link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 9 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (1.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2022 vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/21/410466 Digitalisering proces parkeervergunningen
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met het digitaliseren van het aanvraag\, betaal \-en beheerproces van de parkeervergunningen\.
2\. In te stemmen met de volgende aanpassingen:
a) Alle bewonersvergunningen worden op kenteken afgegeven. De bedrijfsvergunningen en werknemersvergunningen volgen hierop en worden ook op kenteken afgegeven.
b) Alle parkeervergunningen worden voor maximaal één jaar en per kalenderjaar afgegeven en verlengd.
c) Werknemers -en bedrijfsvergunning worden gerestitueerd per kalenderkwartaal bij opzegging.
d) Per gebied wordt een maximaal aantal uit te geven vergunningen gehanteerd en een wachtlijst ingevoerd als het quotum bereikt is.
e) Parkeren op eigen terrein wordt meegewogen in de vergunningverlening. Het aantal eigen parkeergelegenheden wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal aan te vragen bewonersvergunningen.
f) Na implementatie van het vergunningensysteem wordt een digitale vorm van bezoekersvergunning aangeboden. De huidige fysieke bezoekerskaart blijft tijdelijk bestaan als sterfhuisconstructie. Het bezoek betaalt in alle gebieden hetzelfde tarief en daarmee is de bezoekersregeling in alle gebieden uniform.
g) Alle vergunningssoorten worden vooraf betaald per Ideal of automatische incasso. Het bedrag wordt in 1 termijn betaald.
h) Het invoeren of uitbreiden van een fiscaal/vergunninghoudersgebied is mogelijk per volledig ondervraagd afgebakend gebied en wordt niet meer per straat ingevoerd.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
5
Z/19/342350 Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. De ‘Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022’vast te stellen;
2\. De benoeming en het ontslag van de leden van de commissie aan het college te mandateren o\.g\.v\. artikel 10:3 Algemene Wet Bestuursrecht\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6
Raadsinformatiebrief 2021-094 Prestatieafspraken 2022
De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA  (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 22 december 2021). De fractie wil graag de voortgang bespreken.
7
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
8
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

In de vorige commissievergadering (19 januari) is door de fractie van Lokaal Belang het verzoek gedaan om bijgaande brief van de NLVOW bij dit agendapunt te voegen, zodat deze brief besproken kan worden.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
Door de fractie van GroenLinks is van tevoren een vraag aangekondigd inzake de Groene Stad Challenge. Deze treft u bijgaand aan.
Voor de rondvraag zijn door de PvdA fractie vragen ingediend over Bedrijventerrein Helhoek - Helstraat gemeente Duiven en over  Parkeervergunningen Enghuizen. Deze vragen treft u hierbij aan.
Door de fractie van Lokaal Belang zijn vragen ingediend over de campagne Gemeenten gezocht voor gratis bomenactie in Gelderland
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier