link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 25 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 22:10 uur geschorst en is op donderdag 26 november 2020 om 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 6a en 8 t/m 14 kunt u terugvinden bij de raadsvergadering van 26 november 2020.

Deze raadsvergadering heeft digitaal plaatsgevonden. U kunt de vergadering online terugkijken.

https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Bundel:
pdf Agendabundel (158.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 201125 Lijst ingekomen stukken raad 25 november 2020 (123KB)
pdf 1. 201002 VNG Ledenbrief 20-071 - Uitvoeringsbudget beschikbaar voor Lokale Preventieakkoorden (55KB)
pdf 2. 201002 VNG Ledenbrief 20-072 - Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten (55KB)
pdf 3. 201006 Brief Brede School St. Martinus 260920 inzake behoud van Dienst voor NME (1.4MB)
pdf 4. 201006 VNG Ledenbrief 20-073 - Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelder (67KB)
pdf 5. 201007 VNG Ledenbrief 20-074 - VNG Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw) (56KB)
pdf 6. 201007 Brief Paulusschool Giesbeek 260920 inzake bezuiniging NME (78KB)
pdf 7. 201008 Burgerbrief AVG-verzoek (1.1MB)
pdf 8. 201008 Bezwaarschrift 201006 tegen besluit geheimhouding stukken klachtafhandeling klacht cie. Ruimte (5.7MB)
pdf 8a. 201016 Bericht inzake intrekking bezwaarschrift van 201006 betr. besluit geheimhouding stukken klachtbehandeling klacht cie. Ruimte (99KB)
pdf 9. 201008 Brief VGGM inzake aanmerkelijke wijziging begroting 2020 (1.3MB)
pdf 10. 201009 WOB-verzoek 200929 stukken vallend onder geheimhouding klachtafhandeling klacht cie. Ruimte (4.6MB)
pdf 11. 201012 Factsheet GGD Gelderland-Midden vaccinatiegraad gemeente Zevenaar verslagjaar 2020 (259KB)
pdf 12. 201013 Brief Zevenaarse basisscholen over natuur- en milieueducatie-aanbieding bijenhotels (589KB)
pdf 13. 201014 Burgerbrief 200825 klacht medewerker (6.3MB)
pdf 14. 201014 Burgerbrief 200905 aanvulling klacht medewerker (4.6MB)
pdf 15. 201014 Burgerbrief 201013 oproep inzake kinderen in vluchtelingenkampen (348KB)
pdf 16. 201014 VNG Ledenbrief 20-066 - Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten (131KB)
pdf 17. 201014 Brief LiemersNovum en St. Alg, Basisonderwijs Rijnwaarden d.d. 23 juni 2020 inzake glasvezel onderwijs (706KB)
pdf 18. 201015 Brief burgemeester inzake benoeming algemeen directeur-gemeentesecretaris (101KB)
pdf 19. 201015 Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Meentsestraat ongenummerd Giesbeek (9.7MB)
pdf 20. 201015 Brief IBT inzake update www.geldersefinanciën.nl (cijfers jaarrekening) (117KB)
pdf 21. 201015 VNG Ledenbrief 20-075 - Wijziging Model-APV (OMG) (146KB)
pdf 22. 201015 Brief ODRA 15 okt. 2020 inzicht in besparingen ODRA (243KB)
pdf 23. 201015 VNG Ledenbrief 20-076 - Wijziging statuten VNG (886KB)
pdf 23a. 201023 RECTIFICATIE ledenbrief 20-076 - 201015 VNG Ledenbrief 20-076 - Wijziging statuten VNG (45KB)
pdf 24. 201016 Brief VGGM Verzoek zienswijze oprichten werkgeversvereniging (3.9MB)
pdf 25. 201020 Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Meentsestraat ongenummerd Giesbeek (7.7MB)
pdf 26. 201021 Burgerbrief aanvullend bezwaarschrift besluit enquêtecommissie 25 oktober 2017 (7MB)
pdf 27. 201023 Voortgangsrapportage Raden in Verzet (546KB)
pdf 28. 201023 VNG Ledenbrief 20-077- Uitstel Buitengewone ALV, wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27-1, bekendmaking benoeming waarnemers VNG bestuur en cie's (291KB)
pdf 29. 201028 Brief Dorpsvereniging Filopopers 210920 inzake participatieproces Windpark Spui (1.7MB)
pdf 30. 201029 VNG Ledenbrief 20-078 - Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg (112KB)
pdf 31. 201029 Raadsbrief NME inzake scholen voeren actie voor behoud natuur- en milieueducatie (7.5MB)
pdf 32. 201030 VNG Ledenbrief 20-079 Corona ledennieuwsbrief (55KB)
pdf 33. 201103 Burgerbrief 021120 inzake problemen in de buurt (190KB)
pdf 34. 201104 VNG Ledenbrief 20-080 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (123KB)
pdf 35. 201105 Halfjaarlijkse rapportage 2020 Caleidoz Zevenaar (2.6MB)
pdf 36. 201105 Brief Provincie inzake nieuw Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2023 (73KB)
pdf 37. 201105 Brief Milieudefensie inzake opvolging survey transitevisie warmte en biomassa-installates (153KB)
pdf 38. 201106 Factsheet ambulancezorg gemeente Zevenaar Q1 en Q2 2020 incl. overzicht reanimatie-inzetten (1.1MB)
pdf 39. 201106 Advies Raad voor het Openbaar Bestuur 201105 -Goede ondersteuning, sterke democratie (139KB)
pdf 40. 201109 Motie gemeente Montferland 291020 - huishoudelijke ondersteuning (185KB)
pdf 41. 201109 VNG Ledenbrief 20-081 ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire (56KB)
pdf 42. 201110 Brief stuurgroep versterking regionale samenwerking antwoord op raadsledenbrief 4 november 2020 inzake radenbijeenkomst 5 oktober (255KB)
pdf 43. 201111 Brief BOK (Beroeps Organisatie Kunstenaars) 201110 inzake bestemming geld kunst en cultuur (260KB)
pdf 44. 201111 Motie gemeenteraad Renkum raadsbreed tbv raad 201125 inzake GR Regio Arnhem-Nijmegen (119KB)
pdf 45. 201111 Opdrachtbevestiging 201103 accountant Stolwijk Kelderman controle 2020 (11.9MB)
pdf 46. 201117 Memo volksvertegenwoordigers 13nov2020_RES_Waar staan we en welke stappen zetten we (204KB)
pdf 47. 201118 Brief Provincie aan college Manifest Toegankelijke Politiek (politieke participatie voor mensen met een beperking) (582KB)
pdf 48. 201119 Brief 201118 Raad van State inzake beroep bestemmingsplan VAB Bevermeerseweg Angerlo (2.1MB)
pdf 49. 201119 Brief Hengelsport Federatie Midden Nederland 201116 inzake sportvisserij-samenwerking div. beleidsterreinen (2.2MB)
pdf 50. 201119 Brief raadsleden Liemers Kunstwerk inzake Kunstwerk! in coronatijd (343KB)
pdf 51. 201120 VNG Ledenbrief 20-082 - Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) (67KB)
pdf 52. RIB 2020-100 Beleidsregel paracommercie gemeente Zevenaar incl. bijlage (753KB)
pdf 53. RIB 2020-091 Actieplan Samen Veilig Zevenaar (5.4MB)
pdf 54. RIB 2020-102 Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Zevenaar (638KB)
pdf 55. RIB 2020-082 Liemerse woonagenda; koers voor 2020-2025 (1.7MB)
pdf 56. RIB 2020-108 Raadsinformatiebrief COVID-19 dd 12 oktober 2020 (16.3MB)
overig 57. RIB 2020-097 Motie debat hondenbelasting (2.4MB)
pdf 58. RIB 2020-105 Contourennotitie Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley (2.8MB)
overig 59. RIB 2020-109 De selectie van de vier kansrijke initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking (326KB)
pdf 60. RIB 2020-116 COVID-19 d.d. 9 november 2020 (4MB)
pdf 61. RIB 2020-112 Verslag vergadering bestuur RDL 28 oktober 2020 (6.1MB)
pdf 62. RIB 2020-107 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2020 (614KB)
pdf 63. RIB 2020-115 Brandveiligheid gevels (258KB)
pdf 64. RIB 2020-110 RSD Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2019 (1.2MB)
pdf 65. RIB 2020-117 Maandrapportage Zevenaar Oost - september-oktober 2020 (366KB)
pdf 66. RIB 2020-118 Zienswijze provinciale omgevingsverordening (2.1MB)
4
Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen

De raad wordt gevraagd:
1\. De openbare besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 7 oktober en 4 november jl\. vast te stellen\.
2\. Het verslag van het besloten gedeelte van de raadsvergadering van 17 september jl\. vast te stellen\. Eventuele opmerkingen/aanpassingen ten aanzien hiervan dienen schriftelijk ingediend te worden bij de griffie\.
3\. Het besloten gedeelte \(agendapunten 4 en 5\) van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 november jl\. vast te stellen\. Eventuele opmerkingen/aanpassingen ten aanzien hiervan dienen schriftelijk ingediend te worden bij de griffie\.
5
Z/20/354948 Raadsvoorstel Rekenkamercommissie onderzoek The Economic Board
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek The Economic Board \(TEB\) over te nemen:
a. Het college te verzoeken om TEB te vragen om b.v. samen met de regio een beknopt monitoring instrument over gerealiseerde economische effecten op te stellen dat bij voorkeur ook voor de Liemers zelf (dus subregionaal) bruikbaar is;
b. In gesprek met het college afspraken te maken over de wijze  en met welke frequentie de samenwerkingsverbanden in het economische domein (TEB en Liemerse Ambassade) aan de orde komen in de raad;
c. Het college te verzoeken de lijnen tussen Zevenaarse bedrijven en TEB te versterken door met de Liemerse Ambassade en de ondernemersverenigingen op zoek te gaan naar kansrijke verbindingen tussen TEB en bedrijven en een Liemerse propositie te maken voor de regionale opgaven en de investeringsagenda.
d. Het college te verzoeken de mogelijkheden te verkennen om in Logistics Valley verband de positie bij TEB of in de board te versterken;
e. In gesprek met het college de behoefte aan duidelijker kaderstelling van en governance over de TEB te benadrukken.
2\. Het college te verzoeken de aanbevelingen a\, c en d op te pakken en te monitoren en de raad hierover per raadsinformatiebrief te informeren voor het zomerreces 2021 en met de raad in het eerste kwartaal 2021 te spreken over de aanbevelingen b en e\.
6
Z/20/329303 Raadsvoorstel versterking samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen

De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem\-Nijmegen Groene Metropoolregio\, als basis voor de
profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda
2\. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en verder\.
3\. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen
2020 te treffen;
4\. Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem\-Nijmegen City
Regio met ingang van 1 januari 2021 in te trekken;
5\. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €2\,50 ten behoeve van de basisfinanciering van de
regionale samenwerking;
6\. In te stemmen met het continueren van de bijdrage van €1\,\- per inwoner\, voor een periode van 5 jaar\,
in verband met de voortzetting van The Economic Board voor de periode 2021-2025.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
6.a
Motie SP raad houdt handen aan het stuur (GR Regio Arnhem Nijmegen)
7
Z/20/329303 Raadsvoorstel Regionale agenda 2021-2025 samenwerking regio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld in te stemmen de versterkte regionale samenwerking te starten met de regionale agenda 2021-2025 en de colleges opdracht te geven dit uit te voeren binnen de context van de nieuwe regionale
samenwerking.

Portefeuillehouder (coördinerend): Lucien van Riswijk

Dit raadsvoorstel is een vervolg op het raadsvoorstel over de versterking van de regionale samenwerking (agendapunt 5). Over beide voorstellen moet in deze raadsvergadering in onderlinge samenhang worden gesproken en besloten.
Portefeuillehouder (coördinerend): Lucien van Riswijk
8
Z/20/371961 Raadsvoorstel en raadsbesluit Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 en Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2020
De raad wordt voorgesteld:
1\. De Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
3\. de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen;
4\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen

Portefeuillehouder: Hans Winters
9
HAMERSTUK Z/20/370941 Verordening Beschikkingstermijn Schuldhulpverlening (VBS) 2021
De raad wordt voorgesteld om de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
10
HAMERSTUK Z/19/346171 Beschikbaarstelling krediet tbv programma 2021 onderwijshuisvesting
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de basisschool de Bem beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het concept programma 2021 onderwijshuisvesting, ter grootte van een bedrag van € 33.115,00.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
11
HAMERSTUK Z/20/364646 Bestemmingsplan Beuningsestraat 4 te Aerdt
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Beuningsestraat 4 te Aerdt’ ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
12
HAMERSTUK Z/20/366089 Verordening tot derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018 (2020)
Wij stellen u voor om de verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 4 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
\- motie Sociaal Zevenaar naamgeving BAT terrein \(13a\)
\- motie GroenLinks bonus BOA's \(13b\)
\- motie SP en VVD \(13c\)
\- motie CDA en GroenLinks Vuurwerk \(13d\)
13.a
Motie Sociaal Zevenaar naamgeving BAT terrein
13.b
Motie GroenLinks bonus BOA's
13.c
Motie SP en VVD volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden toeslagenaffaire
13.d
Motie CDA en GroenLinks Vuurwerk
14
Sluiting