link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 9 oktober 2019

Locatie: Kulturhus De Borg, Babborgaplein 3a, Babberich
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De voorzitter doet nog twee mededelingen: - na de raadsvergadering is er nog een kort informeel overleg over de AB-vergadering van de Reinigingsdienst De Liemers (RDL) waarbij de AB-vertegenwoordigers de raad zullen vragen hun gevoelens te uiten over de te bespreken onderwerpen in de AB-vergadering van 16 oktober a.s - op 21 oktober a.s. is er een raadsbijeenkomst Regio Arnhem Nijmegen betreffende de versterking Regionale Samenwerking. De regio doet een propositie ("naar een groene metropoolregio") richting het Rijk ten aanzien van de Nationale Omgevingsvisie. De voorzitter zegt toe deze propositie naar de raad toe te sturen.
2
Installatie en beëdiging van mevrouw M. Dunnink (SP) als raadslid van de gemeente Zevenaar
Op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven, waarin zitting hebben de raadsleden mevr. Riswick-Keultjes, mevr. Jansen en de heer Teunissen gaat de gemeenteraad unaniem akkoord met de toelating van mevrouw Dunnink als lid van de gemeenteraad Zevenaar. In handen van de voorzitter legt mevrouw Dunnink de belofte af.
3
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4
Beëdiging van mevrouw W.M. van der Vlies als interim-griffier van de gemeente Zevenaar
In handen van de voorzitter legt mevrouw Van der Vlies de belofte af.
5
Vragenuur
5.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende vragen zijn ingediend:
1. PvdA - Beeldenroute Zevenaar
2. VVD - Kostenbewustzijn in Jeugdhulp
3. VVD - Burgerbrief Warmtevisie
Het college beantwoordt de ingediende schriftelijke vragen. In november komt er een raadsinformatiebrief of een mondelinge mededeling in de raadsvergadering over de voortgang ten aanzien van de Beeldenroute Zevenaar. Het college zegt toe de suggestie van de VVD betreffende kostenbewustzijn in Jeugdhulp te onderzoeken en komt hierop terug in de commissie Samenleving.
5.b
Mededelingen college
Het college heeft geen mededelingen gedaan.
5.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
De raad gaat met algemene stemmen akkoord met de lijst van ingekomen stukken en de wijze van afdoening. Er zijn geen onderwerpen ter agendering in de commissievergaderingen aangedragen.
pdf 191009 Lijst ingekomen stukken raad 091019 (85KB)
pdf 1. 190913 VNG Ledenbrief 19-067 LOGA 19-08 - Cao ontslagcommissie (71KB)
pdf 2. 190913 VNG Ledenbrief 19-068 openstelling vacatures VNG bestuur en commissies (72KB)
pdf 3. 190916 VNG Ledenbrief 19-070 LOGA 19-069 -uitwerkingen akkoord Cao gemeenten 2019-2020 (2) Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020 (73KB)
pdf 4. 190916 VNG Ledenbrief 19-069 LOGA 19-068 uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 - CAR-UWO 2019 en 2020 (72KB)
pdf 5. 190917 Brief LiemersNovum reactie op concept verordening onderwijshuisvesting (1.1MB)
pdf 6. 190917 Oproep Milieudefensie aan raad inzake lokale zaken in het geding door CETA-verdrag (2.2MB)
pdf 7. 190918 VNG Ledenbrief 19-071 toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land (72KB)
pdf 8. 190919 Brief raadslid Zwolle inzake Pensioenzorgen (131KB)
pdf 9. 190920 Zomerbrief 2019 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (239KB)
pdf 10. 190923 Brief Raad van State 200919 inzake zitting Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten (1.8MB)
pdf 11. 190924 Brief letstalkabouttech.nl inzake kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G (650KB)
pdf 12. 190924 Brief fractie Lokaal Belang voor gemeenteraad inzake 4 wethouders (48KB)
pdf 13. 190924 Bijzondere ledenbrief VNG-reactie op de Rijksbegroting 2020 (69KB)
pdf 14. 190924 Burgerbrief 230919 inzake communicatie en betrokkenheid burgers bij de Gemeentelijke Warmtevisie (2.3MB)
pdf 15. 190924 Brief Raad van State 230919 inzake verlenging termijn uitspraak bp. Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich (422KB)
pdf 16. 190926 VNG Ledenbrief 19-074 voortgang implementatie nieuw pgb-systeem (75KB)
pdf 17. 190926 VNG Ledenbrief 19-073 CVA-LOGA 19-09 - FLO-overgangsrecht; nadere aanpassing levensloopregeling (71KB)
pdf 18. 190927 Brief Movie Unlimited - toezending stukken en diverse correspondentie m.b.t. filmhuis-Movie Unlimited (15.3MB)
pdf 19. 191001 Motie gemeente Wormerland 170919 trap op trap af (gemeentefonds) (222KB)
pdf 20. 191001 Brief gemeenteraad van Asten 250919 inzake aangenomen motie ontwikkelingen gemeentefonds (6.8MB)
pdf 21. 191002 VNG Ledenbrief 19-076 Wijziging in verstrekking hulpmiddelen (73KB)
pdf 22. 191002 Brief van alle fracties gemeente Weststellingwerf 011019 aan de Tweede Kamer inzake de omgekeerde bewijslast kleine gasvelden (138KB)
pdf 23. RIB 2019-100 Ontwikkelingen afspraken Filmhuis en bioscoop (965KB)
pdf 24. RIB 2019-102 Verslag Algemeen Bestuur RDL d.d. 26-06-2019 (384KB)
pdf 25. RIB 2019-098 Reglement op de Erfgoedcommissie Zevenaar - Duiven 2019 (3.4MB)
pdf 26. RIB 2019-097 Verslag gesprek bestuur VNG Gelderland (531KB)
pdf 27. RIB 2019-099 Pilot 'Schuldenvrij' (849KB)
pdf 28. RIB 2019-107 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost juli-augustus 2019 (425KB)
pdf 29. RIB 2019-096 Stand van zaken uitvoering vastgoedbeleid (1.2MB)
pdf 30. RIB 2019-103 Verslag DB RDL 11 september 2019 (17.6MB)
pdf 31. RIB 2019-106 Uitstellen afstoten Kunstwerken (721KB)
pdf 32. RIB 2019-105 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Ataro B.V. (1.7MB)
6
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
7
Raadsvoorstel benoeming commissielid Ruimte (Z/19/342334)
De raad besluit de heer P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar) bij acclamatie te benoemen tot lid van de commissie Ruimte.
8
Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019 (Z/19/334935)
De raad besluit met algemene stemmen de 2e Voortgangsrapportage 2019 vast te stellen en het nadelige saldo van deze rapportage (€ 5.676.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

Portefeuillehouder: gehele college
9
Raadsvoorstel vaststellen Verordening Jeugdwet (Z/19/339247)
Door de PvdA en de SP is een amendement ingediend ten aanzien van de PGB-tarieven.

Het amendement is verworpen. Voor stemmen de fracties van de PvdA, SP, D66, Sociaal Zevenaar en GroenLinks (8), de fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD stemmen tegen (18).

Raadsvoorstel: de raad besluit de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar vast te stellen. Voor stemmen de fracties van Lokaal Belang, CDA, VVD, D66 en GroenLinks (20), de fracties van de PvdA, SP en Sociaal Zevenaar stemmen tegen (6).

Portefeuillehouder: wethouder Winters
10
Raadsvoorstel vaststellen Verordening Wmo (Z/19/339247)
Door de SP, PvdA en VVD is een amendement ingediend betreffende het mantelzorgcompliment.
Door de PvdA en de SP is een amendement ingediend ten aanzien van de PGB-tarieven.

Het amendement inzake het mantelzorgcompliment is verworpen. Voor stemmen de fracties van de PvdA, SP, D66, VVD, Sociaal Zevenaar en GroenLinks (10), de fracties van Lokaal Belang en CDA stemmen tegen (16).
Het amendement betreffende de PGB-tarieven is verworpen. Voor stemmen de fracties van de PvdA, SP, D66, Sociaal Zevenaar en GroenLinks (8), de fracties van Lokaal Belang, CDA en VVD stemmen tegen (18).

Raadsvoorstel: de raad besluit de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar vast te stellen. Voor stemmen de fracties van Lokaal Belang, CDA, VVD, D66 en GroenLinks (20), de fracties van de PvdA, SP en Sociaal Zevenaar stemmen tegen (6).

Portefeuillehouder: wethouder Winters

NB. Op 7 oktober is door het college een gewijzigde versie van de verordening WMO aangeleverd. In artikel 15 lid 4 sub d werd verwezen naar sub d in plaats van sub c. Die verschrijving is in onderstaande versie aangepast.

11
HAMERSTUK Raadsvoorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 2019 (Z/19/340108)
De raad besluit met algemene stemmen de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
12
HAMERSTUK Raadsvoorstel Drank- en Horecaverordening 2019 Gemeente Zevenaar (Z/19/337315)
De raad besluit met algemene stemmen de Drank- en Horecaverordening 2019 gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
13
HAMERSTUK Raadsvoorstel vaststellen Wegsleepverordening Zevenaar 2019 (Z/19/335863)
De raad besluit met algemene stemmen de Wegsleepverordening Zevenaar 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf

NB. Op 7 oktober is een gewijzigde versie van de Wegsleepverordening toegevoegd. Deze was al aangeleverd door het college als bijlage bij de beantwoording van de technische vragen die door de VVD waren gesteld, maar deze was per abuis nog niet aan de agenda toegevoegd.
14
Moties vreemd aan de orde van de dag
De fracties van de VVD, SP en PvdA hebben de motie flexwoningen ingediend waarbij het college wordt opgeroepen haar interesse kenbaar te maken aan de Provincie om samen met de regio mee te doen aan de Pilot Flexwonen van BZK en daarna samen met de regiogemeentes woningcorporaties en projectontwikkelaars locaties in kaart te brengen waar flexwoningen in de regio geplaatst kunnen worden aan de hand van het woningbehoefte onderzoek dat eind 2019 in Zevenaar bekend wordt. Na een schorsing is de gewijzigde motie met algemene stemmen aanvaard.
15
Sluiting
De voorzitter sluit om 22.07 uur de vergadering.