link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 23 oktober 2019

Locatie: Patio, gemeentehuis
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Algemene documenten:

1
Opening, beëdiging nieuw commissielid en vaststellen agenda
1.a
Beëdiging de heer Paul Freriks als commissielid (Sociaal Zevenaar)
1.b
Vaststellen agenda
De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp. Het college wordt verzocht om, gelet op de portefeuilles die conform het bijgevoegde behandelschema in de genoemde begrotingsprogramma’s aan de orde komen, de voor deze commissiebehandeling relevante portefeuillehouders af te vaardigen.

Tijdens de commissievergadering kunnen raads- en commissieleden met elkaar in debat over de voorgestelde begroting.
Technische vragen zijn, waar nodig, voorafgaand aan deze bijeenkomst schriftelijk gesteld of zijn aan bod gekomen tijdens de 'tafeltjesavond'. Vragen van technische aard komen daarom niet meer aan de orde tijdens deze bijeenkomst.
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Raadsvoorstel vaststelling meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
4
Sluiting
,