link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 8 juli 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:40
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 22:10 uur geschorst en is op donderdag 9 juli 2020 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 8 en 13 vindt u terug bij de raadsvergadering van 9 juli 2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (108MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend.
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 200708 Lijst ingekomen stukken raad 8 juli 2020 (26KB)
pdf 1. 200529 Reactie op burgerbrief 29 april 2020 om video met persoonsgegevens te wissen (2.6MB)
pdf 2. 200603 Burgerbrief 200602 inzake onjuiste voorstelling van zaken in reactiebrief 290520 (2.7MB)
pdf 3. 200605 VNG Ledenbrief 20-027 Verlenging activiteiten Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein (55KB)
pdf 4. 200605 VNG Ledenbrief 20-028 Ledenraadpleging rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (48KB)
pdf 5. 200605 VNG Ledennieuwsbrief nr. 20-029 Coronacrisis nr. 11 (65KB)
pdf 6. 200608 Brief Stichting Vluchteling 050620 lancering petitie en stilteprotesten 25 gemeenten opvang alleenstaande vluchtelingkinderen (146KB)
pdf 7. 200608 Hyperlink ledenraadpleging rechtzetten scheefheid in achtervang bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (122KB)
pdf 8. 200609 VNG Ledenbrief 20-026 Verbinden met Schulden (55KB)
pdf 9. 200611 Motie gemeente Kerkrade raad 270520 afschaffing verhuurdersheffing (191KB)
pdf 10. 200611 Hyperlink stemformulier - ledenraadpleging ivm uitgestelde ALV VNG (121KB)
pdf 11. 200611 VNG Ledenbrief 20-030 Definitieve voorstellen ledenraadpleging ivm uitgestelde ALV (119KB)
pdf 12. 200612 VNG Ledenbrief 20-031 uitvoeringslasten Klimaatakkoord (73KB)
pdf 13. 200612 Ontslagbrief raadslid R. Teunissen (76KB)
pdf 14. 200618 VNG Ledenbrief 20-033 meerjarige Transitiestrategie Common Groun (60KB)
pdf 15. 200619 Brief Burgers Geven Energie (Wiek-II) inzake rol raad betreffende energie-initiatieven in de gemeente Zevenaar (162KB)
pdf 16. 200619 Jaarverslag Scalabor 2019 (124KB)
pdf 17. 200619 VNG Ledenbrief 20-039 LOGA 20-04 - Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden (55KB)
pdf 18. 200619 Burgerbrief d.d. 22 april 2020 inzake overlast buurt en handhaving corona (224KB)
pdf 19. 200622 Motie behoud lokale rekenkamercommissie Edam Volendam (002) (555KB)
pdf 20. 200623 VNG Ledenbrief 20-037 Stand van zaken nieuwe Wet Inburgering (68KB)
pdf 21. 200623 VNG Ledenbrief 20-043 stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds (69KB)
pdf 22. 200624 Brief gemeente Noordoostpolder inzake motie ALV-VNG betr. financiën invoering Omgevingswet (194KB)
pdf 23. 200625 Burgerbrief 230620 betreffende verzoek tot kappen boom (3.4MB)
pdf 24. 200625 VNG Ledenbrief 20-041 Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld (92KB)
pdf 25. 200629 Reactie op rapport vegetatie zettingen ZWIK bestuur (74KB)
pdf 26. 200629 Burgerbrief Coronavrije route door Zevenaar (bew) (56KB)
pdf 27. 200629 Brief 200625 Stichting Vluchteling Kinderen in Griekenland (153KB)
pdf 28. 200629 Burgerbrief - een riem onder het hart - inzake Zwarte Pieten-dicussie en racisme (308KB)
pdf 29. 200629 VNG Ledennieuwsbrief nr. 20-044 Coronacrisis nr. 14 (123KB)
pdf 30. 200629 Motie Onhoudbaar (financiële situatie) gemeenteraad Renkum 240620-aangenomen (206KB)
pdf 31. 200629 Uitkomst enquête pgb achterban Per Saldo (1.3MB)
pdf 32. 200629 VNG Ledenbrief 20-045 bekendmaking uitslagen ledenraadpleging ivm uitstel ALV 2020 (56KB)
pdf 33. 200630 Burgerbrief-bezwaar tegen besluit 29 mei 2020 in antwoord op brief 29 april 2020 inzake wissen video met persoonsgegevens (2.4MB)
pdf 34. 200702 Motie gemeente Noordoostpolder SP Behoud autonomie lokale rekenkamerfuncties 250520 (aangenomen) (870KB)
pdf 35. 200702 Reactie op burgerbrief 2 juni 2020 (onjuiste voorstelling van zaken) besluit op verwijderingsverzoek (getekend) (1.7MB)
overig 36. RIB 2020-066 Verslag Bestuur RDL 13 mei 2020 (7MB)
pdf 37. RIB 2020-069 COVID-19 d.d. 12 juni 2020 (11.1MB)
pdf 38. RIB 2020-064 Onderzoek naar invloed vegetatie op woningverzakkingen (18.5MB)
pdf 39. RIB 2020-070 Jaarverslag adviescommissie bezwaarschriften 2019 (420KB)
pdf 40. RIB 2020-071 Evaluatie GFT in de hoogbouw (583KB)
pdf 41. RIB 2020-068 Gebiedsopgave omgeving Babberich (MER Witte Kruis) (14.3MB)
pdf 42. RIB 2020-076 COVID-19 d.d. 25 juni 2020 (551KB)
pdf 43. RIB 2020-072 Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (1.9MB)
pdf 44. RIB 2020-073 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q1 2020 (749KB)
pdf 45. RIB 2020-074 Start verkoop grafieken Peter Stuijvesant collectie (10MB)
pdf 46. RIB 2020-075 Proces en overdracht werkgeverschap combinatiefunctionarissen sport Zevenaar aan Ataro B.V (1.1MB)
pdf 47. RIB 2020-077 Jaarrekening 2019 Ataro BV (10.7MB)
pdf 48. RIB 2020-079 COVID-19 d.d. 3 juli 2020 (792KB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 10/11 juni jl. vast te stellen.
5
Z/20/364095 Benoeming commissievoorzitters en lid werkgeverscommissie
De raad wordt voorgesteld:
1\. Mevrouw M\.B\.M\. Jansen per 1 augustus a\.s\. te benoemen als voorzitter van de raadscommissie
Ruimte
2\. De heer H\.T\.W\. Visser per 1 augustus a\.s\. te benoemen als voorzitter van de raadscommissie
Samenleving
3\. De heer H\.L\.M\. Meijer per 1 augustus a\.s\. te benoemen als lid van de werkgeverscommissie
6
Z/20/357103 Kaderbrief 2021-2024
De raad wordt voorgesteld:
1\. voor 2020 af te zien van vaststelling van een Kadernota als voorbereiding op de Meerjarenbegroting 2021\-2024;
2\. de in plaats van de Kadernota opgestelde Kaderbrief 2021\-2024 voor kennisneming aan te nemen\.
De annex bij de kaderbrief is geschreven vanuit het perspectief van de gemeenteraad en de raadsondersteuning. De raad wordt gevraagd om in de raadsvergadering hierover een besluit te nemen.

