link naar deze pagina

Raad - 14 mei 2020

Locatie: digitaal vergaderen
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting: Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw inspraakreactie
schriftelijk per email kenbaar te maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze, zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de raadsvergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0592) 267705,
(0592) 267706 of 06-33054497 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl of pvcorbach@aaenhunze.nl

1
Opening
2
Vaststelling agenda
3
Afscheid commissielid mevrouw A. Jacobs
4
Instelling commissie geloofsbrieven
5
Besluit tot toelating als raadslid van mevrouw I. Oortwijn-de Jonge
6
Installatie als raadslid van mevrouw I. Oortwijn-de Jonge
7
Schriftelijke of digitale inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen
7.a
Opiniërend deel
8
Bestemmingsplan Lienstukken Zuid Grolloo
In overleg met de wethouder geagendeerd voor de raad van 14 mei 2020
9.a
Schorsing
9.b
Besluitvormend deel
10
Vaststelling agenda besluitvormend deel
11
Ontwikkelingen Corona virus Aa en Hunze
12
Vragenhalfuurtje
13
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 23 april 2020
14
Voorstel tot afhandeling van de ingekomen stukken
14.01
Brief college inzake inzet tweede leverancier WMO hulpmiddelen
14.02
Brief college inzake Wet inburgering 2021 - notitie Nieuwkomers in Aa en Hunze
14.03
Brief college inzake actualiseren kader en randvoorwaarden subsidies
14.04
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake Jaarverslag en Jaarrekening 2019
14.05
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake Regionaal Risicoprofie;l Drenthe en Beleidsvisie 2020-2023
14.06
Brief Veiligheidsregio Drenthe inzake info over het verloop van de crisis COVID-19
14.07
Brief van Veiligheidsregio Drenthe inzake de ontwerpbegroting 2021
14.08
Brief GGD Drenthe inzake Jaarstukken 2019 en begroting 2021
14.09
Brief Provinciale Staten Drenthe inzake onderzoeksrapporten draagvlak en participatie in de energietransitie
14.10
Mail van Veiligheidsregio Drenthe met nieuwe noodverordening 29 april van kracht
14.11
Brief Werkplein Drentsche AA inzake begroting 2021
14.12
Brief van college aan GS inzake gedeeltelijke verdubbeling N34 - advies NRD
15
Bestemmingsplan Lienstukken Zuid Grolloo
16
Beleidskader Zonne-energie
17
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
18
Sluiting