Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsavond - 20 november 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H.B.I. de Lange
Bundel:
pdf Agendabundel (91.3MB)
Algemene documenten:

A
OVER & WEER
A.a
Burgerspreekrecht.
A.b
Mededelingen.
A.c
Bespreking lijst met toezeggingen Raadsavond en Politieke Avond.
A.d
Bespreking lijst ingekomen stukken: zie voor de lijst en achterliggende stukken agendapunt B-04 van de raadsvergadering.
A.e
Vragen raadsleden en fractieassistenten.
B
- RAADSVERGADERING
B
TECHNISCH BLOK
B.01
Opening.
B.02
Vaststelling van de agenda.
B.03
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
C
- HAMERSTUKKEN
C.04
Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Seingraaf, eerste partiële herziening"
Deze herziening van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Seingraaf’ voorziet in een juridisch-planologische herschikking van het bedrijventerrein.
C.05
Bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied 2013' - Gewijzigde vaststelling
In dit bestemmingsplan worden enkele planregels uit het bestemmingsplan Buitengebied 2013 aangepast.
C.06
Renovatie begraafplaats 't Heijlige lant
Door de droogte in de zomer zijn veel hagen afgestorven op de begraafplaats. In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen om nieuwe bomen te planten en meteen te kiezen voor een grondige renovatie.
C.07
Aanvraag Vangnetregeling 2018 gemeente Duiven
Om compensatie bij het Rijk aan te vragen voor een tekort op het BUIG-budget (uitkeringen) dient de gemeenteraad een verklaring af te geven.
C.08
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Duiven
In dit plan zijn de locaties van de Duivense basisscholen onder de loep genomen. Hoe maken we deze (duurzaam) toekomstbestendig? Samen met de schoolbesturen is gekeken of er maatregelen nodig zijn of zelfs renovatie/nieuwbouw vereist is.
D
- BESPREEKSTUKKEN
D.09
Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen.
D.10
Sluiting en besluitenlijst.
E.100.a
Geluidsopnamen 'over-en-weer' 20 november 2018
E.100.b
Geluidsopnamen raadsvergadering 20 november 2018