link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 14 april 2020

Locatie: Digitale vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Toelichting: Dit is een digitale vergadering.
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 14 januari jl. vast te stellen. De vergadering van 11 februari jl. is vanwege het ontbreken van agendapunten komen te vervallen. De vergadering van 17 maart jl. heeft vanwege de corona-crisis niet plaatsgevonden.
4
Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Liemerse Ambassade
De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken naar aanleiding van het voornemen van het college
om stichting de Liemerse ambassade (mede) op te richten.

Portefeuillehouder: wethouder Elfrink
5
Raadsinformatiebrief 2019-139 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
Geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 december 2019). De fractie geeft aan te willen weten met welk doel extra aandacht voor kwetsbare kinderen wordt meegenomen in beleid.
6
Raadsinformatiebrief 2020-028 Bestuursrapportage RSD 2019
Portefeuillehouder: wethouder Elfrink

Voorafgaande aan de behandeling van dit onderwerp vindt er een korte toelichting/presentatie door de RSD plaats.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
11
Sluiting
Zevenaar, 3 april 2020
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier