link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 16 september 2020

Locatie: Turmac Cultuurfabriek/Cultuurhal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 22:30 uur geschorst en is op donderdag 17 september 2020 om 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 10 t/m 20 vindt u terug bij de raadsvergadering van 17 september 2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (293.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Aanbieden nieuwe ambtsketen aan burgemeester en kinderburgemeester (inclusief korte presentatie door de ontwerper)
4
Installatie, benoeming en beëdiging Jasmijn Braam als kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld Jasmijn Braam tot de eerste kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar te benoemen voor de duur van het schooljaar 2020/2021.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
5
Afscheid raadslid Renee Teunissen AFGELAST
Wegens omstandigheden is het afscheid van raadslid Renee Teunissen verplaatst naar een andere datum.
6
Installatie en beëdiging van de heer W.J. Snelders (VVD) als lid van de gemeenteraad Zevenaar
7
Vragenuur
7.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er zijn drie schriftelijkevragen ter mondelinge beantwoording ingediend:
\- door VVD en PvdA inzake noodfietspad Spijksedijk
\- door Lokaal Belang inzake realisering toiletvoorziening Breuly
\- door VVD en SP inzake verwijderde mailbox
7.b
Mededelingen college
7.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 200916 Lijst ingekomen stukken raad 16 september 2020 (27KB)
pdf 1. 200704 Motie Sint Michielsgestel Stabieler 180620 gemeentefonds (295KB)
pdf 2. 200706 VNG Ledennieuwsbrief nr. 20-047 Coronacrisis nr. 15 (65KB)
pdf 3. 200706 VNG Ledenbrief 20-046 - Actieplan toegankelijk stemmen (67KB)
pdf 4. 200707 Brief inzake zorgen uitrol 5G gemeente Steenbergen incl. brief aan Tweede Kamer (2.5MB)
pdf 5. 200707 Motie gemeente Almelo 30062- herverdeling gemeentefonds (310KB)
pdf 6. 200707 Brief St. Echt Scheiden zonder Schade inzake Dag_van_Zorg_en_Veiligheid_vng 290620 (91KB)
pdf 7. 200708 VNG Ledenbrief 20-049 - Stand van zaken Omgevingswet juli 2020 (116KB)
pdf 8. 200708 VNG Ledenbrief 20-050 - Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBO (102KB)
pdf 9. 200708 VNG Ledenbrief 20-051 Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen (69KB)
pdf 10. 200708 Presentaties en QenA webinar 5G VGGM 29 juni 2020 (6.1MB)
pdf 11. 200709 ZomerBrief 2020 NVR (Ned. Vereniging voor Raadsleden) (226KB)
pdf 12. 200710 Motie Gemeente Loon op Zand raad 020720 inzake opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen (121KB)
pdf 13. 200710 VNG Ledennieuwsbrief 20-052 Coronacrisis nr. 16 (65KB)
pdf 14. 200714 VNG Ledenbrief 20-053 - Wijzigingen Model-APV zomer 2020 (73KB)
pdf 15. 200715 VNG Ledenbrief 20-054 - Verbeteragenda hulpmiddelen van start- oproep aan gemeenten (73KB)
pdf 16. 200715 VNG-Rapport AEF financiële consequenties corona voor gemeenten (69KB)
pdf 17. 200717 VNG Ledennieuwsbrief 20-056 Coronacrisis nr. 17 (66KB)
pdf 18. 200721 VNG Ledenbrief 20-057 stand van zaken PGB2.0-systeem (57KB)
pdf 19. 200722 Motie vreemd 050320 gemeente Papendrecht inzake verhuurdersheffing sociale huurwoningen (214KB)
pdf 20. 200723 Burgerbrief inzake aanleg glasvezelnet in Pannerden (16KB)
pdf 20a. 200820 Reactie college op burgerbrief 200723 inzake aanleg glasvezelnet in Pannerden (3.4MB)
