (350KB)
pdf A7a. College van B&W - Kennisgeving Samenhangende besluiten reg. doelgroepenvervoer AVAN (2.1MB)
pdf A7b. Bijlage - Terugblik conferentie Samen Verder (140KB)
pdf A7c. Bijlage -Projectplan Samen verder (326KB)
pdf A8. Weth. Knuiman - Beantwoording van vragen SP n.a.v. brief van Berlimont CMC inzake regresrecht (220KB)
pdf A9. College van B&W - Zienswijze Raadprogramma ambities 2018-2022 (157KB)
pdf B1a. Mevr. Smulders - email aan gemeenteraden Gld inzake nietigverklaring WMO Regres overeenkomsten (115KB)
pdf B1b. Bijlage - brief Nietigverklaren WMO Regres afkoop overeenkomsten (214KB)
pdf B1c. Bijlage - Inroepen nietigheid rechtsbehandeling WMO Regres overeenkomsten (160KB)
pdf B2a. Nationale Jeugdraad - Oproep aan raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren (133KB)
pdf B2b. Bijlage - Concept motie Breng het stembureau naar jongeren mrt - mei 2019 (94KB)
pdf B3. Brief Commissaris van de Koning n.a.v. werkbezoek 8 november 2018 (1.2MB)
pdf B4. Ned. Ver. voor Raadsleden - Herfstbrief - 2018 (603KB)
pdf B5. Ned. Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders - Brief Beschermingsbewindvoering (538KB)
pdf B6. Mijnkwaliteitvanleven.nl - Beleidsrapportage 6 (98KB)
pdf C1. Fam. Hoeree - Woonwagenstandplaats aanvragen (2.9MB)
C
- HAMERSTUKKEN
C.04
Controleprotocol Duiven 2018
Het controleprotocol is een hulpmiddel voor de accountant van de gemeente. In dit protocol staan aanwijzingen voor de accountantscontrole.
C.05
Opheffing Gemeenschappelijke regeling voor Onderwijszaken
Met dit besluit wordt een Gemeenschappelijke Regeling waar de gemeente een deel van haar taken had ondergebracht opgeheven. De taken worden inmiddels door een andere partij uitgevoerd. Dat maakt dat deze Gemeenschappelijke Regeling niet meer nodig is.
D
- BESPREEKSTUKKEN
D.06
Najaarsnota 2018
In de najaarsnota legt het college verantwoording af over de financiële afwijkingen van de begroting in het jaar 2018.
D.07
Vaststellen bestemmingsplan Loods 5 Duiven
Warenhuis Loods 5 wil zich graag vestigen op een bedrijventerrein. In dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat er ook grootschalige detailhandel kan plaatsvinden.
D.08
Ontwikkelingen Tempelstraat 1 te Groessen en Loostraat 35 te Loo
Gevraagd wordt om een budget beschikbaar te stellen om genoemde panden te slopen.
D.09
Raadsprogramma ambities 2018-2022
In het raadsprogramma staan de gezamenlijke ambities en speerpunten verwoord van zes raadsfracties voor de komende raadsperiode.
D.10
Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2019 – 2022
In de uitvoeringsagenda is de planning opgenomen van de verschillende onderzoeken en projecten op het vlak van mobiliteit (fietspaden, wegen, parkeren en OV).
D.10.a
Amendement ‘vaststelling Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan’
D.11
Vaststellen belastingverordeningen 2019 Duiven
In de belastingverordeningen worden de tarieven van de gemeentelijke belastingen, leges etc. voor 2019 vastgesteld.
D.11.a
Amendement ‘Vaststelling belastingverordeningen 2019 Duiven Verordening marktgelden 2019’
D.11.b
Motie De Duivense Weekmarkt
D.12
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
D.13
Sluiting en besluitenlijst.
E.100.a
Geluidsopnamen 'over-en-weer' 18 december 2018
E.100.b
Geluidsopnamen raadsvergadering 18 december 2018