link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 24 november 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (67.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Punt van Orde om agendapunt 5 van agenda te halen
De fractie van de PvdA heeft een punt van orde ingediend om agendapunt 5  "Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022" van de agenda af te halen.
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er zijn een drietal schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend:
\- door de VVD inzake huisvesting arbeidsmigranten
\- door de PvdA inzake ontsluiting van een wijk bij calamiteiten
\- door Lokaal Belang inzake participatietraject ontwikkeling schoollocatie Lathum
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 20 oktober en 3 november jl. vast te stellen.
5
Z/20/377840 ‎Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting locatie Vestersbos’ waarin de haalbaarheid is onderzocht van het realiseren van kinderopvang\- en onderwijsvoorzieningen\, aanpassingen in de openbare ruimte en voorzieningen voor bewegingsonderwijs op locatie Vestersbos\.
2\. In te stemmen met de voorkeur van het college voor variant 3A: kinderopvang\- en onderwijsvoorzieningen en aanpassingen in de openbare ruimte voor locatie Vestersbos 4 en een voorziening voor bewegingsonderwijs elders\.
3\. Een voorbereidingskrediet van € 250\.000\,00 beschikbaar te stellen voor het programma 2022 van onderwijshuisvesting en hiermee de projectvoorbereiding te starten voor het realiseren van variant 3A en een voorziening voor bewegingsonderwijs op een nader te bepalen locatie\.
4\. Als kader voor de stedenbouwkundige inpassing het vigerend bestemmingsplan en het ‘Onderzoek onderwijshuisvesting locatie Vestersbos’ \(2021\) vast te stellen met daarbij nadere ruimtelijke inkadering voor wat betreft bouwhoogtes\, rooilijnen en bouwvlakken\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Door de fracties van Lokaal Belang en CDA is een amendement op dit voorstel ingediend (agendapunt 5a).
5.a
Amendement Lokaal Belang CDA Beschikbaarstelling krediet onderwijshuisvesting 2022 Vestersbos
6
Z/21/392081 Kapitaalversterking Alliander
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van het verzoek van Alliander N\.V\. tot versterking van de kapitaalstructuur middels het uitgeven van een reverse converteerbare hybride obligatielening;
2\. Geen wensen en bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit van het college om een reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander te verstrekken voor een bedrag in de range van € 2\.702\.433 \(pro\-rata het aandelen bezit van de gemeente\) tot € 3\.378\.041 \(25% boven pro\-rata\); alvorens het College over gaat tot een definitief besluit\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Nb.
Op deze site staat heel veel informatie over de kapitaalverstrekking en o.a. ook een overzicht van de al gestelde vragen: https://www.alliander.com/nl/kapitaalstructuur/
7
HAMERSTUK Z/21/399865 Verordening individuele studietoeslag en Verordening individuele inkomenstoeslag
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2022 met terugwerking tot 1 september 2021;
2\. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen;
3\. De Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Zevenaar 2018 per 1 januari 2022 in te trekken\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink

N.B. Naar aanleiding van een vraag gesteld in de commissie Samenleving is dit raadsvoorstel aangepast. Het betreft hier **geen** inhoudelijke maar een technische aanpassing. In de commissie Samenleving is gevraagd naar de inwerkingtreding van de verordening met terugwerkende kracht. Er  is hier nogmaals met een jurist naar gekeken. Hoe het er stond was inderdaad niet correct en dit kon tot verwarring leiden. De verordening studietoeslag regelt de inwerking en intrekking van de vorige verordening op zichzelf al correct.
**Vervallen** is het beslispunt "De Verordening individuele studietoeslag gemeente Zevenaar 2018 per 1 januari 2022 in te trekken."
8
HAMERSTUK Z/21/398666 ‎Wijziging gemeenschappelijke regeling MGR per 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het college toestemming te verlenen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland \(MGR\) te wijzigen\.
2\. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de instelling van de nieuw te vormen bestuurscommissies\.
3\. Geen gebruik te maken van het indienen van een zienswijze op de door deze veranderingen gewijzigde begroting MGR 2022\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
9
HAMERSTUK Z/21/399736 Beleidsplan Sport en bewegen gemeente Zevenaar 2021-2028
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het beleidsplan Sport en Bewegen gemeente Zevenaar 2021\-2028 en de daarin geformuleerde visie\, ambitie en doelstellingen vast te stellen;
2\. Het college de opdracht te geven in samenwerking met de betrokken partijen een uitvoeringsagenda voor het sport\- en beweegbeleid gemeente Zevenaar op te stellen\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
10
HAMERSTUK Z/21/399966 Aanvraag nieuwe financiële middelen Starters- en Toekomstbestendig Wonen lening
De raad wordt voorgesteld:
1\. Nieuwe financiële middelen ad\. € 1\.000\.000\, \- beschikbaar te stellen voor het verlenen van Startersleningen binnen de gemeente Zevenaar\.
2\. Nieuwe financiële middelen ad\. € 1\.000\.000\, \- beschikbaar te stellen voor het verlenen van Toekomstbestendig Wonen lening binnen de gemeente Zevenaar\.

Portefeuillehouder: Hans Winters, Carla Koers-de Graaf en Nanne van Dellen
11
HAMERSTUK Z/21/392222 Van Drank- en horecawet naar Alcoholwet
De raad wordt voorgesteld:
1\. De Drank\- en Horecaverordening 2019 Gemeente Zevenaar met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in te trekken\.
2\. De Alcoholverordening 2021 gemeente Zevenaar met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 vast te stellen\.
3\. De Toelichting bij de Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020 met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 te wijzigen\.
4\. Het Toezicht\- en handhavingsbeleid 2018 – 2022 met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 te wijzigen\.
5\. Kennis te nemen van het Handboek evenementen Zevenaar\, de Beleidsregel paracommercie gemeente Zevenaar 2020 en de Beleidsregels Wet bibob gemeente Zevenaar 2018 die door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester\, ieder voor zover bevoegd\, met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 zijn gewijzigd\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
12
HAMERSTUK Z/21/396332 Verordening tot vierde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de verordening tot vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
13
HAMERSTUK Z/21/399310 Regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio Arnhem\-Nijmegen\.
2\. Deel te nemen aan de hierin opgenomen vijf opgaven\.
3\. Aan het college opdracht te geven om daartoe de bijgevoegde vijf concept opgaveovereenkomsten af te sluiten en te ondertekenen\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
14
HAMERSTUK Z/18/307496 ontslag voorzitter Rekenkamercommissie
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontslag op eigen verzoek van de heer W. van Miltenburg als voorzitter van de Rekenkamercommissie gemeente Zevenaar per 1 november 2021.
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
16
Sluiting