link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 26 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: **Dit is een voortzetting van de raadsvergadering van woensdag 25 november 2020 die om 22.10 uur geschorst is.**

Deze raadsvergadering vindt digitaal plaats. U kunt de vergadering online volgen of terugkijken.

https://www.zevenaar.nl/vergadering-live-volgen-terugkijken
Bundel:
pdf Agendabundel (3.4MB)
Algemene documenten:

1
Heropening
6.a
Motie SP en Lokaal Belang raad houdt handen aan het stuur (GR Regio Arnhem Nijmegen)
8
Z/20/371961 Raadsvoorstel en raadsbesluit Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 en Verordening wet maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2020
De raad wordt voorgesteld:
1\. De Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2019 in te trekken;
3\. de Verordening Jeugdwet gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen;
4\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen

Portefeuillehouder: Hans Winters
9
HAMERSTUK Z/20/370941 Verordening Beschikkingstermijn Schuldhulpverlening (VBS) 2021
De raad wordt voorgesteld om de Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
10
HAMERSTUK Z/19/346171 Beschikbaarstelling krediet tbv programma 2021 onderwijshuisvesting
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de basisschool de Bem beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het concept programma 2021 onderwijshuisvesting, ter grootte van een bedrag van € 33.115,00.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
11
HAMERSTUK Z/20/364646 Bestemmingsplan Beuningsestraat 4 te Aerdt

De raad wordt voorgesteld om:
1\. Het bestemmingsplan ‘Beuningsestraat 4 te Aerdt’ ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
12
HAMERSTUK Z/20/366089 Verordening tot derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018 (2020)
De raad wordt voorgesteld om de verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 3 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
\- motie GroenLinks bonus BOA's \(13a\)
\- motie SP en VVD volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden toeslagenaffaire \(13b\)
\- motie CDA en GroenLinks Vuurwerk \(13c\)
13.a
Motie GroenLinks bonus BOA's
13.b
Motie SP en VVD volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden toeslagenaffaire
13.c
Motie CDA en GroenLinks Vuurwerk
14
Sluiting