link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 27 mei 2020

Locatie: Video conference
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (24.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 15 en 16 april jl. vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties (ibabs)
De raadsplanning is toegevoegd.
Toezeggingen zijn te raadplegen onder overzichten bij Toezeggingen
Moties zijn te raadplegen onder overzichten bij Moties.
5
1e Voortgangsrapportage 2020 (Z/20/357058)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. de 1e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage \(€ 5\.925\.000\) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Herziening Regionaal Programma Werklocaties (Z/19/346720)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De schrapopgave voor bedrijventerreinen te laten vervallen;
2\. Het toetsingskader voor bedrijfskavels voor XXL\-logistiek vast te stellen;
3\. Het Regionaal Programma Werklocaties in 2020 te herzien op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in Advies Monitoring 2019 RPW\, met uitzondering van 1c \(Kantoren\) en 1d \(PDV\)\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
7
Jaarrekening RDL 2019 en Kaderbrief begroting 2021 (Z/20/356886)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Reinigingsdienst De Liemers\.
2\. Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021 om de kosten voor de begroting 2021 in ieder geval niet te verhogen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
8
200324 Brief van Nat.Programma RES 160320 inzake invloed corona op RES proces en datum 1 juni
Brief is geagendeerd op verzoek van Lokaal Belang (raadsvergadering 9 april 2020).
De fractie wil met de portefeuillehouder van gedachten wisselen over planning in relatie tot corona-crisis. Wat is oordeel college. Het valt de fractie op ze over dit onderwerp steeds brieven en informatie van derden (met name regio) een-op-een doorgestuurd krijgen zonder enige toelichting of informatie inzake standpunt portefeuillehouder. Voorkomen moet worden dat er een herhaling komt van de discussie in de raad bij het voorstel voor de startnotitie RES en waar de raad veel te laat is geïnformeerd en onder tijdsdruk een besluit heeft moeten nemen. Het argument ‘dat had u kunnen lezen en dus kunnen weten via een RIB’ past onzes inziens niet in dit dossier. Met toekomstige deadlines (hoewel deels uitgesteld), waar zij verwachten dat de  fracties (Lokaal Belang in ieder geval) vast nog wel iets (binnen het proces – op  tijd) willen zeggen over enige locaties voor grootschalige energieopwekking, zoals bijvoorbeeld windturbines.
9
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerssplan (Z/18/320388)
De raad wordt voorgesteld om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar, bestaande uit de documenten 'GVVP Deel
1 – Ambities' en 'GVVP Deel 2 – Verkeersbeleid' vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. De mededelingen dienen van tevoren gemeld te worden aan de griffie. Als er geen mededelingen vooraf ontvangen worden, gaat dit onderwerp van de agenda.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De vragen dienen van tevoren gemeld te worden aan de griffie. Als er geen vragen vooraf ontvangen worden, gaat dit onderwerp van de agenda.

De fractie van de VVD heeft bijgaande vragen inzake tijdelijk fietspad Spijk aangekondigd.
12
Sluiting
Zevenaar, 8 mei 2020.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier