Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie - 16 mei 2024

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Marc Weterings VV
Toelichting: De commissieagenda wordt alvast gepubliceerd om inzicht te geven in de onderwerpen die aankomende commissie aan bod komen. De bijbehorende stukken zijn uiterlijk donderdag 25 april allemaal beschikbaar.

01
Opening, vaststellen agenda
02
Toezeggingenlijst commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (bijlage audiotranscript)
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.01
Ontwerp jaarstukken 2023
04.B.02
Zienswijze op ontwerp programmabegroting 2025 GR Aquon en kennisname van jaarstukken 2023 GR Aquon
04.B.03
Wijzigen GR Aquon n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
04.B.04
Wijziging bepalingen delegatiebesluit die betrekking hebben op wijziging van de leggerkaart
04.B.05
Overdragen analoge Oud archief aan Stadsarchief Delft
04.B.06
Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet laadpark Delfland
04.B.07
Verordening bijdrage fractiekosten
04.H
Hamerstukken
05
Ingekomen stukken
05.01
Beantwoording schriftelijke vragen AWP over de ongelijkmatige stijging watersysteemheffing
05.02
Het Waterschapshuis concept jaarrekening en Bestuursrapportage 2023
05.03
Ledenbrief UvW over Kabinetsformatie 2024
05.04
Ledenbrief UvW inzet Europese verkiezingen
05.05
Kadernota 2025 Regionale Belasting Groep
05.06
Onderzoeksplan Delfland 2024
05.07
Toetredingsstrategie Aquon
De portefeuillehouder kan eventuele suggesties van de commissie ten aanzien van de toetredingsstrategie Aquon meenemen naar het AB Aquon.
06
Rondvraag en sluiting