link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 25 juni 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
Het agendapunt visie op participatie stond aanvankelijk niet op de agenda van deze avond. Het betreft een agendapunt dat, door allerlei omstandigheden, al maanden op de agenda komt en vervolgens niet tot bespreking toe komt.
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei jl.  vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties (ibabs)
De raadsplanning is toegevoegd.
Toezeggingen zijn te raadplegen onder overzichten bij Toezeggingen
Moties zijn te raadplegen onder overzichten bij Moties.
5
Visie participatie (status werkgroepen en dorps-/wijkraden)-Punt van Orde PvdA commissie Middelen december
Door de fractie van de PvdA is in december voor de commissie Middelen bijgaand punt van orde ingediend inzake visie participatie (status werkgroepen en dorps-/wijkraden). Door het college is in dezelfde commissievergadering een aanvullende notitie toegezegd over wat de huidige situatie is, de verhouding tussen werkgroepen en dorpsraden qua contactmogelijk-heden met de gemeente en eventueel ervaringen. Deze informatie is in de vorm van een RIB aan u aangeboden. De beleidsnotitie "Zevenaar verbindt" uit 2018 is toegevoegd aan deze RIB. Deze notitie heeft u in december 2018 voor kennisgeving aangenomen.
Dit agendapunt is bij de vergadering van 13 februari doorgezet naar de vergadering van maart, maar die is vanwege de corona-crisis niet doorgegaan. De notitie 'contacten inwoners en gemeente' is aan het agendapunt toegevoegd. Hierin staan alle verschillende contacten die inwoners kunnen gebruiken om contact met de gemeente te leggen.
6
Z/20/357103 Kaderbrief 2021-2024
Dit onderwerp komt in alle commissies aan de orde.

De raad wordt voorgesteld:
1\. voor 2020 af te zien van vaststelling van een Kadernota als voorbereiding op de Meerjarenbegroting 2021\-2024;
2\. de in plaats van de Kadernota opgestelde Kaderbrief 2021\-2024 voor kennisneming aan te nemen\.
Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
3\. De annex bij de kaderbrief is geschreven vanuit het perspectief van de gemeenteraad en de raadsondersteuning\. Dit stuk is in alle commissies aangeboden\. De inhoudelijke bespreking is in commissie Middelen\. U wordt gevraagd om in de raad van juli hier een besluit over te nemen\.
Portefeuillehouder: werkgeverscommissie en burgemeester
7
Z/20/351903 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2019
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2019 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Z/20/359380 Jaarstukken 2019 gemeente Zevenaar
Dit onderwerp komt in alle commissies aan de orde.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag;
3\. Het voordelige resultaat 2019 toe te voegen  aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
9
Z/19/344604 Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020
De raad wordt voorgesteld om de Verordening speelautomatenhal Zevenaar 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
10
Factsheet 2019 Ambulancezorg Gelderland-Midden (VGGM) 010320 gemeente Zevenaar
Geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 13 mei jl.). De fractie wil de aanrijtijden in de commissie bespreken.
11
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
12
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
13
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
14
Sluiting
Zevenaar, 2 juni 2020.
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier