link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 3 november 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 15:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (4.7MB)
Algemene documenten:

Behandelschema Meerjarenbegroting 2022-2025
Tijdens de vergadering staan er geen vaste onderwerpen op de agenda, zoals vragenuur, mededelingen college, lijst ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag.
De sprekersvolgorde die gehanteerd wordt is van groot naar klein (partijgrootte), waarbij begonnen wordt met de oppositie. Er is besloten een spreektijd in de eerste termijn te hanteren van max. 15 minuten per fractie.

Het volgende behandelschema is opgesteld:

* Eerste termijn: Algemene Beschouwingen: beschouwende opmerkingen van de fracties op de begroting en toelichting op de eventuele door de desbetreffende fractie ingediende amendementen en moties. De Algemene Beschouwingen worden aangemerkt als eerste termijn. Deze eerste ronde is zonder interrupties.
* Schorsing (aanvang ongeveer 17:30 u, dinerpauze, tot 19:30u.)
* 19:30 u. Reactie van het College op de Algemene Beschouwingen en dan met name een reactie op het advies op de ingediende amendementen en moties.
* Schorsing: 15 minuten
* Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de amendementen, de begroting en de moties. Hier kan ook worden geïnterrumpeerd.
* Schorsing: 15 minuten
* Stemmingen.
\- Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op \(nieuwe of gewijzigde\) amendementen of moties\, kan er nog een korte reactie worden gegeven\.
\- De stemmingen over het raadsvoorstel over de MJB\, te beginnen met de amendementen\, dan de MJB en dan de moties\.
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Algemene Beschouwingen
4
Z/21/397592 Vaststelling Meerjarenbegroting 2022-2025
De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

De volgende **amendementen** zijn ingediend:
\- A1\. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m\.i\.v\. 2022
\- A2\. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 \(terugdraaien beleid 2019\)
\- A3\. Amendement VVD GL SP PvdA D66 Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar
\- A4\. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar
\- A5\. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos
\- A6\. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiële middelen NME
\- A7\. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact \(MJB\)
\- A8\. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad \(MJB\)
\- A9\. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg
\- A10\. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk
\- A11\. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB
\- A12\. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden
\- A13\. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand \- huisinrichting \(MJB\)
\- A14\. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas \(MJB\)
\- A15\. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten
\- A16\. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22\-25 initiatief woningbouw

De volgende **motie** is ingediend:
\- M1\. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar
4.a
A1. Amendement PvdA VVD D66 SP Afschaffen hondenbelasting m.i.v. 2022 (verworpen)
4.b
A2. Amendement PvdA D66 VVD SP Verlagen van de OZB vanaf 2022 (terugdraaien beleid 2019) (verworpen)
4.c
A3. Amendement VVD GL SP PvdA D66 Terugdraaien verhoging terrasbelasting Zevenaar (verworpen)
4.d
A4. Amendement VVD afschaffen reclamebelasting stad Zevenaar (verworpen)
4.e
A5. Amendement PvdA VVD GL SP D66 Locatie Vestersbos (verworpen)
4.f
A6. Amendement PvdA D66 GL SP VVD Behoud financiële middelen NME (aanvaard)
4.g
A7. Amendement PvdA VVD GL SP Uniek Sporten en Sportcontact (MJB) (verworpen)
4.h
A8. Amendement PvdA D66 GL Behoud subsidie Culturele festivals en Muziekstad (MJB) (verworpen)
4.i
A9. Amendement PvdA VVD GL SP Mantelzorg (verworpen)
4.j
A10. Amendement PvdA VVD GL SP Budget vrijwilligerswerk (verworpen)
4.k
A11. Amendement PvdA D66 GL SP Halveren subsidie sociale raadsliedenwerk MJB (verworpen)
4.l
A12. Amendement PvdA VVD GL SP Bijzondere bijstand eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden (verworpen)
4.m
A13. Amendement PvdA GL SP Bijzondere bijstand - huisinrichting (MJB) (verworpen)
4.n
A14. Amendement PvdA VVD GL SP Kindpakket en Gelrepas (MJB) (verworpen)
4.o
A15. Amendement PvdA VVD GL SP DoeDuiten (verworpen)
4.p
A 16. Amendement CDA LB VVD PvdA D66 MJB 22-25 initiatief woningbouw (aanvaard)
4.q
M1. Motie PvdA D66 Beeldenroute Zevenaar (verworpen)
5
Sluiting