link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 10 februari 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (14.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 13 januari jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Woningbouw
Een aantal fracties heeft aangegeven in de commissie Ruimte te willen spreken over het onderwerp woningbouw. De door het college beantwoorde vragen van november 2020 van de fractie van het CDA inzake locaties woningbouw nabij voorzieningen in Zevenaar dienen als onderliggend bespreekstuk. Aanvullend hierop heeft de heer De Nooij van het CDA nog een memo aangeleverd met vragen die het CDA aan de woningbouwcorporaties heeft voorgelegd. In deze commissievergadering kan van gedachten gewisseld worden over de geformuleerde vragen in de bijlagen.

Op verzoek van de fractie van Lokaal Belang is ingekomen stuk nr. 26  van de lijst ingekomen stukken raadsvergadering 27 januari jl. "motie huisvestingsverordening gemeente Druten" toegevoegd aan dit agendapunt.
6
Voorlopige uitgangspunten herontwikkeling vastgoedlocaties
De raadsinformatiebrief over de herontwikkeling vastgoedlocaties is bijgevoegd. Met betrekking tot de herontwikkeling vastgoedlocaties is de commissie van mening dat het politiek inhoudelijke debat na de informatieavonden" (participatie inwoners) plaats moet vinden. De commissie zou graag vanuit het college en/of de organisatie een informatieve toelichting ontvangen hoe men tot de keuze van deze 6 locaties is gekomen. Inhoudelijk kan dan van gedachten gewisseld worden over het voorgestelde herontwikkelingsplan per locatie. Suggesties vanuit de commissie kunnen meegenomen worden in de verdere uitwerking van de plannen.
7
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

Woensdag 20  januari jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit ViA15. De uitspraak is hierbij gevoegd en op de website van de Raad van State is meer informatie te lezen.
(https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@124103/stikstofgevolgen-tracebesluit-via15/)
De commissie wil graag de gevolgen van de uitspraak en het vervolgtraject in de commissie bespreken. Ook wil de commissie spreken over de op- en afrit van de A12 bij Hengelder (of deze wel of niet wordt losgekoppeld van de verbreding van de snelweg).
8
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting
Zevenaar, 19 januari 2021
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier