link naar deze pagina

Raad - 28 september 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer P. van Dijk
Toelichting: Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor de publieke tribune over geagendeerde onderwerpen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. De griffie is bereikbaar op telefoon (0592) 267705 of via het volgende mailadres griffie@aaenhunze.nl.

Ook voor op/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie.

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 juli 2017
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.1
1e Marap 2017
Het college besluit conform advies:
1. De managementrapportage t/m 30 april 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De managementrapportage ter kennisname aan te bieden aan de raad middels bijgevoegde brief.
6.2
Brief van de heer J.C. Scheffer Emmelkamp inzake handhavingsverzoek
6.3
Brief college over begrotingstekort RUD
6.4
Brief college over tweede inspectietoets Veilig Thuis Drenthe
6.5
Brief college over agenda voor armoede en schuldhulpverlening
6.6
Brief college over subsidie Huis van de Gemeente
6.7
Brief college inzake bevestiging afspraken RvT stichting PrimAH
6.8
Brief van college inzake woningbouwplannen Grolloo, onderzoek woonbehoefte
6.9
Brief college over het onderzoek naar draagvlak onder de ondernemers voor eeen belasting om activiteiten te ontplooien in openbare ruimten
7
Motie vreemd aan de orde van de dag
8
Visie Openluchtzwembaden
9
Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 - 2027
10
Burgerparticipatie (Expeditie Aa en Hunze)
11
Sluiting