link naar deze pagina

Raad - 12 maart 2020

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer Anno Wietze Hiemstra
Bundel:
pdf Agendabundel (17.3MB)

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststelling agenda opiniërend deel
3.a
Opiniërend deel
4
Kaderbrieven 2021 GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aagemeenschappelijke regelingen
4.a
Schorsing
5
Besluitvormend deel
5.a
Vaststelling agenda besluitvormend deel
6
Vragenhalfuur
7
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2020
8
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
8.1
Stand van zaken kwaliteitsimpuls fietspaden
8.2
Energiebesparing bij minder hoge inkomens
9
Toekomst Vakantieparken
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
1.    In paragraaf 3.5 (pagina 10) is het percentage van 95% vervangen door een meer algemene omschrijving: “een zo groot mogelijk draagvlak”.
2.    In paragraaf 5.3.3. (pagina 15) is het woord “camperdorpen” als voorbeeld van woongebruik verwijderd.
3.    In paragraaf 6.4.3 (pagina 20) is de laatste alinea tekstueel aangepast zodat die niet meer leest alsof de gemeente niet handhaaft.
4.    In bijlage 3 (pagina 26) is eveneens het percentage van 95% vervangen

In de Strategienota zijn de aangepaste tekstgedeelten geel gearceerd, in de Adviesnota aan de Raad zijn de wijzigingen eveneens benoemd.
10
Kaderbrieven 2021: GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa
11
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting