link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 26 januari 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (40.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Beëdiging van mevrouw I.M. van Dijk als griffier van de gemeente Zevenaar
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van het CDA is een schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording ingediend inzake problemen bij GGNet.
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 december 2021 vast te stellen.
6
Z/21/381935 ‎ Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
Onderwerp is in de raadsvergadering van 29 september jl. aangehouden. De ontvangen brief van Rein Advocaten van 8 december jl. en het antwoord daarop is bij de stukken gevoegd. Een toelichtende memo van de griffier ten aanzien van de dwangsom en de op de eventueel door de bestuursrechter gestelde termijn is bijgevoegd. Ook zijn de inspreekteksten uit de commissie Ruimte van 19 januari jl. toegevoegd. Verder is op 25 januari nog een ingekomen brief van Aalberts Administratiekantoor ontvangen inzake aansprakelijkheidsstelling die ook is bijgevoegd.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
7
Z/21/401899 Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022-2023-2024
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022\-2023\-2024 vast te stellen;
2\. Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2022\-2023\-2024 een bestemmingsreserve in te stellen;
3\. Uit de algemene reserve éénmalig een bedrag van € 1\.500\.000 te doteren aan deze bestemmingsreserve Duurzaamheid\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
7.a
Amendement D66 en PvdA Aanpak duurzaamheid
Door de fracties D66 en PvdA is het amendement Aanpak duurzaamheid ingediend.
8
Z/21/403947 Ja/Ja Sticker
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de wijziging van de Afvalstoffenverordening 2019 van de gemeente Zevenaar door daar een nieuw artikel 20 in te voegen\.
2\. De inwerkingtreding van de wijzigingsverordening vast te stellen op 1 juli 2022\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Z/22/411824 Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
De raad wordt voorgesteld:
Toelichting bij het Raadsvoorstel Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Korte geschiedenis.
Met ingang van 1 januari 2019 is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gewijzigd. In de het overleg van het Presidium is hierover op 26 augustus 2019 voor de 1e maal gesproken. Ook in diverse vergaderingen na dit overleg is dit onderwerp en de keuze van de aan te beiden ict voorzieningen aan de orde geweest.
Waarom dit voorstel
Als op 30 maart de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaatsvindt moet het voor iedereen duidelijk zijn welke voorzieningen er voor de raads- en commissieleden beschikbaar zijn. In de huidige verordeningen staat nog dat er per maand een vergoeding wordt uitgekeerd voor aanschaf en gebruik van een computer met toebehoren. Met ingang van 1 januari 2019 is deze vergoeding voor nieuwe raads- en commissieleden niet meer toegestaan. Voor de raads- en commissieleden die op 1 januari 2019 een dergelijk vergoeding kregen is overgangsrecht opgesteld waardoor er nog wel recht op de vergoeding bestond tot en met het aftreden van de oude raad of tot het moment waarop een nieuwe laptop/iPad noodzakelijk werd.
Omdat voor de nieuwe raad er geen overgangsrecht van toepassing is moet de verordening op dit punt voor aantreden van de nieuwe raad worden vastgesteld volgens de nieuwe wet en richtlijnen. De aanpassing van artikel 4 zoals wordt voorgesteld in dit raadsvoorstel voorzien hierin.
Voor wethouders is dezelfde wijziging van toepassing vandaar dat ook voorgesteld wordt om artikel 8 te wijzigen.
10
HAMERSTUK Z/20/352839 ‎Beschikbaar stellen krediet fietsstraat Babberichseweg
De raad wordt voorgesteld een krediet van €443.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de fietsstraat Babberichseweg onder voorwaarde dat een aanvullende subsidie door de provincie wordt verstrekt.

Nb. In de bijgevoegde beschikking heeft de Provincie de gevraagde aanvullende subsidie goedgekeurd.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
11
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
1\. Motie Steunfonds winkeliers en horeca door alle in de raad zitting hebbende partijen
2\. Motie Aanleg Noordtak Betuweroute door Lokaal Belang\, CDA\, PvdA\, SP\, D66\, VVD\, Sociaal Zevenaar en WijZZ
11.a
Motie raadsbreed steunfonds winkeliers en horeca
11.b
Motie Lokaal Belang, SP, CDA, D66, WijZZ, PvdA, Sociaal Zevenaar en VVD aanleg Noordtak Betuweroute
12
Sluiting