pdf 21. 200724 Brief #500kinderen - update voor de zomer - opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingenkinderen, vanuit Griekenland (222KB)
pdf 22. 200727 VNG Vooraankondiging digitale ALV (76KB)
pdf 23. 200730 Motie Gemeente Loon op Zand VVD en Pro3 financien vanuit het rijk (123KB)
pdf 24. 200730 Motie Gemeente Renkum raad 01072020 inzake meer grip op gemeenschappelijke regelingen (566KB)
pdf 25. 200801 Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen Jaarverslag 2019-2020 en Jaarplan 2020-2021 (290KB)
pdf 26. 200805 RAD jaarverslag 2019 (3.4MB)
pdf 27. 200806 VNG Ledenbrief 20-059 inzake ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverlening Dataland (139KB)
pdf 28. 200811 Brief VHG oproep bezuinig niet op groen (1.2MB)
pdf 29. 200814 Jaarverslag 2019 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (750KB)
pdf 30. 200817 Motie vreemd gemeente De Fryske Marren 1 juli 2020 inzake bijstandsnorm (217KB)
pdf 31. 200817 Motie en brief gemeente Noordoostpolder tbv ALV VNG inzake bekostiging onderwijshuisvesting (3.8MB)
pdf 32. 200819 Burgerbrief over plaatsing carillon (5.3MB)
pdf 33. 200826 VNG Ledenbrief 20-060 Norm voor Opdrachtgeverschap regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang (57KB)
pdf 34. 200826 Participatieoproep Vereniging Eigen Huis gemeenteraad - leg participatie voor omwonenden vast in beleid- (106KB)
pdf 35. 200826 Brief DB SdL aan colleges en gemeenteraden 150720 over uitstel omvorming GR SdL naar twee Bvo's (814KB)
pdf 36. 200828 VNG Ledenbrief 20-061 uitnodiging ALV 25 september 2020 (69KB)
pdf 37. 200831 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Pannerden Uuleveld fase 2 (8MB)
pdf 38. 200831 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar (43.1MB)
pdf 39. 200901 Zienswijze Natuurmonumenten ontwerp bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar (6.9MB)
pdf 40. 200901 Petitie vaststelling IGSV Rivierklimaatpark (204KB)
pdf 41. 200902 VNG Ledenbrief 20-062 openstelling vacatures VNG bestuur en commissies (112KB)
pdf 42. 200904 VNG Ledenbrief 20-063 Compensatie van gemeenten in het kader van corona (55KB)
pdf 43. 200904 Kopie brief aan cie. bezwaarschriften inzake Wob verzoek besluitvorming-afwijzing verzoek opschuiving hoorzitting (3.6MB)
pdf 44. 200909 Aanvaard amendement gemeente Overbetuwe voorlopig concept-bod RES (186KB)
pdf 45. RIB 2020-081 COVID-19 d.d. 8 juli 2020 (356KB)
pdf 46. RIB 2020-080 Update RSD tijdens en na Coronacrisis (426KB)
pdf 47. RIB 2020-085 Regeling Reductie Energie gemeente Zevenaar (2.9MB)
pdf 48. RIB 2020-078 Ontwikkelingen vernieuwbouw Guido Gezellestraat (830KB)
pdf 49. RIB 2020-084 Maandrapportage Zevenaar Oost april-juni 2020 (492KB)
pdf 50. RIB 2020-087 Verslag RDL klankbordgroep en bestuur juli 2020 (11.7MB)
pdf 51. RIB 2020-089 Sociaal-economische injectie Zevenaar herstelplan (741KB)
overig 52. RIB 2020-088 Aanbieden PMD (715KB)
pdf 53. RIB 2020-090 Evaluatie communicatiestrategie infrastructurele projecten (9.2MB)
pdf 54. RIB 2020-098 COVID-19 d.d. 31 augustus 2020 (1.9MB)
pdf 55. RIB 2020-092 Uitvoering WOZ (2.3MB)
pdf 56. RIB 2020-094 Woonbeleid en uitvoeringsprogramma (2.9MB)
pdf 57. RIB 2020-095 Motie enquete woningbouwbehoefte (781KB)
pdf 58. RIB 2020-096 Tarieven afval (2.5MB)
8
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 en 9 juli jl. vast te stellen.
