link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 24 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

- Dhr. Molenaar heeft zich gemeld om in te spreken over de kwestie tussen het filmhuis en movie unlimited.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 3 september vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en de (ibabs) overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019
De raad wordt voorgesteld:
1. de 2e Voortgangsrapportage 2019 vast te stellen;
2. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 5.676.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel vaststellen Verordening Jeugdwet (Z/19/339247)
De raad wordt voorgesteld de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Raadsvoorstel vaststellen Verordening Wmo (Z/19/339247)
De raad wordt voorgestelde de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
8
Raadsconsultatiebrief Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over de 4 genoemde consultatiepunten.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
9
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
13
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier