link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 7 juli 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 23.00 uur geschorst en is op donderdag 8 juli 2021 om 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 8 t/m 19 kunt u terugvinden bij de raadsvergadering van 8 juli 2021.
Deze raadsvergadering heeft digitaal plaatsgevonden. U kunt de vergadering online terugkijken.
https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Bundel:
pdf Agendabundel (170.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
1.a
Punt van Orde Vaststellen agenda Van de agenda verwijderen punt 9
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van de PvdA is een schriftelijke vraag ter mondelinge beantwoording ingediend over informatiebijeenkomst Vestersbos.
Door de fractie van de VVD zijn twee schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend. Beide vragen hebben betrekking op de late toezending van stukken door het college.
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen zoals bv Euregio en Groene Metropool regio
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 210702 Lijst ingekomen stukken raad 7 juli 2021 (83KB)
pdf 1. 210602 Aangenomen moties (2) gemeenteraad Vaals inzake confetti en huishoudelijke hulp WMO.pdf (113KB)
pdf 2. 210602 VNG Ledenbrief 21-045 Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissies.pdf (55KB)
pdf 3. 210603 Motie vreemd gemeente Maasgouw -voor 14 - (minimumloon) raad 1 juni 2021.pdf (115KB)
pdf 4. 210603 VNG Ledenbrief 21-046 Wijziging modelverordening leges.pdf (55KB)
pdf 5. 210608 Beantwoording college brief en vragen Project Noordeinde.pdf (3MB)
pdf 6. 210608 VNG Ledenbrief 21-048 Arbitrage jeugd en afspraken rijk-VNG.pdf (152KB)
pdf 7. 210609 VNG Ledenbrief 21-049 verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel.pdf (130KB)
pdf 8. 210610 VNG Ledenbrief 21-050 moties en preadviezen voor ALV 16 juni 2021.pdf (150KB)
pdf 9. 210616 Raadsmemo Euregio Rijn-Waal 10 juni 2021.pdf (428KB)
pdf 10. 210617 Motie Borstonderzoek (gemeente Krimpen aan den IJssel).pdf (93KB)
pdf 11. 210621 VNG Ledenbrief 21-053 stand van zaken Omgevingswet.pdf (161KB)
pdf 12. 210622 Brief initiatiefgroep Raadhuisplein, MKB Zev., SAZ en Horeca Ned. inzake herstelplan corona _geredigeerd_.pdf (17MB)
pdf 13. 210629 Brief Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormen.pdf (1.5MB)
pdf 14. 210629 Brief Pelgromhof inzake herstelplan corona -betaald parkeren_geredigeerd_.pdf (195KB)
pdf 15a. 210701 Reactienota MGRSDCG op zienswijzen begrotingswijziging 2021, uitvoeringsprogramma en meerjarenbegroting 2022-2025.pdf (4.1MB)
pdf 15b. 210701 Bijlage 1 Controleverklaring jaarrekening 2020 MGR SDCG.pdf (369KB)
pdf 15c. 210701 Bijlage 2 Gewaarmerkt Jaarverslag 2020 MGR SDCG.pdf (6MB)
pdf 16. 210701 VNG Ledenbrief 21-054 Wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet.pdf (56KB)
pdf 17. 210706 Burgerbrieven 22 juni tot en met 6 juli 2021 bezwaren-zienswijzen vestiging voorkeursrecht in het gebied Businesspark 7Poort II (17.1MB)
pdf 18. RIB 2021-041 Hoofdlijnen concept Verstedelijkingsstrategie Arnhem - Nijmegen- Foodvalley.pdf (429KB)
pdf 19. RIB 2021-042 Afspraken rotonde en vervolgprocedure Noordeinde.pdf (330KB)
pdf 20. RIB 2021 -043 Informatieprotocol en richtlijnen toe- en uittreding GMR.pdf (1.5MB)
pdf 21. RIB 2021-044 Motie vrijstelling van giften tot € 1.20000 per jaar voor mensen in de bijstand.pdf (108KB)
pdf 22. RIB 2021-047 Effecten meicirculaire 2021 op Kadernota 2022-2025.pdf (277KB)
pdf 23. RIB 2021-046 Nieuwe naam voor de woonwijk op het BAT-terrein.pdf (268KB)
pdf 24. RIB 2021-050 COVID-19 d.d. 18 juni 2021.pdf (659KB)
pdf 25. RIB 2021-049 Stand van zaken Omgevingswet.pdf (497KB)
pdf 26. RIB 2021-048 Vergadering bestuur RDL 7 april 2021.pdf (644KB)
pdf 27. RIB 2021-053 Stand van zaken verplaatsing metaalhandel Van Os.pdf (100KB)
pdf 28. RIB 2021-051 Jaarstukken 2020 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden.pdf (4.9MB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juni jl. vast te stellen.
5
Z/21/387787 Jaarstukken 2020
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2020 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag;
3\. Voor de resterende uitvoeringskosten van de TOZO van € 217\.313 een nieuwe bestemmingsreserve te vormen en dit bedrag toe te voegen;
4\. Het restant van het voordelige resultaat 2020 van € 5\.350\.460 toe te voegen aan de algemene reserve\.

