link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 20 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: In verband met het afscheid van oud-raadslid Renee Teunissen begint deze vergadering om 19.00 uur.
Denkt u ivm de stemmingen er aan om een apparaat mee te nemen waarop u in I-babs kan stemmen.
Bundel:
pdf Agendabundel (87.2MB)
Algemene documenten:

0
Afscheid oud-raadslid Renee Teunissen
Mede door corona heeft de gemeenteraad nog geen persoonlijk afscheid kunnen nemen van oud-raadslid voor de VVD Renee Teunissen. Dit afscheid zal nu plaatsvinden in deze raadsvergadering van 19.00 tot 19.30 uur.
1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er is door het CDA een schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording ingediend inzake nabijheid testlocaties testen voor toegang.
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 september jl. vast te stellen.
5
Z/21/397825 2e Voortgangsrapportage (2e VGR 2021)
Er is een amendement ingediend door de fracties van PvdA, SP, VVD en D66.

De raad wordt voorgesteld om:
1\. de 2e Voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het voordelige saldo van deze rapportage \(€ 3\.032\.000\) ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2021\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Nb. In de 2e Voortgangsrapportage zit per abuis nog het kredietoverzicht van vorig jaar. Het aangepaste kredietoverzicht is als aparte bijlage bijgevoegd. Dit overzicht komt in de plaats van het kredietoverzicht dat op pagina 131 van de 2e voortgangsrapportage staat.
5.a
Amendement PvdA, SP, VVD en D66 2e Voortgangsrapportage (2e VGR 2021)
6
Z/21/391119 Wijzigen interne klachtenregeling Zevenaar 2018
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijziging van artikel 3, lid 2 van de klachtenregeling.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
7
HAMERSTUK Z/21/389851 Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool ANF 2040
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het Verstedelijkingsconcept \(deel 1\) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners \(rijk\, regio’s en provincies\) op het gebied van verstedelijking\, economie\, bereikbaarheid\, groen en leefbaarheid;
2\. In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen \(deel 2\);
3\. De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale omgevingsbeleid\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
HAMERSTUK Z/21/395268 Wijziging begroting 2021 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging 2021 van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
HAMERSTUK Z/21/395618 Verordening inburgering gemeente Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld de Verordening inburgering gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
10
Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties vreemd aan de orde van de dag zijn ingediend:
10.a Motie GroenLinks Ja-Ja Sticker
10.b Motie GroenLinks, SP, PvdA, VVD en D66 Vestersbos
10.c Motie Lokaal Belang, CDA, SP en VVD Woonplicht
10.d Motie VVD Fietsersveiligheid aanleg overnachtingshaven Spijk
10.a
AANVAARD Motie GroenLinks Ja-Ja sticker
10.b
VERWORPEN Motie GroenLinks, SP, PvdA, VVD en D66 Vestersbos
10.c
AANVAARD Motie Lokaal Belang CDA SP VVD Woonplicht
10.d
INGETROKKEN Motie VVD Fietsersveiligheid aanleg overnachtingshaven Spijk
11
Sluiting