link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 8 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van Lokaal Belang zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend rondom de bewegwijzering.
Door de fractie van de PvdA zijn schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend inzake terugplaatsen herdenkingssteen/plaquette uit voormalig gemeentehuis Zevenaar
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
Brief 3. 200420 Brief IJzer Advocaten inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Holtkamp\_geredigeerd\_ is bij de griffie op te vragen
pdf 220608 Lijst ingekomen stukken raad 8 juni 2022 (93KB)
pdf 1. 220415 Ingekomen brief inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Holtkamp_geredigeerd_.pdf (3.4MB)
pdf 2. 220419 Zienswijzen (6x) ontwerpbestemmingsplan Waaijakkers II Aerdt_geredigeerd_.pdf (10.3MB)
pdf 4. 220420 Zienswijzebrief gemeenteraad tav ontwerp-begrotingswijziging opgave circulaire regio-RES 2022.pdf (605KB)
pdf 5. 220425 VNG Ledenbrief 22-024 openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies.pdf (840KB)
pdf 6. 220428 Brief VNG Gelderland aan college ter kennisname raad betr. bijeenkomst toekomst Gelderse Veren 18 mei 2022.pdf (429KB)
pdf 7. 220428 VNG Ledenbrief 22-026 Ontwikkelingen Oekraïne.pdf (182KB)
pdf 8. 220428 Brief van Ministerie BiZa aan RDL 190422 inzake wijziging Wgr.pdf (1.9MB)
pdf 9. 220428 Brief van ZWIK 260422 aan Waterschap inzake vergunning grondwateronttrekkingen bronbemalingen kunstwerken A12 aan GelreGroen.pdf (153KB)
pdf 10. 220429 Brief VGGM aan raad en college consutatie begroting 2023.pdf (561KB)
pdf 11. 220503 Brief Raad van State 280422 inzake uitstel beroep bp. Uuleveld fase 2.pdf (409KB)
pdf 12. 220503 VNG Ledenbrief 22-027 vervolg herijking gemeentefonds.pdf (152KB)
pdf 13. 220512 Brief Provincie inzake begrotingscirculaire 2023.pdf (7.6MB)
pdf 14. 220512 Motie Oldambt Wij kunnen dit niet alleen.pdf (1.2MB)
pdf 15. 220513 Brief Bewoners Hagendal overlast openbare speelplaats Platanenlaan (2).pdf (228KB)
pdf 16. 220517 Brief Carla Koers 17-05-22.pdf (292KB)
pdf 17. 220517 VNG Ledenbrief 22-029 inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo).pdf (173KB)
pdf 18. 220519 Brief dhr. Frölich Kunstwerk!.pdf (432KB)
pdf 19. 220524 Brief Feniks Consult - relaas en correspondentie cliënten nav inspraak 18 mei ontwerp bp Recreatiepark de Bijland_geredigeerd_.pdf (3MB)
pdf 20. 220527 Brief Minister OCW 16 mei 2022 inzake vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor de (semi)publieke sector.pdf (3.6MB)
pdf 21. 220530 Brief RetailPlan 25 mei 2022 verzoek tot herziening bestemmingsplan Tatelaar.pdf (3.4MB)
pdf 22. 220531 VNG Ledenbrief 22-033 Doorstart hervormingsagenda jeugd.pdf (2.1MB)
pdf 23. 220531 VNG Ledenbrief 22-031opvang asielzoekers.pdf (182KB)
pdf 24. 220601 Advies Regioagendacommissies GMR en bijzonderheden regionale consultatiebijeenkomst 2 juni 2022.pdf (1.1MB)
pdf 25. 220602 VNG Ledenbrief 22-034 Ontwikkelingen Oekraïne 1 juni 2022.pdf (134KB)
pdf 26. 220602 VNG Ledenbrief 22-035 Uitnodiging ALV 29 juni 2022.pdf (232KB)
pdf 27. RIB 2022-027 Evaluatie toilet Breuly.pdf (144KB)
pdf 28. RIB 2022-028 Plan van aanpak eikenprocessierups.pdf (147KB)
pdf 29. RIB 2022-‎‎029 Vergadering RDL 6 april 2022.pdf (5.1MB)
pdf 30. RIB 2022-030 Energietoeslag.pdf (149KB)
pdf 31. RIB 2022-032 Structurele opvang Oekraïense vluchtelingen Ganzepoelweg Angerlo.pdf (900KB)
pdf 32. RIB 2022-031 invoeren Wet open overheid.pdf (166KB)
pdf 33. RIB 2022-033 Handhavingsjaarverslag 2021 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2022.pdf (882KB)
pdf 34. RIB 2022-034 Stand van zaken m.b.t. uitvoeren motie Stolpersteine.pdf (150KB)
pdf 35. RIB 2022-036 Vergadering bestuur RDL 9 mei 2022.pdf (17.7MB)
pdf 36. RIB 2022-035 Afronding Transformatieplan 2018-2020.pdf (253KB)
pdf 37. RIB 2022-038 Kwaliteitsgids landschap Zevenaar.pdf (146KB)
overig 38. RIB 2022-037 Toelichting niet naleven innen eigen bijdrage leerlingenvervoer.pdf (134KB)
pdf 39. RIB 2022-039 Stand van zaken herbeoordeling raadsenquête stukken.pdf (128KB)
4
Vaststellen besluitenlijsten van de vorige vergaderingen
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 29 maart, 30 maart, 20 april en 11 mei jl. vast te stellen.
5
Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022)
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2\. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4\. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/21/381560 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023\-2027 regio de Liemers’ vast te stellen;
2\. Te kiezen voor de uitvoering van maatregelen conform scenario B uit het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023\-2027 regio de Liemers’;
3\. De budgetten voor maatregelen wateroverlast\, droogte en hittestress jaarlijks conform scenario B structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023\-2026;
4\. De financiële gevolgen van de maatregelen wateroverlast en droogte voor scenario B te dekken in het Watertakenplan\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
pdf 1094190 Raadsvoorstel en raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) (96KB)
pdf Bijlage 1 Beleidsambities klimaatadaptatie (30.2MB)
pdf Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) (73KB)
pdf Bijlage 2.1.1 Financien A-1 Groenblauwe maatregelen Westervoort (583KB)
pdf Bijlage 2.1.2 Financien A-2 Groenblauwe maatregelen Duiven (598KB)
pdf Bijlage 2.1.3 Financien A-3 Groenblauwe maatregelen Zevenaar (635KB)
pdf Bijlage 2.1.4 Financien A-4 Afkoppelen wijken en buurten - regio de Liemers (742KB)
pdf Bijlage 2.1.5 Financien A-5 Beleidsmaatregelen - regio de Liemers (724KB)
pdf Bijlage 2.2.1 Maatregelen en afkoppelgebieden B-1 Maatregelen Westervoort (10.9MB)
pdf Bijlage 2.2.2 Maatregelen en afkoppelgebieden B-2 Maatregelen Duiven (13.4MB)
pdf Bijlage 2.2.3 Maatregelen en afkoppelgebieden B-3 Maatregelen Zevenaar N (7.5MB)
pdf Bijlage 2.2.4 Maatregelen en afkoppelgebieden B-4 Maatregelen Zevenaar Centrum (14.4MB)
pdf Bijlage 2.2.5 Maatregelen en afkoppelgebieden B-5 Maatregelen Zevenaar Zuid (9MB)
pdf Bijlage 2.3.1 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C1 - Westervoort (8.2MB)
pdf Bijlage 2.3.2 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C2 - Duiven (9.4MB)
pdf Bijlage 2.3.3 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C3 - Zevenaar N (6.8MB)
pdf Bijlage 2.3.4 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C4 - Zevenaar C (8.2MB)
pdf Bijlage 2.3.5 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C5 - Zevenaar Z (7.7MB)
pdf Bijlage 2.4.1 Afstand panden tot koele groene zones C-6 Westervoort (8.2MB)
pdf Bijlage 2.4.2 Afstand panden tot koele groene zones C-7 Duiven (9.5MB)
pdf Bijlage 2.4.3 Afstand panden tot koele groene zones C-8 Zevenaar N (6.8MB)
pdf Bijlage 2.4.4 Afstand panden tot koele groene zones C-9 Zevenaar C (8.1MB)
pdf Bijlage 2.4.5 Afstand panden tot koele groene zones C-10 Zevenaar Z (7.8MB)
pdf Bijlage 2.5.1 Schaduw op voet- en fietspaden. C-11 Westervoort (5.9MB)
pdf Bijlage 2.5.2 Schaduw op voet- en fietspaden C-12 Duiven (7.1MB)
pdf Bijlage 2.5.3 Schaduw op voet- en fietspaden C-13 Zevenaar N (4.2MB)
pdf Bijlage 2.5.4. Schaduw op voet- en fietspaden C-14 Zevenaar C (6.6MB)
pdf Bijlage 2.5.5 Schaduw op voet- en fietspaden C-15 Zevenaar Z (5.7MB)
pdf Bijlage 2.6.1 Wateroverlast panden en wegen C-16 Westervoort (7.3MB)
pdf Bijlage 2.6.2 Wateroverlast panden en wegen C-17 Duiven (8.3MB)
pdf Bijlage 2.6.3 Wateroverlast panden en wegen C-18 Zevenaar N (6.2MB)
pdf Bijlage 2.6.4 Wateroverlast panden en wegen C-19 Zevenaar C (7.6MB)
pdf Bijlage 2.6.5 Wateroverlast panden en wegen C-20 Zevenaar Z (6.6MB)
pdf Bijlage 2.7.1 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-21 Westervoort (8.9MB)
pdf Bijlage 2.7.2 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-22 Duiven (10.6MB)
pdf Bijlage 2.7.3 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-23 Zevenaar N (6.8MB)
pdf Bijlage 2.7.4 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-24 Zevenaar C (8.6MB)
pdf Bijlage 2.7.5 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-25 Zevenaar Z (6.8MB)
pdf Bijlage 3 Financiële uitwerking (29KB)
pdf 22-684 220525 Beantwoording TV PvdA 220524 uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (132KB)
pdf 220602 Notitie vragen DPRA scenario's Zevenaar (n.a.v. vragen commissie Ruimte 25 mei 2022) (155KB)
7
Z/21/394121 Vaststellen Bestemmingsplan Bijland
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Bijland” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Bijland” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Z/22/420461 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2023-2026, gewijzigde begroting 2022 en jaarrekening 2021
Dit onderwerp is ter vergadering een HAMERSTUK geworden.

De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023\-2026 en de gewijzigde begroting 2022
2\. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021
3\. Geen zienswijze in te dienen op de BVO DRAN ontwerp Meerjarenbegroting 2023\-2026 en de gewijzigde begroting 2022\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Z/22/420472 Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar i.v.m. Wet open overheid (Woo)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de wijziging van het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 door artikel 3 te wijzigen;
2\. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2022\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk

Door de fracties van WijZZ, CDA, Lijst 10, PvdA, Sociaal Zevenaar en GroenLinks is een amendement op dit voorstel ingediend (hierbij gevoegd).
10
HAMERSTUK Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Hans Winters
11
HAMERSTUK Z/22/413250 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
12
HAMERSTUK Z/22/415152 RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023
De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst De Liemers
2\. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
13
HAMERSTUK Z/22/417059 Jaarstukken MGR 2021, concept planvorming en begroting 2022/2023-2026
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2021 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland\.
2\. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
a. de gewijzigde begroting 2022,
b. het uitvoeringsprogramma 2023,
c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026,
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
14
HAMERSTUK Z/22/420508 Zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR)
De raad wordt voorgesteld:
1\. een zienswijze indienen op concept\-regionale agenda 2023\-2025 en de vertaling daarvan in de ontwerpbegroting van de GMR;
2\. een zienswijze indienen op de jaarrekening 2021 van de GMR;
3\. de zienswijze vaststellen overeenkomstig de conceptbrief\.

Portefeuillehouder: college
15
HAMERSTUK Z/22/420169 ‎Zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223\.000 \(30 cent per inwoner\)\. Voor Zevenaar betekent dit voor 2022 een bedrag van € 13\.212\.
2\. De zienswijze in te dienen "We zijn akkoord met de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223\.000 \(30 cent per inwoner\) in 2022"\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
16
HAMERSTUK Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL) jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers \(SdL\)
2\. in te stemmen met de conceptbegroting 2023\-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers
3\. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023\-2026 kenbaar te maken aan de SdL\, conform de conceptbrief\.

Portefeuillehouder: college
17
HAMERSTUK Z/21/407568 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
18
HAMERSTUK Z/22/419743 Jaarstukken 2021 en ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 en hierop geen zienswijze in te dienen\.
2\. In te stemmen met de concept meerjarenbegroting 2023\-2026 en daarbij een zienswijze in te dienen over de ontwikkelingen e\-depot\.
3\. De zienswijze vast te stellen overeenkomstig de conceptbrief

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
20
Sluiting