link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 20 september 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Afscheid Catoo Berns als kinderburgemeester van Zevenaar en installatie, benoeming en beëdiging Tyrese Hendriks genaamd Modderkolk als nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar (Z/23/452165)
Er zal afscheid genomen worden van Catoo Berns als kinderburgemeester van Zevenaar.

De raad wordt voorgesteld om Tyrese Hendriks genaamd Modderkolk uit Zevenaar te benoemen tot kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar voor de duur van het schooljaar 2023/2024.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
5
Z/23/456103 Benoeming commissieleden D.M.T. (Danny) van Voorst en D.G.G. (Danny) Berntssen
De raad wordt voorgesteld: 
1\. de heer D.M.T. (Danny) van Voorst, voor zover over de benoeming door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, te benoemen tot commissielid namens de fractie van de VVD, voor de raadsperiode 2022–2026, tenzij de fractie anders aangeeft
2\. de heer D.G.G. (Danny) Berntssen, voor zover over de benoeming door de commissie voor geloofsbrieven positief is geadviseerd, te benoemen als commissielid namens de fractie van Lokaal Belang, voor de raadsperiode 2022 – 2026, tenzij de fractie anders aangeeft.
6
Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 28 juni en 5 juli 2023 vast te stellen.
7
‎Z/22/436670 Invulling mantelzorgwaardering 2023 e.v.
De raad wordt voorgesteld: 
1\. akkoord te gaan met het definitief verstrekken van de opdracht voor de uitvoering en verstrekking van de mantelzorgwaardering 2023 aan Caleidoz;
2\. dit in het eerste kwartaal van 2024 met de raad te evalueren om te komen tot een invulling voor meerdere jaren.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
7.a
INGETROKKEN Amendement D66 PvdA LB SP extra geld mantelzorgwaardering 2023
7.b
INGETROKKEN Amendement WijZZ Registratie niet verplicht
8
Z/23/449851 Ontwikkelvisie/Masterplan Enghuizen fase 2 (voormalig BAT-terrein)
De raad wordt voorgesteld: 
1\. In te stemmen met de verdere uitwerking van het plan voor het voormalige BAT-terrein (Enghuizen fase 2) op basis van een hogere woningdichtheid en hierbij tevens een goede ruimtelijke en verkeerskundige inpassing van de supermarkt na te streven;
2\. Geen bedenkingen te hebben tegen het gebruikmaken van de wijzigingsbevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders opgenomen in artikel 3.5 van het bestemmingsplan BAT-terrein voor het toevoegen van een supermarkt in het nog te realiseren plandeel van de eerste fase (op de aanwezige parkeergarage) onder voorwaarde dat sprake is van een aantoonbaar goed uitgewerkt plan.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
9
HAMERSTUK Z/454825 ‎Vaststellen bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De responsnota bestemmingsplan “Wegensteunpunt Zevenaar” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Wegensteunppunt Zevenaar”, inclusief alle bijlagen, gewijzigd vast te stellen, in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0299.BP00WEGENSTEUNPNTVA02 en zoals verbeeld op papier;
3\. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
4\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
10
HAMERSTUK Z/22/415723 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Rhederlaag
De raad wordt voorgesteld het aangepaste bestemmingsplan Rhederlaag vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal met IDN: NL.IMRO.0299.BP00RHEDERLAAG-VA02, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting.


Portefeuillehouder: Aad van Orden
11
HAMERSTUK Z/23/441230 Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 71-85, Angerlo
De raad wordt voorgesteld: 
1\. de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 71-85, Angerlo’ vast te stellen;
2\. het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 71-85, Angerlo’, inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0299.BP06DORPSSTR71-VA01 en zoals verbeeld op papier;
3\. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
4\. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen

Portefeuillehouder: Aad van Orden
12
HAMERSTUK Z/23/451078 Vaststellen bestemmingsplan Poelwijkerlaan 26 en 28 Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. Het bestemmingsplan ‘Poelwijkerlaan 26 en 28 Zevenaar’ vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0299.BP00POELWLN2628-VA01 en zoals verbeeld op papier;
2\. Aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
3\. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
13
HAMERSTUK Z/23/450681 Vaststellen bestemmingsplan Dijkweg 35 en 37 Oud Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. Het bestemmingsplan ‘Dijkweg 35 en 37 Oud Zevenaar’, inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0299.BP02DIJKW3537-VA01 en zoals verbeeld op papier;
2\. Aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
3\. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
14
HAMERSTUK Z/23/456652 Benoeming plaatsvervangend commissievoorzitter K. (Koen) Godschalk
De raad wordt voorgesteld de heer K. (Koen) Godschalk te benoemen tot plaatsvervangend commissievoorzitter voor de raadsperiode van 2022-2026.
15
Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties zijn aangekondigd/ingediend:
* Motie Ons Zevenaar over Afschaffen raadsborrel;
15.a
Motie vreemd Ons Zevenaar Afschaffen raadsborrel
16
Sluiting