Gemeenteraad

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 2 november 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:18
Voorzitter: G. Gerbrandy
Toelichting: Begrotingsvergadering

Algemene documenten:

1
Opening
2
Mededelingen/Afsprakenlijst
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijsten vorige raadsvergaderingen d.d. 21 september en 19 oktober 2017
5.0.0
Programmabegroting 2018
5.00.1
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
5.00.2
P0-A1 - Amendement GBA inzake dividend Eneco
5.00.3
P0-A2 - Amendement PvdA inzake verlaging Afvalstoffen- en Rioolheffing i.p.v. verlaging OZB-belasting
5.00.4
P0-M1 - Moasje FNP oer OZB-ûndersyk y.f.m. komst dong-bio-fergister Koatstertille
5.01
Programma 1 - Veiligheid
5.02
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
5.02.1
P2-A1 - Amendemint FNP oer ferfange kûmbuorden fêststelde buorskippen
5.03
Programma 3 - Economie
5.04
Programma 4 - Onderwijs
5.05
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie
5.06
Programma 6 - Sociaal domein
5.06.1
P6-A1 - Amendement CDA inzake nieuwe welzijnsopdracht
5.07
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
5.07.1
P7-A1 - Amendement GBA inzake fairtrade gemeente
5.08
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
5.09
Paragrafen
5.09.1
Par.G-M1 - Motie GBA inzake verantwoording nabetaling grond Sinnegreide
5.10
Reactie college op de amendementen/moties
5.11
Stemming amendementen
5.12
Stemming programmabegroting
5.13
Stemming moties
6
Moasje frjemd oan de oarder fan de dei FNP en VVD oer wykferpleging
7
Moasje frjemd oan de oarder fan de dei FNP oer gjin btw-ferheging
8
Moasje frjemd oan de oarder fan de dei FNP en VVD oer op snein by utsundering winkels iepen
9
Sluiting

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.