link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 16 april 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Toelichting: Deze commissievergadering is geannuleerd. De volgende commissievergadering Middelen (digitaal) vindt plaats op donderdag 28  mei a.s.

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.


3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 13 februari jl. vast te stellen. De vergadering van 19 maart jl. is vanwege de corona-crisis geannuleerd.
4
Raadsplanning en overzichten toezeggingen en moties (ibabs)
Raadsplanning is bijgevoegd.
Toezeggingen zijn te raadplegen onder overzichten bij Toezeggingen
Moties zijn te raadplegen onder overzichten bij Moties.
5
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
8
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier