Vergaderkalender

link naar deze pagina

Verenigde Vergadering - 22 november 2018

Locatie: GLH: VV zaal / 1.40
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:30
Voorzitter: Daverveldt, P.H.W.M. (DB)
Toelichting: MKA: Hombergen, Eekhout
Bundel:
pdf Agendabundel (18.2MB)

00
Opening
01
Vaststellen agenda
02
Lijst van besluiten en toezeggingen VV 20 september 2018
03
Mededelingen
04
Insprekers
05
Vragenrondje
06
Stukken ter kennisname
06.a
Conceptnotulen commissies Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, Stedelijk Water en Watersysteem en Gezond, Schoon en Gezuiverd Water d.d. 6 november 2018, incl verzamelformulier
B
Bespreekstukken
B.02
Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de realisatie van het gemaal Dorppolder en de knelpunten (SWW)
B.03
Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020 - 2023 (BOS, SWW en GSG)
B.09
Aanpassing Belastingstelsel
B.09.a
Aangepast voorstel wijziging belastingstelsel waterschappen (BOB)
B.09.b
Voorstellen Unie aanpassing belastingstelsel en standpuntbepaling Delfland (BOB)
B.09.c
Brief van Ver v bos- en natuurterreineigenaren, betreft: Reactie op de voorstellen Bestuur UvW voor aanpassing belastingstelsel waterschappen, onderdeel watersysteemheffing (BOB)
H
Hamerstukken
H.01
Najaarsbrief 2018 (BOB)
H.04
Verordening Watersysteemheffing Delfland 2019 (BOB)
H.05
Verordening Zuiveringsheffing Delfland 2019 en Verordening Verontreinigingsheffing Delfland 2019 (BOB)
H.06
Verordening kwijtscheldingsregeling 2019 (BOB)
H.07
Samenwerking met Rijnland en Schieland & de Krimpenerwaard op het gebied van financieel-administratieve werkzaamheden (BOB)
H.08
Zienswijze toetreding GR tot werkgeversvereniging UvW (BOB)
H.11
Eigendomsoverdracht gemalen gemeente Schiedam (SWW)
H.12
Groot onderhoud gemalen 2018 (vervolg) (SWW)
Dit voorstel is een vervolg op een VV-voorstel uit mei 2018, dossiernummer 619
H.13
Aanpassen investeringsplan en uitvoeringskrediet voor de realisatie van de duiker in Schiedam-West (SWW)
H.14
Vervangingen zuiveringstechnische werken (GSG)
S
Sluiting