link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 3 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Toelichting: Deze commissievergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering online volgen of terugkijken.

https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 november jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/20/372532 Aanmerkelijke wijziging begroting 2020 VGGM
De raad wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen begrotingswijziging 2020 van VGGM.

Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Belinda Elfrink
6
Z/20/372947 Tijdelijke ontheffing Winkeltijdenverordening 2019 gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om een tijdelijke ontheffing voor winkels om tijdens Eerste Kerstdag, d.d. 25 december 2020, geopend te mogen zijn, vast te stellen.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
7
Z/20/370383 Belastingverordeningen 2021
De raad wordt voorgesteld de belastingverordeningen voor 2021 vast te stellen zoals opgenomen in onderstaand overzicht:
a. [987362] Verordening OZB 2021
b. [987033] Verordening rioolheffing 2021
c. [986632] Verordening afvalstoffenheffing 2021
d. [987024] Verordening hondenbelasting 2021
e. [986723] Verordening parkeerbelasting 2021
f. [987034] Verordening toeristenbelasting 2021
g. [987030] Verordening reclamebelasting 2021
h. [987029] Verordening precariobelasting 2021
i. [987026] Verordening marktgelden 2021
j. [987032] Verordening rioolaansluitgeld 2021
k. [987022] Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
l. [987023] Legesverordening 2021
m. [987028] Verordening precariobelasting op kabels en leidingen 2021
n. [987035] Verordening vermakelijkhedenretributie 2021

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Z/20/373032 Vaststellen Integraal Accommodatieplan
De raad wordt voorgesteld om:
1\. In te stemmen met het Integraal Accommodatieplan 2020\-2040
2\. In te stemmen met de routekaart verduurzamen maatschappelijk vastgoed
3\. Kennis te nemen van de investerings\- en exploitatieprognoses

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
9
Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)
De 2e Voortgangsrapportage 2020 wordt geagendeerd voor alle commissies.

De raad wordt voorgesteld:
1\. de 2e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage \(€ 161\.000\) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
10
Punten van orde commissie
De heer Bloemberg (VVD) legt een voorstel aan de commissie voor mbt verbetering van de werkwijze. Hij verzoekt dit kort te mogen toelichten en vraagt om dit voorstel verder te bespreken in de fracties en in het Presidium.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
13
Sluiting