Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 2 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Toelichting: In verband met de Voorjaarsnota en de Algemene Beschouwingen begint deze vergadering om 13.00 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (41.9MB)
Algemene documenten:

1
RAADSVERGADERING
A
- TECHNISCH BLOK
A.01
Opening.
A.02
Vaststelling van de agenda.
A.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken - afgevoerd van de agenda
A.04
Benoeming fractie assistent
Dhr. Brinkman wordt benoemd als fractie-assistent van de CDA-fractie. Een fractie-assistent is geen raadslid, maar kan wel namens de fractie het woord voeren tijdens de Politieke Avond.
B
- HAMERSTUKKEN
B.05
Zienswijze concept jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
De gemeente Duiven heeft een archief samen met Westervoort en Doesburg. De financiële jaarstukken van het streekarchivariaat zijn opgestuurd naar de gemeente Duiven zodat Duiven als deelnemende gemeente inzicht heeft in de financiële stand van zaken en in staat is om (indien zij dat wil) hier haar mening over te geven richting het bestuur van het archivariaat.
B.06
Verordening Rechtspositiebesluit Raadsleden, commissieleden en fractie assistenten gemeente Duiven 2019
Politici hebben recht op diverse vergoedingen en middelen om hun werk te kunnen doen (financiële vergoeding, scholing, ICT voorzieningen). De lokale regels en keuzes hierover staan in de lokale verordening. Deze moet vernieuwd worden en de gemeenteraad moet de nieuwe versie opnieuw vaststellen.
B.07
ENSIA-verantwoording 2018 - Bekrachtiging geheimhouding
C
- BESPREEKSTUKKEN
C.08.a
Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem Nijmegen
Het landelijke klimaatakkoord moet regionaal uitgevoerd worden. De Regionale Energie Strategie (RES) is een middel om hier vanuit de regio Arnhem-Nijmegen invulling aan te geven. De 16 Gemeenten willen samen zoeken naar een eerlijke verdeling van grootschalige opwek van zon- en windenergie.
Er ligt nu een startnotitie voor waarin de gemeenten spelregels afspreken hoe ze de RES samen gaan uitvoeren. Het eindresultaat wordt als ‘regionaal bod’ voorgelegd aan de Minister EZK.
C.08.b
D66-LA-GL-VVD-SP-CDA-PvdA-Pro Duiven - Amendement PFO Duurzaamheid RES
C.09
Voorjaarsnota Duiven 2019
In de voorjaarsnota kijken we vooruit naar de begroting 2020. Het college doet voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek een goed moment om nieuwe ideeën aan te dragen die goed zijn voor Duiven en wijzigingsvoorstellen in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het huidige beleid.
C.09.a
Algemene beschouwingen
C.09.b
Amendementen
C.09.ba
Amendement A1 SP - Amendement Eenzaamheid 2 juli 2019 - Aangenomen
C.09.bb
Amendement A2 CDA LA VVD D66 - Amendement Voorjaarsnota Duiven 2019 - Aangenomen
C.09.bc
Amendement A3 Pro Duiven - Amendement Bijdrage EMZ - Verworpen
C.09.bd
Amendement A4 Pro Duiven - Amendement Energie - Verworpen
C.09.c
Moties
C.09.ca
M1 GroenLinks D66 - Motie Nieuw groenbeleid - aangehouden
C.09.cb
M2 GroenLinks PvdA D66 - Motie duurzaamheidsparagraaf - verworpen
C.09.cc
M3 Motie SP Financien Eenzaamheid 2019 - verworpen
C.09.cd
M4 Motie PvdA-Pro Duiven-GL-D66 Inclusieve Samenleving - aangehouden
C.09.ce
M5 Motie PvdA-GL-D66 Samenhang - aangehouden
C.09.cf
M6 Motie PvdA-D66 Heroverweging Gebiedsaanpak Rijksweg - verworpen
C.09.cg
M7 Motie PvdA-GL-D66 Fietstunnel bij kruising Zuidsingel tbv Snelfietsroute - verworpen
C.09.ch
M8 Pro Duiven - Motie 1Stroom - verworpen
C.09.ci
M9 Motie D66 SP PvdA GroenLinks - Duurzaamheidsleningen - aangehouden
C.09.cj
M10 gewijzigd CDA VVD LA SP D66 - Motie Vitaal Centrum Duiven - aangenomen
C.09.ck
M11 gewijzigd CDA VVD LA SP D66- Motie Woningbouw - aangenomen
C.09.cl
M12 Pro Duiven - Motie Inhuur externen - ingetrokken
C.10
Sluiting en besluitenlijst
D.100.a
Geluidsopnamen raadsvergadering 2 juli 2019
D.100.b
Geluidsopnamen Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2 juli 2019
D.100.c
Geluidsopnamen 1e termijn college
D.100.d
Geluidsopnamen beraadslaging, besluitvorming en sluiting