Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water - 18 juni 2019

Locatie: GLH: 0.05
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.G.M. Schouffoer
Bundel:
pdf Agendabundel (16.8MB)

01
Opening, vaststellen agenda
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 23 april 2019
03
Huishoudelijke mededelingen
De indeling en benaming van de commissies is nog onderwerp van gesprek.
Vooralsnog houden we de oude benaming aan.
Kees Paalvast wordt secretaris van deze commissie
(cpaalvast@hhdelfland.nl).
04.B
Bespreekstukken
04.B.05
Vispassage Aalkeet Binnen- en Buitenpolder
04.B.06
Ontwerpbegroting 2020, Kadernota 2020 en Jaarrekening 2018 van de GR Slibverwerking 2009
05
Terugkoppeling Unie Commissies
06
Ingekomen stukken
06.01
Platform Duurzame Glastuinbouw - jaarrapport 2018
Voor kennisgeving aannemen
06.02
Brief van GS provincie Zuid-Holland over melding gang van zaken project S.C.H.O.O.N. van fractie Integer Liberaal
Voor kennisgeving aannemen
06.03
Eindrapportage doelmatigheid afvalwaterketen Delfland
Naar aanleiding van toezegging commissie GSG d.d. 4 december 2018.
Voor kennisgeving aannemen.
06.04
SGBP3 - Stand van zaken voorbereidingen derde Stroomgebiedbeheerplan KRW
Voor kennisgeving aannemen
06.05
Brief aan VV - Actualisatie tabel onderliggende afspraken bijdragen van derden project S.C.H.O.O.N.
Voor kennisgeving aannemen
06.06
Brief van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden over Deltaprogramma en uw hoogheemraadschap
Voor kennisgeving aannemen
06.07
Brief aan VV - Lessen uit de evaluatie van de besluitvorming over het investeringsplan Delftse Hout
Voor kennisgeving aannemen
07
Rondvraag en sluiting