link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 20 april 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (99.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie Lokaal Belang zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording gesteld over de toiletvoorziening De Breuly
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Z/21/410454 Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname activiteiten NME door Kunstwerk!
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de overname van de NME door Kunstwerk\! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100\.000\,\-\-\.
2\. De lasten van € 100\.000\,\-\- te dekken uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022\-2025\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
5
Z/21/410513 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Verlaging van 10% gedurende een maand toepassen in geval er sprake is van het niet nakomen van de in artikel 56a\, tweede lid\, van de Participatiewet neergelegde verplichting;
2\. De Afstemmingsverordening Participatiewet\, IOAW en IOAZ 2022 met terugwerkende kracht vast te stellen per 1 januari 2022;
3\. De Afstemmingsverordening Participatiewet\, IOAW en IOAZ 2017 met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2022\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink

Door de fracties Sociaal Zevenaar en SP is een amendement bij dit voorstel ingediend.
6
Z22/413727 Noodherstelfonds ondernemers
De raad wordt voorgesteld:
1\. het Noodherstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar vast te stellen;
2\. hiervoor uit de Algemene Reserve een bedrag van € 1\.000\.000 beschikbaar te stellen;
3\. voor de Voucherregeling voor horecaondernemers een subsidieplafond van € 200\.000 vast te stellen;
4\. voor de Voucherregeling voor kleine ondernemers een subsidieplafond van € 300\.000 vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink

Door de fractie van de VVD is een amendement en een motie (terugwerkende kracht vouchers) bij dit voorstel ingediend.
7
HAMERSTUK Z/22/414125 Contractverlenging accountantscontrole boekjaar 2022 en 2023
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het gebruik maken van de laatste termijn (boekjaar 2022 & 2023) uit het contract accountantsdienstverlening.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
HAMERSTUK Z/21/405121 Vaststellen van het bestemmingsplan Kruisveld 23 t/m 37 Angerlo ten behoeve van de realisatie van acht sociale huurwoningen
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het bestemmingsplan Het Kruisveld 23\-37\, Angerlo ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
9
HAMERSTUK Z/21/406219 Vaststellen bestemmingsplan “Zuiderlaan 40 te Zevenaar”
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het bestemmingsplan “Zuiderlaan 40\, Zevenaar”\, bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
10
HAMERSTUK Z/20/‎364581 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden
De raad wordt voorgesteld het aangepaste bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting.

Portefeuillehouder: Hans Winters
11
HAMERSTUK Z/21/379355 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar'
De raad wordt voorgesteld:
1\. het bestemmingsplan “de Holtkamp\, Zevenaar” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
12
HAMERSTUK Z/21/393935 Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Kijfwaard 10
De raad wordt gevraagd voor de locatie Kijfwaard 10 in Pannerden een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verplaatsen van het kleidepot, het realiseren van een overkapping en het plaatsen van legioblokken en een portocabin.

Portefeuillehouder: Hans Winters
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de SP. Dit is de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers.
14
Sluiting