link naar deze pagina

Raad - 29 juni 2017

Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer drs. J.Th. Hoekema
Toelichting: Voor deze vergadering geldt een spreekrecht voor de publieke tribune over geagendeerde onderwerpen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. De griffie is bereikbaar op telefoon (0592) 267705 of via het volgende mailadres griffie@aaenhunze.nl.

Ook voor op/of aanmerkingen kunt u contact opnemen met de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (194,2MB)

1
Opening
2
Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vragen over niet-geagendeerde ondewerpen
4
Vaststelling agenda
4.a
HAMERSTUKKEN
5
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 1 juni 2017
6
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
6.01
Wabo VTH-jaarverslag 2016
Jaarlijks dient een verslag te worden opgesteld over de inzet van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het Wabo taakgebied. In dit jaarverslag wordt ingegaan op de behaalde resultaten in vergelijking met het vastgestelde VTH-programma Wabo. Daarnaast wordt het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht Wabo 2016 provincie Drenthe in dit advies behandeld.

Het jaarverslag wordt u ter kennisname aangeboden.
6.02
Stand van zaken omgevingsvisie Centrum Gieten
6.03
Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Westerveld
6.04
Gezamenlijk RKC Rapport Toezicht met gezond verstand
6.05
Voortgang dossier Dorpscentrum Eexterveen
6.06
Jaarverantwoording Kinderopvang 2016
6.07
brief Stichting WindNee
6.08
brief reactie college op brief Stichting WindNee
6.09
brief staatssecretaris Van Rijn over kwartaal brief actuele ontwikkelingen incl bijlagen
6.10
Brief college over standpuntbepaling VWS inzake algemene voorzieningen Schoonmaak
7
Jaarverslag en jaarrekening 2016 Stichting ICO
8
Jaarverslag en jaarrekening 2016 Bibliotheek Aa en Hunze
9
Jaarstukken 2016 Stichting Icare JGZ 0 - 4 jarigen
10
Vaststelling bestemmingsplan 'Rolde, uitbreiding begraafplaats'
11
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Annerweg 9 te Eext".
12
Onttrekken van wegen aan openbaarheid op het Gasselterveld
12.b
INHOUDELIJKE STUKKEN
13
Vaststelling bestemmingsplan "Anderen Dorp, Veenvoort 4".
14
Interne beleidsregel 'Kleinschalige kampeerterreinen in Aa en Hunze'.
15
Kadernotitie Toekomst de Boerhoorn
16
Rentenota 2017
De vernieuwing van het BBV maakt het noodzakelijk om onze rentesystematiek te herzien. Het toepassen van de methode sluit aan bij de ingezette weg van vereenvoudiging en transparantie in het kader van de vernieuwingen BBV en sluit aan bij de richtlijnen van de commissie BBV
17
Jaarrekening en jaarverslagen 2016 en beleidsbegrotingen 2018 Gemeenschappelijke regelingen
Portefeuille Hoekema: VRD;
Portefeuille Heijerman: RUD Drenthe
Portefeuille Lambert: Alescon, WPDA , Recreatieschap Drenthe
Portefeuille Dijkstra: GGD
pdf Dossier 458 voorblad.pdf (125KB)
pdf Raadsvoorstel Beleidsbegrotingen 2018 (492KB)
pdf Raadsbesluit Beleidsbegrotingen 2018 concept (178KB)
pdf 01. Alescon Begeleidende_brief_bij_jv_en_jr_Alescon_2016 (1,3MB)
pdf 02. Alescon_jaarverslag_en_jaarrekening_2016 (3,5MB)
pdf 03. Alescon Aanbiedingsbrief begroting 2018 met meerjarenraming (397KB)
pdf 04. Alesccon beleidsbegroting 2018 (448KB)
pdf 05. GGD Aanbiedingsbrief_jaarstukken_2016_kaderbrief_2018_en_ontwerpbegroting_2018 (2MB)
pdf 06. GGD Jaarstukken_2016 (1,1MB)
pdf 07. GGD jaarrekening 2016 Controleverklaring (307KB)
pdf 08. GGD Beleidsbegroting_2018_GGD_Drenthe (881KB)
pdf 09. GGD reactie college begroting 2018 (81KB)
pdf 10. Recreatieschap aanbiedingsbrief _jaarrekening_2016_en_begroting_2018 (599KB)
pdf 11. Recreatieschap Jaarverslag_en_Jaarrekening_2016 (32,9MB)
pdf 12. Recreatieschap Begroting 2018 (9,4MB)
pdf 13. RUD aanbiedingsbrief financiele stukken (871KB)
pdf 14 . RUD Drenthe jaarrekening 2016 (1,3MB)
pdf 15 RUD Drenthe controleverklaring (241KB)
pdf 16. RUD Drenthe concept begrotingswijziging 2017 (56KB)
pdf 17. RUD Drenthe concept programmabegroting 2018 (560KB)
pdf 18 Veiligheidsregio Drenthe Aanbiedingsbrief_Jaarverslag_en_jaarrekening_2016 (121KB)
pdf 19 Veiligheidsregio Drenthe jaarverslag 2016 (1,1MB)
pdf 20 Veiligheidsregio Drenthe _Aanbiedingsbrief_Ontwerpbegroting_2018 (211KB)
pdf 21. Veiligheidsregio Drenthe _Ontwerpbegroting (301KB)
pdf 22. WPDA Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 (822KB)
pdf 23. WPDA Gewaarmerkte jaarrekening 2016 (24,2MB)
pdf 24. WPDA Controleverklaring accountant 2016 (1,9MB)
pdf 25. WPDA Aanbiedingsbrief Begroting 2018 (131KB)
pdf 26. WPDA Concept begroting 2018 (1,6MB)
18
Financiƫle verordening gemeente Aa en Hunze 2017
19
Beloningsbeleid BNG Bank
20
Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
21
Jaarstukken 2016 gemeente Aa en Hunze
22
Motie vreemd aan de orde van de dag
23
Sluiting