link naar deze pagina

Raad - 29 november 2018

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer T. Baas

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2018
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.1
Brief college over zienswijze op ontwerp instemmingsbesluit aanpassing winningsplan Groningerveld
6.2
Brief college over aanpak toekomst vakantieparken incl, bijlage
6.3
Brief college inzake stand van zaken handhaving permanente bewoning recreatiebedrijven
6.4
Brief college inzake een insect vriendelijk milieu begint bij jezelf
6.5
Brieven college aan ministerie van Justitie en VNG inzake aangenomen motie Kinderpardon
6.6
Brief van college aan raad nav amendement de Boerhoorn 18 oktober 2018
6.b
INHOUDELIJKE STUKKEN
7
Sturing en regie sociaal domein "Samen aan het stuur!"
zaaknummer: 205436
8
Wijziging statuten stichting PrimAH
9
Sluiting