link naar deze pagina

Raad - 28 september 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer P. van Dijk
Toelichting: Voor deze vergadering geldt een spreekrecht.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. De griffie is bereikbaar op telefoon (0592) 267705 of via het volgende mailadres griffie@aaenhunze.nl.

Ook voor op/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie.

1
Opening
De voorzitter opent de vergadering. De heer Michel Hazenberg en de heer Riekus Harms zijn met kennisgeving afwezig.
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
Als eerste spreekt de heer Hans Scheffer in. Hij houdt een pleidooi voor de ongeklede recreatie bij de Grote Moere en verzoekt de handhaving van het parkeerverbod te stoppen.

Vervolgens wordt er ingesproken door de heer Roossien en mevrouw de Vries van camping Anloo. Zij houden een emotioneel betoog en verzoeken de gemeente niet op te treden tegen de permanente bewoning op recreatiepark Anloo.
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen
4
Vaststelling agenda
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de herhuisvesting van bewoners van camping Anloo. Volgens het reglement van orde zou dit punt als laatste inhoudelijke agendapunt behandeld moeten worden. De voorzitter stelt voor om de motie als eerste inhoudelijke agendapunt te behandelen zodat de bewoners van camping Anloo die aanwezig zijn op de publieke tribune hier niet de hele avond op hoeven te wachten.
De raad stemt in met de aangepaste agenda.

4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2017
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.1
1e Marap 2017

6.2
Brief van de heer J.C. Scheffer Emmelkamp inzake handhavingsverzoek
6.3
Brief college over begrotingstekort RUD
6.4
Brief college over tweede inspectietoets Veilig Thuis Drenthe
6.5
Brief college over agenda voor armoede en schuldhulpverlening
6.6
Brief college over subsidie Huis van de Gemeente
6.7
Brief college inzake bevestiging afspraken RvT stichting PrimAH
6.8
Brief van college inzake woningbouwplannen Grolloo, onderzoek woonbehoefte
6.9
Brief college over het onderzoek naar draagvlak onder de ondernemers voor eeen belasting om activiteiten te ontplooien in openbare ruimten
7
Motie vreemd aan de orde van de dag
8
Visie Openluchtzwembaden
9
Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 - 2027
10
Burgerparticipatie (Expeditie Aa en Hunze)
11
Sluiting