link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 9 april 2020

Locatie: Digitale vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Dit is een digitale vergadering
Bundel:
pdf Agendabundel (73.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Aanvulling op Reglement van Orde in verband met spoedwet digitale besluitvorming (Z/20/357102)
Doordat er tijdelijk niet, of slechts ten dele, fysieke vergaderingen mogelijk zijn, is er een mogelijkheid door de wetgever gecreëerd om digitale besluitvorming mogelijk te maken. Als gevolg daarvan moet er een aanvulling op het Reglement van Orde van de gemeenteraad vastgesteld worden. U treft in de bijlagen de wetstekst aan en een aanvulling op het RvO met een raadsvoorstel en een raadsbesluit.
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
4.b
Mededelingen college
4.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 200409 Lijst ingekomen stukken raad 9 april 2020 (81KB)
pdf 1. 200228 Motie alle fracties Drechterland over financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet (2019-46) aangenomen (104KB)
pdf 2. 200302 VNG-ledenbrief 20-006 invulling vacatures bestuur en commissies VNG (30KB)
pdf 3. 200303 Aanbiedingsbrief, motie en analyse-instrument raad Enschede 'stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties' (1.7MB)
pdf 4. 200304 Gemeente Waadhoeke Motie verhuurdersheffing (353KB)
pdf 5. 200305 Uitspraak Raad van State 040320 Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith plus 5 besluiten (650KB)
pdf 6. 200306 Informatiebrief Per Saldo voor raad inzake een solide persoonsgebonden budget (2.2MB)
pdf 7. 200306 Motie gemeenteraad Zandvoort 250220 opheffen verhuurdersheffing (70KB)
pdf 8. 200306 Brief Octagoon inzake realisatie herstellingsoord 5G-klachten (4.4MB)
pdf 9. 200306 De 5G-krant-1e nummer (268KB)
pdf 10. 200309 Eerlijk over straling (133KB)
pdf 11. 200310 Persbericht RSD lancering EVA mrt20 (164KB)
pdf 12. 200310 Zienswijze Tomorrow Energy toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (189KB)
pdf 13. 200312 Brief Eilands Energieverbond heroverweging afwegingskader Zevenaar (154KB)
pdf 14. 200313 Brief burgemeester aan raad inzake corona-crisis (62KB)
pdf 15. 200314 Mail van burgemeester aan raad inzake GRIP-4 en instellen noodverordening ivm corona-crisis (2.4MB)
pdf 16. 200315 2e Bestuurlijke informatiebrief werkorganisatie RES 9 mrt. 2020 incl. bijlage scenario's (2.6MB)
pdf 17. 200315 Burgerbrief inzake duurzame energieopwekking in de gemeente Zevenaar (79KB)
pdf 18. 200316 Brief Stop5GNL 140320 inzake kort geding tegen de NL overheid (40KB)
pdf 19. 200316 Burgerbrief inzake grootschalige energieparken rondom de A12 (244KB)
pdf 20. 200316 Brief buurt 't Broek inzake grootschalige energieparken rondom de A12 (245KB)
pdf 21. 200316 Brief driehoek aan raad inzake aflasten commissies maart en raad (464KB)
pdf 22. 200317 Burgerbrief inzake grootschalige energieparken rondom de A12 (36KB)
pdf 23. 200317 Burgerbrief inzake grootschalige energieparken rondom de A12 (20KB)
pdf 24. 200317 Burgerbrief bezwaarschrift grootschalige energieparken (872KB)
pdf 25. 200317 Burgerbrief bezwaar tegen de plannen duurzame energie ten noorden van A12 (87KB)
pdf 26. 200318 VNG Ledenbrief 20-007 digitale inclusie (35KB)
pdf 27. 200318 VNG Ledenbrief 20-008 gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG (52KB)
pdf 28. 200318 Burgerbrief inzake windturbines en zonneparken in relatie tot de energietransitie 2030 (764KB)
pdf 29. 200318 Burgerbrief zienswijze energietransitie Zevenaar (78KB)
pdf 30. 200319 Mail Provincie met link naar informatie over de financiën van Gelderse Gemeenten incl. brief GS (50KB)
pdf 31. 200319 Brief Milieudefensie 090320 inzake biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie (1MB)
pdf 32. 200320 Mail St. Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) inzake visitatierapport Baston Wonen (89KB)