9
Z/20/351006 Haalbaarheidsonderzoek Vestersbos
De raad wordt voorgesteld een krediet van € 25.000 beschikbaar  te stellen voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen de Wissel en de Tamboerijn op locatie Vestersbos.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
10
Z/19/343439 Vaststelling IGSV Rivierklimaatpark IJsselpoort
De raad wordt voorgesteld om:
1\. voor zover deze betrekking hebben op het grondgebied van gemeente Zevenaar – in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen\, de wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen\, zoals beschreven in de Nota Zienswijzen;
2\. de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort \(IGSV\) \(inclusief bijbehorend MER\) – voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van gemeente Zevenaar– gewijzigd vast te stellen;
3\. Voor de planuitwerkingsfase \(tot 2023\) maximaal €50\.000 als voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
11
Z/20/359171 Opleggen geheimhouding stukken klachtafhandeling klacht commissie Ruimte
De raad wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen ten aanzien van de inhoud van de stukken behorende tot  de afhandeling van de klacht over de commissie Ruimte.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
12
Z/20/359171 Afhandeling klacht commissie Ruimte
De raad wordt voorgesteld:
Het advies van de klachtbehandelaar over te nemen

De beraadslagingen over dit agendapunt zullen, als de raad daarmee instemt,  achter gesloten deuren plaatsvinden. De stemming is vervolgens openbaar.
Alle achterliggende stukken liggen voor u ter inzage bij de griffie. Op de stukken is geheimhouding gelegd.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
13
HAMERSTUK Z/20/360566 Wensen en bedenkingen voorlopig conceptbod RES
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van het voorlopig conceptbod RES regio Arnhem\-Nijmegen;
2\. Geen wensen en bedenkingen te uiten aan het college van burgemeester en wethouders over het voorlopig conceptbod RES regio Arnhem\-Nijmegen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
14
HAMERSTUK Z/19/344789 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘VAB Bevermeerseweg, Angerlo’
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan ‘VAB Bevermeerseweg\, Angerlo’ vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan ‘VAB Bevermeerseweg\, Angerlo’ gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
15
HAMERSTUK Z/20/360556 Veilig Thuis; conceptbegroting 2021 en jaarverantwoording 2019
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2019 van de stichting Veilig Thuis Gelderland\-Midden\.
2\. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2021 van de Stichting Veilig Thuis Gelderland\-Midden\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
16
HAMERSTUK Z/20/362457 Onderwijskansenbeleid 2020-2023
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het Beleidsplan Onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020\-2023 en de daarin geformuleerde visie\, ambities en doelstellingen vast te stellen;
2\. Het college de opdracht te geven in samenwerking met betrokken partijen een uitvoeringsagenda voor het onderwijskansenbeleid gemeente Zevenaar op te stellen\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
17
HAMERSTUK Z/20/363026 Liquidatieplan voor de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland (GR/WMG) / Presikhaaf Bedrijven (PHB) per 31-12-2020
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland \(GR WMG\)
2\. In te stemmen met het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven \(PHB\)
3\. Het college op te dragen de instemming van de raad met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Midden Gelderland \(GR WMG\) en de zienswijze van de raad over het liquidatieplan kenbaar te maken aan Presikhaaf Bedrijven \(PHB\)\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
18
HAMERSTUK Z/20/358771 Eerste raadswijziging legesverordening 2020
De raad wordt voorgesteld om gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, 229, eerste lid, aanhef en onder b. van de Gemeentewet  de “eerste raadswijziging in de legesverordening 2020” vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
19
HAMERSTUK Z/20/364934 Verlenging contract accountantsdiensten boekjaar 2020 & 2021
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het gebruik maken van de volgende termijn (boekjaar 2020 & 2021) uit het contract accountantsdienstverlening.
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fractie van D66  zijn twee moties vreemd ingediend inzake:
\- raden in verzet/actie Zoetermeer tekorten rijksmiddelen voor gemeenten; deze is mede ondertekend door de PvdA
\- vuurwerkvrije gemeente
Door de fracties van Sociaal Zevenaar, VVD en PvdA is één motie vreemd ingediend inzake:
\- vergunningverlening tijdelijke terrassen \(overkapping\)
21
Sluiting