link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 16 december 2020

Locatie: Turmac Cultuurfabriek/Cultuurhal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (5.1MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
6
Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en Beleidsplan Sociaal Domein Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023 (Z/19/345901)
De agendacommissie stelt voor om dit voorstel in twee termijnen te behandelen. Een eerste termijn zonder interrupties voor standpunten en politieke vragen aan het college, gevolgd door een tweede termijn t.b.v. debat tussen de fracties.

Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 8 januari stond de beleidsvisie sociaal domein geagendeerd. Veel van u hebben gebruik gemaakt om technische vragen te stellen. Voor de goede lezer: bij de informatieve bijeenkomst stonden concept stukken gepubliceerd. Deze bevatten kleine tekstuele verschillen met de definitieve stukken die u in de definitieve stukken aantreft. In essentie wijkt het niets af. Inmiddels staan de definitieve stukken bij de informatieve raadsvergadering gepubliceerd.
Het advies van de participatieraad en de bestuurlijke reactie daarop ontvangt u dinsdagmiddag vóór de commissievergadering. Hier wordt nml op dinsdag nog door het college over vergaderd.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
11
Moties vreemd aan de orde van de dag
12
Sluiting