In bijlage 100 treft u de inbreng van de auditcommissie aan die de jaarrekening 2020 en de kadernota op 15 juni heeft besproken in de aanwezigheid van de accountant

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/20/365174 ‎Uitvoering geven aan amendement 9 behorende bij het Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met bijbehorend voorstel dat ziet op de uitvoering van amendement 9 behorende bij raadsvoorstel INT/20/0980451\. Het gaat hierbij om een pakket van maatregelen met een totaalbedrag van € 1\.005\.000\,\-\.
2\. Het college te mandateren om voor het resterende bedrag binnen amendement 9 de maatregelen te laten nemen die passend zijn voor het sociaaleconomisch herstel\.

Portefeuillehouders: Nanne van Dellen en Belinda Elfrink

Er zijn 2 amendementen ingediend:
6a. Door de fracties van de PvdA, SP, VVD en D66 (schrappen beslispunt 2)
6b. Door de fracties van VVD, GroenLinks, Lokaal Belang en CDA  (mandatering college invulling gratis parkeren centrum)
6.a
Amendement PvdA SP VVD D66 Herstelplan Covid-19 Sociaaleconomische injectie Zevenaar
6.b
Amendement Herstelplan COVID-19 VVD, GroenLinks, Lokaal Belang en CDA
7
Z/21/387254 Kadernota 2022-2025
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2022\-2025;
2\. een bestemmingsreserve afschrijvingslasten locatie Vestersbos in te stellen;
3\. de Kadernota 2022\-2025 vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

De laatst bekende cijfers ahv de mei-circulaire zijn in een RIB toegevoegd aan dit agendapunt.

Er zijn 5 amendementen ingediend:
7a. amendement Vestersbos door PvdA, SP, VVD, D66 en GroenLinks
7b. amendement fietstunnel door VVD en GroenLinks
7c. amendement aantrekkelijke werkgever (KPI's) door VVD en GroenLinks
7d. amendement HUB 7Poort door de VVD
7e. amendement Warmtenet door de VVD

Er zijn 4 moties ingediend:
7f. Motie D66 en GroenLinks duurzaamheid
7g. Motie PvdA en SP (reserve afschrijvingslasten en bezuinigingen)
7h. Motie PvdA, raadslid T. Albers, D66 en SP hondenbelasting
7i. Motie PvdA, SP, VVD, D66 en GroenLinks basisscholen Zonnemaat
7.a
Amendement PvdA SP VVD D66 GroenLinks Kadernota- Vestersbos
7.b
INGETROKKEN Amendement VVD GroenLinks Kadernota1 (fietstunnel)
7.c
INGETROKKEN Amendement VVD GroenLinks Kadernota2 (aantrekkelijke werkgever KPI's)
7.d
INGETROKKEN Amendement VVD Kadernota3 (HUB 7Poort)
7.e
INGETROKKEN Amendement VVD Kadernota4 (Warmtenet)
7.f
AANGEHOUDEN Motie D66 en GroenLinks Kadernota - Duurzaamheid
7.g
Motie PvdA SP Kadernota 2022-2025
7.h
Motie PvdA raadslid T. Albers D66 SP Hondenbelasting
7.i
Motie PvdA SP VVD D66 GroenLinks Basisscholen Zonnemaat
8
Z/21/392472 Bekrachtiging geheimhouding stukken vestiging voorkeursrecht Businesspark 7PoortII Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de volgende stukken bij het raadsvoorstel ““Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘BusinessPark 7Poort II’ (Z/21/390118):
\- Ontwikkelingsperspectief BusinessPark 7Poort II\, Zevenaar
\- Grondexploitatieberekening 7Poort\-II
\- Presentatie d\.d\. 26 mei 2021 Plancapaciteit 7Poort II

Portefeuillehouders: Belinda Elfrink en Nanne van Dellen
9
Z/21/390118 Vestiging voorkeursrecht in het gebied ‘BusinessPark 7Poort II’ te Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Op grond van artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten \(Wvg\) percelen\, gelegen in het gebied ‘BusinessPark 7Poort II’ te Zevenaar\, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15\, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn\. De percelen zijn aangegeven op het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte grondplantekening “Wvg BusinessPark 7 Poort II” met nummer 373\.21\.8039\-GPN001 d\.d\. 17 mei 2021 en op de percelenlijst\, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen\, de grootte van deze percelen en de namen van de eigenaren van deze percelen en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten\, een en ander naar de rechtstoestand van \(volledig bijgewerkt t/m\) 11 mei 2021 respectievelijk 12 mei 2021;
2\. De onder 1 bedoelde percelen aan te wijzen ten behoeve van de realisatie van de toegedachte bestemming ‘Bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen’\, zoals \(indicatief\) aangeduid op de kaarten op pagina 62 en 92 in de door de raad op 20 februari 2013 vastgestelde ‘Structuurvisie Zevenaar 2030’;
3\. Dit besluit te nemen ter bestendiging van het besluit van 25 mei 2021 van het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar\, welk besluit van rechtswege vervalt\, zodra dit raadsbesluit rechtskracht heeft;
4\. Dat dit besluit een maximale werkingsduur heeft van drie jaar\, tenzij voordien een bestemmingsplan \(of na inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan\) is vastgesteld dat kan dienen als grondslag voor continuering van het voorkeursrecht;
5\. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 14 juli 2021\, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen\, zodat het voorkeursrecht met ingang van 15 juli 2021 rechtskracht heeft\.

Portefeuillehouders: Nanne van Dellen en Belinda Elfrink

Er zijn burgerbrieven ontvangen waarin bezwaar wordt aangetekend tegen de vestiging van het voorkeursrecht. De brieven zijn bij de stukken gevoegd.
9.a
Motie 7Poort
10
HAMERSTUK Z/20/376293 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2020
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
11
HAMERSTUK Z/20/376291 Nota Grondbeleid Gemeente Zevenaar 2021
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De Nota Grondbeleid Gemeente Zevenaar 2021 vast te stellen;
2\. De Nota Grondbeleid gemeente Zevenaar\, vastgesteld op 11 januari 2012\, in te trekken\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
12
HAMERSTUK Z/18/314595 Beschikbaar stellen krediet herinrichting Raadhuisplein.
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met het definitief herinrichtingsontwerp van het Raadhuisplein;
2\. kennis te nemen van de ontvangen suggesties na de gegeven presentatie van het concept herinrichtingsontwerp en de wijze waarop met de suggesties is omgegaan;
3\. het uitvoeringskrediet van € 650\.000\,\- beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsfase\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
13
HAMERSTUK Z/21/381379 Bestemmingsplan Uitmeentsestraat 4 Giesbeek
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Uitmeentsestraat 4 Giesbeek’ ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
14
HAMERSTUK Z/21/386116 Begroting RDL 2022-2025
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2022 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
15
HAMERSTUK Z/21/389841 Zienswijze op concept-regionale agenda 2022 (incl. actualisatie 2021), begroting 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en bestuursakkoord Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en provincie Gelderland
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de zienswijze op concept\-regionale agenda 2022;
2\. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen;
3\. Bestuursakkoord Groene Metropoolregio Arnhem\-Nijmegen\, The Economic Board en provincie Gelderland voor kennisgeving aan te nemen\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
16
HAMERSTUK Z/21/388475 Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen 2020 te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
17
HAMERSTUK Z/21/389366 Jaarrekening 2020 tevens liquidatierekening Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen met inbegrip van jaarverslag/rekening 2020 van The Economic Board
De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Regio Arnhem Nijmegen;
2\. Een zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 van The Economic Board

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
18
HAMERSTUK Z/21/389785 Zienswijze SALD jaarstukken 2020 en MJB 2022-2025
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de jaarstukken 2020 van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg;
2\. In te stemmen met de conceptbegroting 2022\-2025 van het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg\, met de volgende kanttekeningen:
    1. In februari 2020 heeft de gemeente Zevenaar alle verbonden partijen verzocht om een bezuinigingsmaatregel te realiseren. Er is kritisch gekeken naar de     mogelijkheden tot bezuinigingen en uit diverse gesprekken is gebleken dat de gevraagde bezuinigingsdoelstellingen om moverende maatregelen niet haalbaar zijn.
    2. De gemeenteraad Zevenaar wil geïnformeerd worden zodra meer helderheid is over de richting van het besluit van het algemeen bestuur naar aanleiding van de     businesscase e-depot.
3\. Het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022\-2025 kenbaar te maken aan het SALD\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend.
20
Sluiting