link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 16 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 22:05 uur geschorst en is op donderdag 17 december 2020 om 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 8, 8a, 9 en 11 t/m 12c kunt u terugvinden bij de raadsvergadering van 17 december 2020.

Deze raadsvergadering heeft digitaal plaatsgevonden. U kunt de vergadering online terugkijken.

https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Bundel:
pdf Agendabundel (187.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er zijn door de fracties geen vragen ter mondelinge beantwoording ingediend.
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 201125 Lijst ingekomen stukken raad 16 december 2020 (71KB)
pdf 1. 201122 Burgerbrief inzake problematiek Kerkstraat (170KB)
pdf 2. 201122 Raden in Verzet - Voortgangsnotitie november 2020 (434KB)
pdf 3. 201123 VNG Ledenbrief 20-083 Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief (55KB)
pdf 4. 201124 VNG Ledenbrief 20-084 Actuele ontwikkelingen coronacrisis (65KB)
pdf 5. 201125 Motie gemeente Hof van Twente 201006 500 vluchtelingenkinderen (135KB)
pdf 6. 201202 VNG Ledenbrief 20-085 VNG Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer (nieuw) (71KB)
pdf 7. 201203 VNG Ledenbrief 20-087 voorbereiding ALV 12 februari 2021 stand van zaken 3 dec. 2020 (91KB)
pdf 8. 201203 VNG Ledenbrief 20-088 data delen en open maken (114KB)
pdf 9. 201209 Brief Albert Heijn Zevenaar inzake eenmalige ontheffing winkeltijdenwet op 1e Kerstdag (200KB)
pdf 10. 201211 VNG Nieuwsledenbrief 20-089 coronacrisis nr. 21 (66KB)
pdf 11. 201211 Verslag Euregioraad 26 november 2020 (60KB)
pdf 12. 201211 Motie gemeente Berg en Dal - Versterking regio Arnhem-Nijmegen (126KB)
pdf 13. RIB 2020-111 Tussentijdse Bestuursrapportage RSD januari tm augustus 2020 (8.4MB)
pdf 14. RIB 2020-126 Raadsinformatiebrief COVID-19 d.d. 27 november 2020 (16.2MB)
pdf 15. RIB 2020-120 Beleidsregels voor het tijdelijk verlenen van een omgevingsvergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten (472KB)
pdf 16. RIB 2020-119 Vervolgaanpak invloed van vegetatie op krimp en zetting van kleibodems (263KB)
pdf 17. RIB 2020-123 Subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen 2021 en 2022 (705KB)
pdf 18. RIB 2020-122 Voortgang onderwijshuisvesting (388KB)
pdf 19. RIB 2020-125 Prestatieafspraken 2021 (373KB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 november jl. vast te stellen.
5
Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)
De raad wordt voorgesteld:
1\. de 2e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage \(€ 161\.000\) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
5.a
Amendement PvdA 2e Voortgangsrapportage (VERWORPEN)
6
Z/20/369954 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de herinrichting van een gedeelte van de Kerkstaat en het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek
De raad wordt voorgesteld een krediet ad € 594.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek en een gedeelte van de Kerkstraat.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6.a
Amendement VVD en PvdA Herinrichting voorterrein Kerkstraat met terras (VERWORPEN)
6.b
Ordevoorstel om agendapunt 6 niet in deze vergadering te bespreken (verworpen)
7
Z/20/356466 Bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De responsnota bestemmingsplan “Wegensteunpunt Zevenaar” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Wegensteunppunt Zevenaar” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Z/20/373032 Vaststellen Integraal Accommodatieplan
De raad wordt voorgesteld om:
1\. In te stemmen met het Integraal Accommodatieplan 2020\-2040
2\. In te stemmen met de routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed
3\. Kennis te nemen van de investerings\- en exploitatieprognoses

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8.a
Amendement VVD, Lokaal Belang en CDA Vaststellen Integraal Accommodatieplan
9
Z/20/372947 Tijdelijke ontheffing Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om een tijdelijke ontheffing voor winkels om tijdens Eerste Kerstdag, d.d. 25 december 2020, geopend te mogen zijn, vast te stellen.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
10
Z/20/370383 Belastingverordeningen 2021


Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
11
HAMERSTUK Z/20/372532 Aanmerkelijke wijziging begroting 2020 VGGM
De raad wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen begrotingswijziging 2020 van VGGM.

Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Belinda Elfrink
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 3 moties vreemd ingediend:

\- Door de fracties van Lokaal Belang\, GroenLinks\, CDA en D66 is een motie vreemd ingediend inzake bonus medewerkers RDL tgv coronacrisis \(12a\)\.
\- Door de fracties van SP\, PvdA\, GroenLinks\, Lokaal Belang\, CDA\, D66 en VVD is een motie vreemd ingediend inzake Red de bij \(12b\)\.
\- Door de fracties van Lokaal Belang en D66 is een motie vreemd ingediend inzake kleine bouwwerken t\.b\.v\. hobbymatig dieren houden \(12c\)\.
12.a
Motie Lokaal Belang, GroenLinks, CDA en D66 bonus medewerkers RDL tgv coronacrisis
12.b
Motie SP, PvdA, GroenLinks, Lokaal Belang, CDA, D66 en VVD Red de bij
12.c
Motie Lokaal Belang en D66 kleine bouwwerken tbv hobbymatig dieren houden
13
Afscheid raadsleden de heer Kleinherenbrink en de heer Van der Schaft
14
Sluiting