Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie* Waterbeheer - 2 december 2008

Locatie: VV zaal / B.0.14
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 12:00
Voorzitter:
Bundel:
pdf Agendabundel (15.4MB)
Algemene documenten:

01
Opening, vaststelling agenda
01.a
Vaststelling vertrouwelijke agenda
02
Vaststelling notulen van de vergadering van de commissie van 4 november 2008 inclusief actielijst
02.a
Vaststelling vertrouwelijke notulen van de vergadering van de commissie van 4 november 2008
03
Mededelingen
04
Agendapunten voor advies (stukken ter besluitvorming)
04.01
Najaarsnota 2008
04.02
Gemaal Hoekpolder
04.03
Voorkeursmaatregelen polder Staalduinen
04.04
Wateropgave en voorkeursmaatregelen Rotterdam en Schiedam
04.05
Tijdelijke kering Woudsepolder
04.06
Nieuwbouw gemaal Woudsepolder
04.07
Functioneel ontwerpproces boezemkaden
04.08
Visie op Watervoorziening
04.09
Beleidskader ten behoeve van adaptatie aan klimaatverandering
04.10
Herijking uitvoeringsprogramma Waterplan Delft
04.11
Waterplan Maassluis
04.12
Uitwerking waterplan Pijnacker-Nootdorp: raamplannen watertoets en kostenverdeling
04.13
Verlenging Verordening bijdrage riolering buitengebied
05
Rondvraag en sluiting