pdf 33. 200320 Brief Bouwend Nederland inzake brief Maxime Verhagen over impact corona op bouw- en infrasector (223KB)
pdf 34. 200323 Burgerbrief inzake windenergie versus kernenergie (589KB)
pdf 35. 200324 Brief Brasserie bij Ons 200320 inzake openingstijden in relatie tot bp Buitengebied Noord (96KB)
pdf 36. 200324 Brief van Nat.Programma RES 160320 inzake invloed corona op RES proces en datum 1 juni (174KB)
pdf 37. 200327 VNG handreiking 'wie vooraf goed oplet blijft steeds aan zet' inzake sluiten overeenkomsten gemeenten (52KB)
pdf 38. 200327 VNG Ledenbrief 20-010 update ontwikkelingen Coronacrisis (47KB)
pdf 39. 200331 Brief fractie Lokaal Belang gemeente Barneveld inzake dringend verzoek uitstel proces RES (496KB)
pdf 40. 200402 VNG Ledenbrief 20-011 position paper dienstverlening (35KB)
pdf 41. 200402 Aanbieding conceptbegroting 2021 Regio Arnhem Nijmegen en algemene financiële en beleidsmatige kaders (2.7MB)
pdf 42. 200402 Kopie brief gemeente Beesel aan Minister mbt de werkwijze betr. suppletie-uitkering opsporing en ruiming conventionele explosieven (125KB)
pdf 43. 200403 VNG Ledenbrief 20-012 update coronacrisis (28KB)
pdf 44. 200403 Brief VNG 030420 inzake voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging bouwen (36KB)
pdf 45. RIB 2020-019 Sluiten addendum bij overeenkomst Carvium Novum (11.8MB)
pdf 46. RIB 2020-020 Evaluatie kerstboominzameling en bladkorven (999KB)
pdf 47. RIB 2020-021 Regionale woondeal (2.8MB)
pdf 48. RIB 2020-023 Informatie naar aanleiding brief VWSVNG over toekomst beschermd wonen (2.9MB)
pdf 49. RIB 2020-024 Voortgang onderwijshuisvesting (1.2MB)
pdf 50. RIB 2020-025 Normenkader 2019 (673KB)
pdf 51. RIB 2020-027 Eindevaluatie pilot Schuldenvrij (934KB)
pdf 52. RIB 2020-028 Bestuursrapportage RSD 2019 (4.5MB)
pdf 53. RIB 2020-029 Ontwikkelingen komst partijen naar Turmac Cultuurfabriek (1.7MB)
pdf 54. RIB 2020-030 Informatieavond 'toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking zon en wind' (940KB)
pdf 55. RIB 2020-032 Covid-19 d.d. 19 maart (1.4MB)
pdf 56. RIB 2020-033 Startnotitie nieuwe wet inburgering (1006KB)
pdf 57. RIB 2020-035 Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) Jaarverslag 2018-2019 (4.3MB)
pdf 58. RIB 2020-036 Covid-19 d.d. 27 maart 2020 (1.4MB)
pdf 59.RIB 2020-037 Aanvullende reactie informatieavond 'Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)' (1MB)
pdf 60. RIB 2020-038 Kwartaalrapportage Sociaal Domein Q4 2019 (1.5MB)
pdf 61. RIB 2020-039 COVID-19 d.d. 3 april 2020 (1.1MB)
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 maart jl. vast te stellen.
6
Krediet vrijgeven advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A15/A12 (Z19/326378)
De raad wordt voorgesteld het krediet van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor de advisering en de begeleiding van de voorbereiding en uitvoering van het project A15/A12.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
7
Krediet vrijgeven voor coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering (Z/19/326375)
De raad wordt voorgesteld om het krediet van € 585.000,00 beschikbaar te stellen voor coördinatie en regie op infrastructurele projecten in uitvoering.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
8
HAMERSTUK Krediet vrijgeven monitoring geluid, fijnstof en trillingen A15/A12 (Z/19/326380)
HAMERSTUK
De raad wordt voorgesteld om het krediet van € 200.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het monitoren van geluid, fijnstof en trillingen A15/A12.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
9
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er is door de fracties van de VVD , D66, PvdA en Sociaal Zevenaar een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inzake financiële steun ondernemers.
11
Sluiting