link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 21 april 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (84.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel
3
Benoeming commissielid Samenleving
De raad wordt voorgesteld mevrouw B.L.Y.  van Die bij acclamatie  per 22 april 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Samenleving. In verband met de corona-maatregelen zal de beëdiging van mevrouw Van Die om praktische redenen ook in deze raadsvergadering plaatsvinden.
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
4.b
Mededelingen college
4.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 210324 Lijst ingekomen stukken raad 21 april 2021 (78KB)
pdf 1. 210322 Brief Raad van State 220319 inzake beroep best.plan Uuleveld fase 2 (2.1MB)
pdf 2. 210323 Burgerbrief inzake onafgerond archeologisch onderzoek Pannerden (vervolgbrief op brief 5 jan. 2021) (97KB)
pdf 3. 210324 Brief inzake raadsvergadering 24 maart 2021 bekrachtiging geheimhouding (219KB)
pdf 4. 210324 Motie gemeente Duiven Raden in Verzet 23 mrt 2021 - aangenomen (434KB)
pdf 5. 210324 Burgerbrief 210307 verzoek flexibele toepassing best.plan Babberichseweg perceel F-4586 (4.5MB)
pdf 6. 210325 Motie vreemd gemeente Roerdalen 210318 inzake Huishoudelijk Hulp WMO (508KB)
pdf 7. 210325 VNG Ledenbrief 21-021 Actualisatie VNG Model Afvalstoffenverordening (54KB)
pdf 8. 210326 VNG Ledenbrief 21-020 Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag (145KB)
pdf 9. 210329 Brief Commissariaat voor de Media 210326 tussentijds advies pbo lokale omroep (7.3MB)
pdf 10. 210329 Motie gemeenteraad Winterswijk 25 mrt. 2021 - Basismobiliteit voor iedere inwoner dichtbij huis (253KB)
pdf 11. 210330 Verzoek om zienswijze jaarstukken SDL en MJB 2022-2025 (5.9MB)
pdf 12. 210401 Brief Stichting Fairtrade Gemeente Nederland inzake eerlijke handel op de politieke agenda (846KB)
pdf 13. 210406 Brief Nederlandse Bijenhouders Vereniging inzake bijenkasten en omgevingswet (172KB)
pdf 14. 210407 Motie borstonderzoek vrouwen gemeente Dinkelland - 15 dec 2020 (854KB)
pdf 15. 210415 Brief gemeenteraden aanbieden concept-begroting Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen (1.6MB)
pdf 16. 210415 Brief Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen aan gemeenteraden inzake aanbieding concept-regionale agenda 2022 (37.9MB)
pdf 17. 210415 VNG Ledenbrief 21-024 Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid (55KB)
pdf 18. RIB 2021-024 Grondprijsbrief 2021 (1.4MB)
overig 19. RIB 2021-027 Vergunning en handhaving kleine bouwwerken (135KB)
pdf 20. RIB 2021-032 Covid-19 d.d. 1 april 2021 (555KB)
pdf 21. RIB 2021-029 Pilot bodycams voor boa's (799KB)
pdf 22. RIB 2021-030 Beleidsregel Terrassenbeleid gemeente Zevenaar 2021 (948KB)
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 24 maart 2021 en het besloten gedeelte van de raadsvergadering van 25 maart 2021 vast te stellen.
6
Z/21/385286 Benoeming lid/vertegenwoordiger namens de gemeenteraad Zevenaar in Regioraad Euregio Rijn-Waal
De raad wordt gevraagd een raadslid als lid vertegenwoordiger namens de gemeenteraad Zevenaar aan te wijzen voor de Regioraad Euregio Rijn-Waal.

Er hebben zich 2 kandidaten gemeld: de heer H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar) en mevrouw M. Dunnink (SP). Er zal voorafgaande aan de vergadering via de post schriftelijk gestemd worden. Er is een stembureau ingericht waarin zitting hebben de raadsleden Kagei, De Nooij en Riswick-Keultjes. Samen met de griffie zal het stembureau 21 april a.s. eind van de middag de stemmen tellen. De uitslag van de stemming zal ter vergadering bekend worden gemaakt, waarna tot benoeming van het raadslid met de meeste stemmen kan worden overgegaan.

Uitslag stemming is bij het uitbrengen van 27 stemmen: 15 stemmen voor M. Dunnink en 12 stemmen voor H.L.M. Meijer.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
7
Z/18/297304 Verklaring van geen bedenkingen Lentemorgen 122 Zevenaar
De raad wordt gevraagd voor de locatie Lentemorgen 122 een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een woongebouw in samenhang met de bestaande monumentale molenromp.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
HAMERSTUK Z/20/365879 Reparatiebestemmingsplan Kernen Pannerden, Aerdt, Herwen, Tolkamer en Spijk
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota “Reparatie bestemmingsplan Kernen Pannerden\, Aerdt\, Herwen\, Tolkamer en Spijk” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Reparatie bestemmingsplan Kernen Pannerden\, Aerdt\, Herwen\, Tolkamer en Spijk” ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\,
regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
9
HAMERSTUK Z/21/383649 Beschikbaar stellen krediet uitvoering Watertakenplan
De raad wordt voorgesteld:
1\. Een krediet ad € 2\.382\.464 beschikbaar te stellen voor de verbetering riolering in delen van de kernen Lobith\, Tolkamer en Zevenaar i\.c\.m\. uitvoering klimaat adaptieve maatregelen\.
2\. Een krediet ad € 600\.000 beschikbaar te stellen voor de vernieuwing riolen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
10a. Motie vreemd van de VVD inzake debat kernenergie
10b. Motie vreemd van de SP inzake 500 euro bijverdienen in de bijstand
10c. Motie vreemd van de SP inzake imkeren op gemeentehuis-Urban Beekeeping
10d. Motie vreemd van Lokaal Belang en Sociaal Zevenaar inzake Biodiversiteit
10.a
Motie vreemd VVD debat kernenergie
10.b
Motie vreemd SP 500 euro bijverdienen in de bijstand (ingetrokken)
10.c
Motie vreemd SP imkeren op gemeentehuis- Urban Beekeeping (aangehouden)
10.d
Motie vreemd Lokaal Belang en Sociaal Zevenaar Biodiversiteit
11
Sluiting