link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 16 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Bundel:
pdf Agendabundel (1.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

Inspreker:
- de heer D. Brons van Matrixx Events B.V. inzake raadsvoorstel Vermakelijkhedenretributie (agendapunt 5)
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 10 december 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en ibabs overzichten toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en de ibabs overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Raadsvoorstel Vermakelijkhedenretributie (Z/19/345556)
Portefeuillehouder: Wethouder van Dellen
6
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers (Z/18/296476)
De raad wordt voorgesteld om:
1. toestemming te verlenen aan het college om de ‘gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers’ te wijzigen waarbij de gemeentelijke samenwerking plaats gaat vinden in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie;
2. de huidige leden van het Algemeen Bestuur te benoemen als lid van de klankbordgroep.

Portefeuillehouder: Wethouder Koers
7
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
8
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
9
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
10
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Freek van Haren, commissiegriffier