link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 7 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (5.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.


3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 16 september jl. vast te stellen. De besluitenlijst wordt later toegevoegd.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/397825 2e Voortgangsrapportage (2e VGR 2021)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. de 2e Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het voordelige saldo van deze rapportage \(€ 3\.032\.000\) ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2021\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Behandelschema voor de commissies is bijgevoegd. 2e Voortgangsrapportage is voor alle commissies geagendeerd.

Nb. In de 2e Voortgangsrapportage zit per abuis nog het kredietoverzicht van vorig jaar. Het aangepaste kredietoverzicht is als aparte bijlage bijgevoegd. Dit overzicht komt in de plaats van het kredietoverzicht dat op pagina 131 van de 2e voortgangsrapportage staat.
6
Z/21/391119 Wijzigen interne klachtenregeling Zevenaar 2018
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging van artikel 3, lid 2 van de klachtenregeling.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
7
Z/21/395268 Wijziging begroting 2021 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging 2021 van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
8
Stand van zaken COVID-19
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier