link naar deze pagina

Raad - 27 februari 2020

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer Anno Wietze Hiemstra

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststelling agenda opiniƫrend deel
4
Toekomst Vakantieparken
5
Aanbesteding en voortgang nieuwbouw de Boerhoorn
5.a
Schorsing
5.b
Besluitvormend
6
Vaststelling agenda besluitvormend deel
7
Vragenhalfuur
8
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 februari
9
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
10
Toekomst Vakantieparken
1. De Strategienota Toekomst Vakantieparken Aa en Hunze 2020-2024 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van Het Eindverslag Inspraak Strategienota.
3. Kennis te nemen van de inspraakreacties op de vertrouwelijke analyse per park en de reactie van
het college daarop.
4. De opgelegde geheimhouding op het Rapport Bredere analyse per park en op de Ingekomen
reacties op de bredere analyse per park te bekrachtigen.
11
Aanbesteding en voortgang nieuwbouw de Boerhoorn
12
Begroting stichting PrimAH 2020
Reden wijziging agendering raad van 13 februari naar 27 februari : raadsvergadering van 13 februari is vervallen.
13
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
14
Sluiting