link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 13 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.A. Stokman
Bundel:
pdf Agendabundel (3.3MB)

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering inclusief gespreksverslag evaluatie parkeerbeleid
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 16 november jl. vast te stellen. Tevens wordt de commissie gevraagd het concept-gespreksverslag evaluatie parkeerbeleid van 16 november jl., waarnaar in de concept-besluitenlijst wordt verwezen, vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/23/453937 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor diverse ontwikkellocaties
De raad wordt voorgesteld ten behoeve van de planuitwerking van onderstaande locaties een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van:
a. € 100.000,-- voor de locatie Dijkweg e.o. te Oud-Zevenaar;
b. € 200.000,-- voor de locatie Groot Holthuizen Veld A te Zevenaar;
c. € 200.000,-- voor de locatie Groot Holthuizen Veld B te Zevenaar;
d. € 200.000,-- voor de locatie Reisenakker te Zevenaar;
e. € 200.000,-- voor de locatie Witte Kruis e.o. te Babberich.
En deze bedragen in te brengen in de nog op te stellen grondexploitaties.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
5
Z/23/458911 Huisvestingsverordening Gemeente Zevenaar 2024
De raad wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
6
Z/22/431390 Benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2024
De raad wordt voorgesteld de volgende personen op grond van artikel 5 van de ‘Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Zevenaar 2022’ te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit:
\- Henk Vreeswijk, als voorzitter;
\- Loes van Hooff, als adviseur omgevingskwaliteit;
\- Werner Weijkamp, als adviseur cultuurhistorie;
\- Jan-Bart van der Meer, als lid architect;
\- Paul Staats, als lid stedenbouw;
\- Amar Sjouw En Wa-Windhorst, als lid duurzaamheid (op afroep).

Portefeuillehouder: Aad van Orden
7
Brief Boemelburcht aan college inzake bouwlocaties carnaval
Brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 november 2023). Zie bijgaand agenderingsvoorstel.
8
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
11
Sluiting