Portefeuillehouder: gehele college
6.a
Z/20/363958 Raadsvoorstel en raadsbesluit extra budget inhuur tijdelijke medewerker griffie
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het budget van de griffie op te hogen met  € 66\.000 t\.b\.v\. van een tijdelijke medewerker voor 32 uur per week voor de duur van één jaar\.
2\. De dekking hiervoor te vinden in de algemene middelen\.
3\. Het contract met de interim griffier\, Mevrouw W\.M\. van der Vlies\, te verlengen tot 1\-1\-2021\. Er zijn geen extra kosten mee gemoeid omdat die al in de 1e VGR zijn verwerkt en die zijn toegekend door de raad\.

Portefeuillehouder: werkgeverscommissie

Er is een amendement van Lokaal Belang ingediend voor de uitbreiding van de griffiemedewerker 32 uur tot 1 januari 2021
7
Z/20/359380 Jaarstukken 2019 gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag;
3\. Het voordelige resultaat 2019 toe te voegen  aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: gehele college
8
Z/20/358977 Starterslening gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouders: Hans Winters en Nanne van Dellen
9
HAMERSTUK Z/20/351903 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2019
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
10
HAMERSTUK Z/19/344604 Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020
De raad wordt voorgesteld om de Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
11
HAMERSTUK Z/20/356886 Begroting RDL 2021
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
12
HAMERSTUK Z/20/352839 Vrijgeven subsidie herinrichting Babberichseweg als fietsstraat
De raad wordt voorgesteld:
1\. een krediet van € 1\.890\.000 te verlenen ten behoeve van de herinrichting van de Babberichseweg tot fietsstraat;
2\. het krediet te dekken uit de daarvoor beschikbaar gestelde subsidie van de provincie;
3\. ermee in te stemmen dat \- na de eventuele ontvangst van een aanvullende subsidiebeschikking van de provincie – het krediet door middel van een administratieve en budgettair\-neutrale begrotingswijziging wordt verhoogd met het bedrag van het aanvullend provinciaal subsidie tot een maximaal totaalbedrag van € 2\.350\.000 en de raad hiervan in de daarna eerstvolgende verschijnende Voortgangsrapportage in kennis stellen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door Sociaal Zevenaar is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inzake de opvang van Griekse vluchteling-kinderen. De SP en GroenLinks hebben laten weten de motie mede te ondertekenen. De motie is hierbij gevoegd.

Door raadsleden Lap en Albers is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inzake het onderzoek afschaffen hondenbelasting. De fracties van D66 en SP  hebben aangegeven deze motie mede te ondertekenen. De motie is hierbij gevoegd.

Door de SP is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inzake het instellen van een ombudsman kinderopvangtoeslag. De motie is hierbij gevoegd.
14
Sluiting