link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 6 juli 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De raadsvergadering is op woensdag 6 juli, 23.59 uur geschorst en zal verder plaatsvinden op maandag 11 juli (aanvang 19.30 uur).  De besluitvorming van de motie Herinrichting sportpark Hengelder 2022 (agendapunt 12) en agendapunt 13 kunt u daar terugvinden.
Bundel:
pdf Agendabundel (50.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Ordevoorstel bekrachtigen toevoegen agendapunt aan raadsagenda (agendapunt 13 "verzoek opheffing geheimhouding")
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de CDA fractie zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over Veelschrijverij en over de TONK gelden
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenteschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 1. 220608 Toezending beroepschrift van 08-06-2022 - Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Holtkamp 24 woningen (988KB)
pdf 220706 Lijst ingekomen stukken raad 6 juli 2022 (25KB)
pdf 2. 220610 Intrekking Woo-verzoek d.d. 23 mei jl. onderdeel gemeenteraad (2.5MB)
pdf 3. 220613 Brief Raad van State start beroepschrift-voorlopige voorziening best.plan Holtkamp (9.6MB)
pdf 4a. 220616 Memo extra raadsvergadering ivm Woo-verzoek (184KB)
pdf 4b. 220616 Bevestiging aanhouden Woo-verzoek_raad (109KB)
pdf 5. 220617 Motie gemeente Staphorst - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied (1.4MB)
pdf 6. 220617 Brief Raad van State verzoek informatie termijn verlenging voorlopige voorziening best.plan Holtkamp (2.5MB)
pdf 7. 220617 Brief Raad van State uitspraak beroep best.plan Wegensteunpunt (541KB)
pdf 8. 220621 Herinnering zienswijze april 2022 ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt (4.2MB)
pdf 9. 220621 Brief VNG Gelderland aanbieding rapport toekomstbestendige Gelderse Veren 2022 (1.9MB)
pdf 10. 220621 Memo Euregio resultaten Euregioraadsvergadering 9 juni 2022 (568KB)
pdf 11. 220621 VNG ledenbrief 22-037 nazending ALV 29 juni 2022 (145KB)
pdf 12. 220621 VNG ledenbrief 22-036 Handreiking Leegstand te lijf 2.0 - woningen en agrarisch vastgoed (3.8MB)
pdf 13. 220622 VNG Ledenbrief 22-038 Inzet crisisaanpak asielopvang (155KB)
pdf 14. 220622 VNG Ledenbrief 22-039 Nazending resolutie Zekerheid over de structurele financiën voor ALV 29 juni 2022 (180KB)
pdf 15. 220623 Opzegging commissielidmaatschap.pdf (20KB)
pdf 16. 220627 Motie lachgas gemeente Oldambt (1.3MB)
pdf 17. 220627 VNG Ledenbrief 22-040 ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023 (235KB)
pdf 18. 220629 Aansluiten fractie VVD Zevenaar.pdf (78KB)
pdf 19. 220630 Brief RAC GMR aan DB-AB 30-6-2022 incl bijlagen.pdf (1.1MB)
pdf 20. RIB 2022-044 Reactie op zienswijze aanwijzing drinkwaterreserveringsgebieden (286KB)
pdf 21. RIB 2022-043 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan Regioexpres (233KB)
pdf 22. RIB 2022-041 Stand van Zaken toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar (150KB)
pdf 23. RIB 2022-040 Huishoudelijke ondersteuning in de zomerperiode (202KB)
pdf 24. RIB 2022-042 Stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen (156KB)
pdf 25. RIB 2022-048 Kaderbrief 2023 (345KB)
pdf 26. RIB 2022-049 Uitkomsten aanbesteding regionale aanbesteding aardgas (185KB)
pdf 27. RIB 2022-047 Mededelingen van orde m.b.t. college 2022-2026 (359KB)
pdf 28. RIB 2022-052 Opening nieuwe locatie opvang Oekraïne (761KB)
pdf 29. RIB 2022-051 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) (843KB)
pdf 30. RIB 2022-050 Woonplicht (341KB)
pdf 31. RIB 2022-053 Uitspraak rechtbank inzake verzoek raadsenquête stukken SALD (2.6MB)
4
Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 en 14 juni jl. vast te stellen.
5
Z/22/425499 Raadsvoorstel en -besluit benoeming leden in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers
De raad wordt voorgesteld
1\. De drie voorgedragen raadsleden die\, zoals weergegeven in de bekendmaking uitslag stemming vertegenwoordiging in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers\, de meeste stemmen hebben verkregen te benoemen tot vertegenwoordigers in de klankbordgroep Reinigingsdienst De Liemers namens de gemeenteraad Zevenaar\.
6
Z/22/425500 Raadsvoorstel - en besluit benoemen plaatsvervangende leden in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio regio Arnhem Nijmegen en de Euregioraad
De raad wordt voorgesteld:

1. Dhr. K. Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
2. Dhr. E. Vernes te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de gemeenteraad Zevenaar in de Euregioraad.
7
VIA ORDEVOORSTEL VAN AGENDA AFGEVOERD Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1\. De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd\, Wmo en Beschermd Wonen vast te stellen\.
2\. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
8
Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Bart Kagei

Door de fractie WijZZ is een amendement op dit voorstel ingediend.
9
HAMERSTUK Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3\. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4\. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6\.464\.444 toe te voegen aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: college
10
HAMERSTUK Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
11
HAMERSTUK Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met
de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering beter onderbouwt.

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
\- Door de fractie Lijst 10 is de Motie Stikstof ingediend\. De motie is aanvaard
\- Door de fracties SP en VVD is de motie Opstellen richtlijn veelschrijvers ingediend\. Deze motie werd eerder door de fractie SP ingediend in de vergadering op 20 april en aangehouden\. De motie is aanvaard\.
\- Door de fracties Lokaal Belang en D66 is de motie Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar\! ingediend\. De motie is ingetrokken\.
\- Door de  fracties PvdA SP Groen Links  en WijZZ is de motie Openbare en opengestelde toiletten \- gemeente Zevenaar ingediend\. De motie is ingetrokken\.
\- Door de fracties SP Lijst10 en WijZZ is de motie Uitbreiding energietoeslag ingediend\.  De motie is verworpen\.
\- Door de fractie WijZZ is de motie Herinrichting sportpark Hengelder ingediend\. Deze wordt behandeling in de voortzetting van deze vergadering op maandag 11 juli a\.s\.
13
Z/22/425732 Verzoek tot opheffing geheimhouding (onder voorbehoud bekrachtiging gemeenteraad)
De raad wordt voorgesteld naar aanleiding van de ontvangen Woo-verzoeken de geheimhouding op de stukken behorende bij de raadsbesluiten van 24 maart 2021 (met kenmerk INT/21/1017506 en INT/21/1009747) in stand te laten.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
14
Sluiting